Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske od sutra, 15. januara finansira još deset novih lijekova koji se izdaju na recept. Osim toga, proširene su i indikacije za određene lijekove, poput „progesterona“ („utrogestan“)  i „didrogesterona“, a sve u cilju da i ženama koje su u postupku vantjelesne oplodnje ovi lijekovi budu dostupni na recept.

Takođe, izmjenom Liste lijekova koji se izdaju na recept i koja stupa na snagu sutra, poboljšana je dostupnost lijeka za oboljele od cistične fibroze (''dornaza alfa rastvor za raspršivanje“), jer će se ovaj lijek isporučivati u apoteke u mjestu prebivališta, za razliku od sada kada je on bio dostupan samo u Univerzitetsko-kliničkom centru Republike Srpske. Na ovaj način, osiguranici, najčešće djeca, više neće morati da odlaze u UKC RS samo da bi primili ovaj lijek, nego će im biti dostupan u apoteci,  u mjestu gdje žive.

Podsjećamo da će se od 15. januara na Listi lijekova koji se izdaju na recept nalaziti više novih lijekova, poput lijekova za osteoporozu, ulcerozni kolitis, epilepsiju, arterijsku hipertenziju, dijetetski preparat za bebe i drugi.

To znači da će pacijenti izdvajati značajno manje novca za ove lijekove, odnosno za lijekove sa Liste A plaćaće samo participaciju ukoliko nisu oslobođeni plaćanja ove obaveze, dok će za lijekove sa Liste B, umjesto da plaćaju punu cijenu, učestvovati u troškovima u iznosu od 50% cijene lijeka. Pored toga što će pacijenti izdvajati manje novca, uvođenjem savremenih terapija ne samo da se obezbjeđuje efikasnije liječenje oboljelih, već se i racionalizuju ukupni troškovi liječenja, budući da nove terapije doprinose smanjenju hospitalizacija, pregleda, bolovanja i sl.

Tako će se na Listu A od sutra naći četiri nova lijeka, poput lijeka ''mesalazin rektalna suspenzija'' koji se propisuje osiguranicima koji su u akutnoj fazi ulzeroznog kolitisa. Ovaj lijek utiče na smanjenje akutnih napada, a samim tim i ljekarskih pregleda i hospitalizacija, te smanjuje potrebu za primjenom biološke terapije. Jedna od značajnih novina odnosi se dijetetski preparat, odnosno hrana za posebne medicinske namjene (''Неоцате'') i koja je potrebna beba do navršenih 12 mjeseci ćivota i koji su alergični na proteine kravljeg mlijeka i imaju višestruku intoleranciju na proteine hrane. Upravo zbog čestih zahtjeva za refundaciju, a radi unapređenja dostupnosti, na prijedlog pedijatra ovu hranu biće moguće ubuduće dobiti na recept, bez plaćanja, što jasno ukazuje da Fond prati potrebe osiguranika i nastoji da obaveznim zdravstvenim osiguranjem obuhvati što više lijekova, kako bi osiguranici što manje novca izdvajali za ove namjene.  Pored za odojčad, ovaj dijetetski preparat na recept će biti dostupan i za oboljele od Netertonovog sindroma. Takođe, kod enteralne hrane (Nutrini, Nutrini drink, Infantrini) koju koriste oboljeli od pojedinih rijetkih oboljenja, proširena je indikacija, te će se ovi preparati od polovine januara moći propisivati i oboljelima od mukopolisaharidoze tip 2 (Hanterov sindrom).

