FZO RS Odnosi s javnošću Najčešća pitanja Zdravstveno osiguranje u inostranstvu

Možemo li koristiti zdravstveno osiguranje za vrijeme godišnjeg odmora u inostranstvu i koja je procedura?

Osigurana lica Fonda zdravstvenog osiguranja RS za vrijeme privremenog boravka u inostranstvu mogu da koriste hitnu zdravstvenu zaštitu o trošku obaveznog zdravstvenog osiguranja u zemljama sa kojima Bosna i Hercegovina ima potpisane sporazume o socijalnom osiguranju, i to u skladu sa međunarodnim sporazumima i propisima Fonda. Takođe, i državljani tih zemalja mogu da koriste zdravstvenu zaštitu za vrijeme njihovog boravka u RS, odnosno BiH. Osiguranici koji iz privatnih razloga (turistički i sl.) putuju u neku od zemalja sa kojom BiH ima potpisan sporazum treba da prije puta u nadležnoj poslovnici Fonda izvade odgovarajući obrazac i to na osnovu potvrde porodičnog ljekara o zdravstvenom stanju, odnosno sposobnosti za put. Po dolasku u zemlju u koju putuju osiguranici treba da se jave tamošnjem zdravstvenom osiguranju, koje će im izdati odgovarajuću potvrdu. Ino obrazac se može izdati i hroničnim bolesnicima pod uslovom da je porodični doktor potvrdio da je stanje njihove bolesti stabilno i da im, po dolasku u inostranstvo, neće biti potrebno liječenje. Ino obrazac u ovim slučajevima se može izdati za ukupno 60 dana u toku godine. Obrazac nije alternativa putnom osiguranju koje pokriva više rizika u odnosu na ino obrazac koji vrijedi samo u slučaju hitne, neodložne medicinske pomoći. Takođe, ino obrazac ne pokriva troškove ciljanog, planiranog odlaska u inostranstvo radi liječenja.

Sa kojim zemljama BiH ima sporazume o socijalnom osiguranju i drugim detaljima, možete se informisati na sajtu u linku ''Ino osiguranje'', kao i u Pravilniku o korišćenju zdravstvene zaštite izvan RS.