Štampa

Da li je moguće promijeniti izabranog doktora i koja je procedura?

U periodu od oktobra do kraja decembra svake godine osiguranici imaju mogućnost da promijene svog izabranog doktora porodične medicine, kao i pedijatra ili ginekologa, na jednostavan način -  bez navođenja razloga promjene. Dakle, svi koji žele da promijene doktora, iz bilo kojeg razloga, trebalo bi da to učine u ''redovnom'' periodu koji je predviđen za promjene izabranog doktora, odnosno od 1. oktobra do 31. decembra. U ovom periodu i procedura promjene je jednostavnija, a potrebno je da osiguranici popune odgovarajuće obrasce kod novoizabranog doktora i da ih ovjere u Fondu.  Inače, doktora je moguće promijeniti i mimo za to predviđenog perioda, ali samo u određenim okolnostima, odnosno neophodno je imati i navesti opravdan razlog promjene u skladu sa pravilnikom koji reguliše ovu oblast, kao npr. usljed promjene mjesta prebivališta, odsustva izabranog doktora u dužem periodu itd.

Građani se za tim porodične medicine mogu da registruju u domovima zdravlja ili u privatnim ambulantama porodične medicine sa kojima Fond ima potpisan ugovor.