Kada je u pitanju Lista B, uvršteno je šest novih lijekova, a između ostalih, uvršten je lijek ''mesalazin gastrorezistentne granule'' za liječenje akutnih epizoda i održavanje remisije ulceroznog kolitisa. Na ovu listu uvršteni su i lijekovi koji se koriste u liječenju arterijske hipertenzije, i to ''enalapril, lerkanidipin'', ''amlodipin, valsartan'' i ''amlodipin, hidrohlorotiazid, valsartan''. U pitanju su lijekovi koji predstavljaju savremenu i efikasnu terapiju jer su komforniji za pacijente budući da jedna tableta u sebi sadrži dva, odnosno tri lijeka. Upravo iz tog razloga i Fond će imati manje troškove za farmaceutske usluge izdavanja lijeka. Pored toga, ovi lijekovi doprinose i smanjenju neželjenih efekata.

Uvođenjem novih lijekova, Fond je nastavio dugogodišnju praksu da početkom svake godine proširuje lista, a sa ciljem da osiguranicima na raspolaganju bude više lijekova u okviru obaveznog zdravstvenog osiguranja. U skladu sa tim, za narednu godinu FZO je planirao oko milion KM više za lijekove na recept, odnosno ukupno je planirano 61,5 miliona KM.

Na ovaj način nastavljamo kontinuitet unapređenja dostupnosti lijekova, a samim tim i zdravstvene zaštite građana.

Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, uprkos pandemiji virusa korona, i u 2021. godini uspio je da obezbijedi finansijsku stabilnost zdravstvenog sistema, nadograđuje paket prava obaveznog zdravstvenog osiguranja i pojednostavljuje procedure. Samo u prošloj godini uvedeno je 25 novih zdravstvenih usluga,  u bolnicama i apotekama uvedeno je 17 novih lijekova, a već skoro dvije godine finansiraju se zdravstvene usluge za sve građane (osigurane i neosigurane), po čemu je Republika Srpska jedinstvena u regionu, pa i šire.

U vezi sa tim, Fond je pripremio kratku informaciju o svim najvažnijim aktivnostima u prošloj godini, koja je dostupna i na našoj internet stranici, upravo u cilju da se cjelokupnoj javnosti približi zdravstveno osiguranje, ali i da se građani informišu o svojim pravima.

Tako je Fond pored kohlearnih implantata u 2021. godini počeo da finansira i procesor zvuka za korisnike kohlearnog implant sistema, odnosno zamjenu postojećih procesora. Ovo novo pravo Fond u potpunosti finansira za djecu do 15 godina, roditelji djece od 15 do 18 godina participiraju u troškovima zamjene ovih procesora u iznosu od 5 odsto, a lica starija od 18 godina u troškovima učestvuju sa 10 odsto.

U 2021. godini počela je masovnija podjela elektronskih zdravstvenih kartica osiguranih lica, budući da je Integrisani zdravstveni informacioni sistem (IZIS) implementiran u svim javnim zdravstvenim ustanovama. Do sada je uručeno oko 550.000 elektronskih kartica. Napominjeno da IZIS nisu samo elektronske kartice, već međusobno uvezivanje zdravstvenih ustanova - integrisanje podataka u jedan sistem što podrazumijeva i razmjenu medicinskih podataka, što je i jedan od najvažnijih segmenata ovog projekta.

Osim toga, u prošloj godini pojednostavljenje su procedure za oboljele od dijabetesa, kao i za žene koje su u postupku vantjelesne oplodnje, što samo pokazuje da Fond kontinuirano analizira potrebe osiguranika, a sve u cilju efikasnije zdravstvene zaštite.

Još jedna aktivnost koja je sprovedena u prošloj godini odnosi se na činjenicu da je Fond uspio da izmiri sva dugovanja, odnosno akumulirani dug iz prethodnih godina prema privredi za refundaciju plata za vrijeme bolovanja radnika. Tako je Fond racionalnom politikom poslovanja, uz opredjeljenje da se podrži i olakša rad realnog sektora koji redovno uplaćuje doprinose za zdravstveno osiguranje, uspio da izmiri sva ranija dugovanja koja su iznosila oko 16 miliona KM.

