FZO RS Javne nabavke

Nabavka računarske i komunkacione opreme za potrebe FZO RS - ponovljeni postupak