FZO RS Odnosi s javnošću Najčešća pitanja Prava iz zdravstvenog osiguranja

Koje usluge ''pokriva'' zdravstveno osiguranje?

Prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja čine pravo na zdravstvenu zaštitu i pravo na naknadu plate za vrijeme privremene spriječenosti za rad (bolovanja).  Pravo na zdravstvenu zaštitu obuhvata: preventivnu zdravstvenu zaštitu, hitnu medicinsku pomoć, preglede i liječenje kod porodičnog doktora, u bolnicama i klinikama u Republici Srpskoj i u inostranstvu, konsultativno-specijalističku zdravstvenu zaštitu, medicinsku rehabilitaciju, ortopedska i druga pomagala, dijagnostiku, obaveznu imunizaciju, lijekove, sanitetski prevoz, liječenje u kući osiguranog lica, palijativnu njegu i dr.

Dakle, sve ove usluge koje spadaju u obavezno zdravstveno osiguranje za osigurana lica finansira FZO RS, s tim da osiguranici koji nisu oslobođeni plaćanja participacije jednim dijelom i lično učestvuju u troškovima (plaćaju participaciju).

Pravo na novčane naknade obuhvata pravo na naknadu plate za vrijeme privremene spriječenosti za rad, odnosno za vrijeme bolovanja. Naknadu za prvih 30 dana bolovanja isplaćuje poslodavac, a za bolovanje duže od 30 dana naknadu plate refundira Fond zdravstvenog osiguranja poslodavcima.