Osim toga, Fond je u prošloj godini poseban akcenat stavio na promovisanje prava iz zdravstvenog osiguranja i zaštitnika prava osiguranih lica, svjesni da se samo poznavanjem prava i procedura može povećati svijest o važnosti zdravstvenog osiguranja. Osim toga, pripremljena su i kratka dokumenta o tome koje su sve zdravstvene usluge ugovorene sa privatnim bolnicama, ali i sa privatnim zdravstvenim ustanovama iz oblasti konsultativno-specijalističke zdravstvene zaštite (KSZ), a sve u cilju da osiguranici na jednom mjestu imaju egzaktne podatke koje su usluge dostupne na uputnicu porodičnog doktora u privatnim ustanovama, što su ranije osiguranici često pitali.

Dakle, sve ove aktivnosti su urađene samo sa jednim ciljem da građane upoznamo sa tim šta im zdravstveno osiguranje nudi, jer se na taj način sprječavaju i eventualne zloupotrebe prava iz ove oblasti.

Posebno ohrabruje da je Fond i u 2022. godinu ušao sa novim pravima - finansiranjem novih lijekova na recept kao i poboljšanjem dostupnosti određenih lijekova, što samo potrđuje da je fokus rada Fonda nadogradnja prava iz zdravstveno osiguranja, uz maksimalnu kontrolu i upravljanje svim troškovima.

Osiguranicima Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske od 15. januara naredne godine na recept će biti dostupno više novih lijekova koji su uvršteni na Listu lijekova koji se izdaju na recept FZO RS, poput lijekova za osteoporozu, ulcerozni kolitis, epilepsiju, arterijsku hipertenziju, dijetetski preparat za bebe i drugi.

To znači da će pacijenti izdvajati značajno manje novca za ove lijekove, odnosno za lijekove sa Liste A plaćaće samo participaciju ukoliko nisu oslobođeni plaćanja ove obaveze, dok će za lijekove sa Liste B, umjesto da plaćaju punu cijenu, učestvovati u troškovima u iznosu od 50% cijene lijeka. Pored toga što će pacijenti izdvajati manje novca, uvođenjem savremenih terapija ne samo da se obezbjeđuje efikasnije liječenje oboljelih, već se i racionalizuju ukupni troškovi liječenja, budući da nove terapije doprinose smanjenju hospitalizacija, pregleda, bolovanja i sl.

Uvođenjem novih lijekova, Fond je nastavio dugogodišnju praksu da se krajem svake godine proširuje lista, a sa ciljem da u narednoj godini osiguranicima na raspolaganju bude više lijekova u okviru obaveznog zdravstvenog osiguranja. U skladu sa tim, za narednu godinu FZO je planirao oko milion KM više za lijekove na recept, odnosno ukupno je planirano 61,5 miliona KM. Na ovaj način nastavljamo kontinuitet unapređenja dostupnosti lijekova, a samim tim i zdravstvene zaštite građana.

