Štampa

Može li osiguranik FZO RS da se liječi i izvan RS?

Osigurana lica Fonda zdravstvenog osiguranja RS imaju pravo na liječenje u zdravstvenim ustanovama izvan RS (uglavnom u Srbiji i FBiH) i to, u pravilu, onda kada se liječenje ne može sprovesti u zdravstvenim ustanovama u RS. Na liječenje izvan RS osiguranici se upućuju u one zdravstvene ustanove izvan RS koje sa Fondom imaju potpisan ugovor (spisak dostupan na sajtu).

Procedura je da naša bolnica u kojoj je pacijent liječen, odnosno konzilijum ljekara, da prijedlog da se liječenje nastavi u nekoj od ustanova izvan RS. Prijedlog razmatra i odluku o upućivanju na liječenje izvan RS donosi komisija Fonda. Nakon toga, osiguraniku se izdaje rješenje, na osnovu kojeg će mu porodični ljekar izdati i uputnicu. Osiguranicima kojima je odobreno liječenje izvan RS u ustanovama koje imaju ugovor sa Fondom, Fond finansira troškove u cjelosti, izuzev participacije koju plaćaju osiguranici koji nisu oslobođeni plaćanja ove obaveze.

FZO RS, osim liječenja u ustanovama izvan RS sa kojima Fond ima potpisane ugovore,  učestvuje u finansiranju troškova liječenja (uglavnom do 30%) i u ustanovama u inostranstvu sa kojima nemamo ugovore (Austrija, Njemačka, Italija...), onda kada se liječenje ne može sprovesti u zdravstvenim ustanovama u RS i izvan RS sa kojima Fond ima potpisan ugovor.