Štampa
ponedjeljak, 18. 01. 2010. 14:30

Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske produžio je rok za registraciju građana za timove porodične medicine do 15. februara 2010. godine. Produženje ovog roka uslijedilo je nakon procjene da još uvijek oko 15 odsto građana nije izabralo svog porodičnog doktora. Inače, registraciju za tim porodične medicine građani mogu da obave u domovima zdravlja ili u privatnim ordinacijama sa kojima Fond ima potpisan ugovor.
U postupku registracije građana za timove porodične medicine domovi zdravlja su odgovorni za tačnost podataka i poštovanje propisane procedure kod registracije. Svi podaci o registrovanim građanima se obavezno dostavljaju na verifikaciju u Fond zdravstvenog osiguranja.  


Mogućnost promjene ranije izabranog porodičnog doktora završena je sa 31.12.2009. godine. Naime, prema pravilniku koji uređuje ovu oblast, porodični doktor se bira na period od godinu dana, s tim da je svake godine, u periodu od oktobra do kraja decembra, omogućena  promjena izabranog doktora za narednu godinu. Mimo ove, redovne promjene izabranog doktora, građani mogu i u toku godine da izaberu novog doktora, ali samo pod određenim okolnostima, propisanim pravilnikom,  kao što su  npr. promjena mjesta prebivališta, odsustvo izabranog doktora u dužem periodu, ili zbog bitno poremećenih odnosa doktora i pacijenta. Izbor doktora porodične medicine vrijedi sve dok građanin ne odluči da promijeni doktora, a to znači da se izbor porodičnog doktora ne mora da vrši ponovo  za svaku kalendarsku godinu, pod uslovom da je prethodni izbor obavljen prema propisanoj proceduri.