Inače, na prijedlog Komisije za lijekove, Upravni odbor Fonda usvojio je odluku da se na Listu A lijekova koji se izdaju na recept uvrste četiri nova lijeka, dok je na Listu B uvršteno šest novih lijekova. Tako će osiguranicima koji imaju akutnu fazu ulceroznog kolitisa na recept biti dostupan lijek ''mesalazin rektalna suspenzija'', koji je uvršten na Listu A. Lijek utiče na smanjenje akutnih napada, a samim tim i ljekarskih pregleda i hospitalizacija, te smanjuje potrebu za primjenom biološke terapije. Ovaj lijek je od ranije bio dostupan na Listi A, ali samo u obliku čepića i tableta. Na ovu listu uvršten je i lijek ''teriparatid, rastvor za injekciju'', koji se koristi u liječenju teških formi osteoporoze. Pravovremenim tretmanom utiče se na smanjenje broja hospitalizacija oboljelih, bolovanja zbog invalidnosti, ljekarskih pregleda i dr., čime se doprinosi smanjenju ukupnih troškova liječenja. Osiguranicima će u narednoj godini na Listi A biti dostupan i lijek ''levetiracetam, oralni rastvor'', koji se koristi u liječenju epilepsije. Ovaj lijek već postoji na Listi ali u obliku tablete i koriste ga odrasli pacijenti. Uvođenjem oralnog rastvora omogućena je primjena ove terapije i za djecu. Na Listu A uvršten je i dijetetski preparat, odnosno hrana za posebne medicinske namjene (''Неоцате''). Ovo je značajna olakšica za roditelje beba do navršenih 12 mjeseci života koje imaju alergiju na proteine kravljeg mlijeka i višestruku intoleranciju na proteine hrane, koji su ovu hranu morali sami da kupuju. Upravo zbog čestih zahtjeva za refundaciju, a radi unapređenja dostupnosti, na prijedlog pedijatra ovu hranu biće moguće ubuduće dobiti na recept, bez plaćanja. Pored za odojčad, ovaj dijetetski preparat na recept će biti dostupan i za oboljele od Netertonovog sindroma. Takođe, kod enteralne hrane (Nutrini, Nutrini drink, Infantrini) koju koriste oboljeli od pojedinih rijetkih oboljenja, proširena je indikacija, te će se ovi preparati od polovine januara moći propisivati i oboljelima od mukopolisaharidoze tip 2 (Hanterov sindrom).

 

Detaljnije

Fond zdravstvenog osiguranja RS proteklih mjeseci intenzivno radi na izmjenama Pravilnika o ostvarivanju prava na naknadu plate za vrijeme privremene nesposobnosti za rad u cilju unapređenje ove oblasti.  U ovaj proces uključeni su i predstavnici poslodavaca, kao i sindikalnih organizacija, jer nam je u cilju da se oblast bolovanja dodatno unaprijedi kako bi sve eventualne zloupotrebe bolovanja bile svedene na mininum.

U vezi sam tim, Fond je i održao sastanak sa predstavnicima poslodavaca i predstavnicima Konfederacije sindikata, a planirano je i da u narednim danima budu održani sastanci i sa svim ostalim sindikalnim organizacija kako bi sve relevantne grupacije bile uključene u izmjene pravilnika.

Cilj Fonda je unaprijediti kako kontrolu bolovanja, a tako i preciznije definisati medicinske indikacije i dane trajanja bolovanja kako bi i zdravstvenim radnicima koji u praksi tumače propise bilo mnogo jednostavnije bez mogućnosti različitih tumačenja.

Ovo je na neki način kontinuirana aktivnost Fonda, budući da je Fond već nekoliko puta dorađivao ovaj pravilnik kako bi proširio prava radnika na bolovanju, ali i da bi  precizirao određene nejasnoće, analizirajući stanje u praksi. Podsjećamo i da poslodavci već više od deset godina imaju mogućnost da se obrate Fondu ukoliko imaju bilo kakvu sumnju u opravdanost bolovanja svojih radnika, pa je samo u ovoj godini 98 poslodavaca iskoristilo ovu mogućnost.

Inače, za devet mjeseci ove godine, prema podacima iz domova zdravlja i komisija za ocjenu bolovanja, bilo je u prosjeku mjesečno 20.100 slučajeva bolovanja, te je  primjetan  rast slučajeva bolovanja u odnosu na prošlu godinu.  Najčešći uzroci bolovanja su bolesti (mišićno koštanog sistema, tumori,  problemi u trudnoći, bolesti sistema krvotoka), povrede, izolacija, njega oboljelog člana porodice, zatim profesionalne bolesti ili povrede na radu. Evidentno je da se u ovoj i prethodnoj godini sa pojavom korona virusa izolacija nalazi kao jedan od najčešćih uzroka bolovanja, dok je ranije broj slučajeva bolovanja zbog izolacije bio neznatan.