Osiguranicima Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske od 15. januara naredne godine na recept će biti dostupno više novih lijekova koji su uvršteni na Listu lijekova koji se izdaju na recept FZO RS, poput lijekova za osteoporozu, ulcerozni kolitis, epilepsiju, arterijsku hipertenziju, dijetetski preparat za bebe i drugi.

To znači da će pacijenti izdvajati značajno manje novca za ove lijekove, odnosno za lijekove sa Liste A plaćaće samo participaciju ukoliko nisu oslobođeni plaćanja ove obaveze, dok će za lijekove sa Liste B, umjesto da plaćaju punu cijenu, učestvovati u troškovima u iznosu od 50% cijene lijeka. Pored toga što će pacijenti izdvajati manje novca, uvođenjem savremenih terapija ne samo da se obezbjeđuje efikasnije liječenje oboljelih, već se i racionalizuju ukupni troškovi liječenja, budući da nove terapije doprinose smanjenju hospitalizacija, pregleda, bolovanja i sl.

Uvođenjem novih lijekova, Fond je nastavio dugogodišnju praksu da se krajem svake godine proširuje lista, a sa ciljem da u narednoj godini osiguranicima na raspolaganju bude više lijekova u okviru obaveznog zdravstvenog osiguranja. U skladu sa tim, za narednu godinu FZO je planirao oko milion KM više za lijekove na recept, odnosno ukupno je planirano 61,5 miliona KM. Na ovaj način nastavljamo kontinuitet unapređenja dostupnosti lijekova, a samim tim i zdravstvene zaštite građana.

Inače, na prijedlog Komisije za lijekove, Upravni odbor Fonda usvojio je odluku da se na Listu A lijekova koji se izdaju na recept uvrste četiri nova lijeka, dok je na Listu B uvršteno šest novih lijekova. Tako će osiguranicima koji imaju akutnu fazu ulceroznog kolitisa na recept biti dostupan lijek ''mesalazin rektalna suspenzija'', koji je uvršten na Listu A. Lijek utiče na smanjenje akutnih napada, a samim tim i ljekarskih pregleda i hospitalizacija, te smanjuje potrebu za primjenom biološke terapije. Ovaj lijek je od ranije bio dostupan na Listi A, ali samo u obliku čepića i tableta. Na ovu listu uvršten je i lijek ''teriparatid, rastvor za injekciju'', koji se koristi u liječenju teških formi osteoporoze. Pravovremenim tretmanom utiče se na smanjenje broja hospitalizacija oboljelih, bolovanja zbog invalidnosti, ljekarskih pregleda i dr., čime se doprinosi smanjenju ukupnih troškova liječenja. Osiguranicima će u narednoj godini na Listi A biti dostupan i lijek ''levetiracetam, oralni rastvor'', koji se koristi u liječenju epilepsije. Ovaj lijek već postoji na Listi ali u obliku tablete i koriste ga odrasli pacijenti. Uvođenjem oralnog rastvora omogućena je primjena ove terapije i za djecu. Na Listu A uvršten je i dijetetski preparat, odnosno hrana za posebne medicinske namjene (''Неоцате''). Ovo je značajna olakšica za roditelje beba do navršenih 12 mjeseci života koje imaju alergiju na proteine kravljeg mlijeka i višestruku intoleranciju na proteine hrane, koji su ovu hranu morali sami da kupuju. Upravo zbog čestih zahtjeva za refundaciju, a radi unapređenja dostupnosti, na prijedlog pedijatra ovu hranu biće moguće ubuduće dobiti na recept, bez plaćanja. Pored za odojčad, ovaj dijetetski preparat na recept će biti dostupan i za oboljele od Netertonovog sindroma. Takođe, kod enteralne hrane (Nutrini, Nutrini drink, Infantrini) koju koriste oboljeli od pojedinih rijetkih oboljenja, proširena je indikacija, te će se ovi preparati od polovine januara moći propisivati i oboljelima od mukopolisaharidoze tip 2 (Hanterov sindrom).

 

Detaljnije

Fond zdravstvenog osiguranja RS proteklih mjeseci intenzivno radi na izmjenama Pravilnika o ostvarivanju prava na naknadu plate za vrijeme privremene nesposobnosti za rad u cilju unapređenje ove oblasti.  U ovaj proces uključeni su i predstavnici poslodavaca, kao i sindikalnih organizacija, jer nam je u cilju da se oblast bolovanja dodatno unaprijedi kako bi sve eventualne zloupotrebe bolovanja bile svedene na mininum.

U vezi sam tim, Fond je i održao sastanak sa predstavnicima poslodavaca i predstavnicima Konfederacije sindikata, a planirano je i da u narednim danima budu održani sastanci i sa svim ostalim sindikalnim organizacija kako bi sve relevantne grupacije bile uključene u izmjene pravilnika.

Cilj Fonda je unaprijediti kako kontrolu bolovanja, a tako i preciznije definisati medicinske indikacije i dane trajanja bolovanja kako bi i zdravstvenim radnicima koji u praksi tumače propise bilo mnogo jednostavnije bez mogućnosti različitih tumačenja.

Ovo je na neki način kontinuirana aktivnost Fonda, budući da je Fond već nekoliko puta dorađivao ovaj pravilnik kako bi proširio prava radnika na bolovanju, ali i da bi  precizirao određene nejasnoće, analizirajući stanje u praksi. Podsjećamo i da poslodavci već više od deset godina imaju mogućnost da se obrate Fondu ukoliko imaju bilo kakvu sumnju u opravdanost bolovanja svojih radnika, pa je samo u ovoj godini 98 poslodavaca iskoristilo ovu mogućnost.

Inače, za devet mjeseci ove godine, prema podacima iz domova zdravlja i komisija za ocjenu bolovanja, bilo je u prosjeku mjesečno 20.100 slučajeva bolovanja, te je  primjetan  rast slučajeva bolovanja u odnosu na prošlu godinu.  Najčešći uzroci bolovanja su bolesti (mišićno koštanog sistema, tumori,  problemi u trudnoći, bolesti sistema krvotoka), povrede, izolacija, njega oboljelog člana porodice, zatim profesionalne bolesti ili povrede na radu. Evidentno je da se u ovoj i prethodnoj godini sa pojavom korona virusa izolacija nalazi kao jedan od najčešćih uzroka bolovanja, dok je ranije broj slučajeva bolovanja zbog izolacije bio neznatan.

Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske za lijek „progesteron“ (utrogestan) i „didrogesteron“ koji se nalaze na Listi A lijekova koji se izdaju na recept precizirao je medicinsku indikaciju kako bi i svim ženama koje se nalaze u postupku vantjelesne oplodnje bilo omogućeno propisivanje ovog lijeka na recept, ukoliko im je potreban.

Ovu izmjenu danas je usvojio i Upravni odbor Fonda zdravstvenog osiguranja RS, a ona je donesena na prijedlog udruženja porodica koje se bore sa sterilitetom i počeće da se primjenjuje 15. januara naredne godine.

Iako su se i ranije ovi lijekovi na recept u određenim slučajevima mogli propisivati i ženama koje su u postupku vantjelesne oplodnje, i to pod indikacijom „prevencija ponavljanih pobačaja“, u cilju preciznosti i da spriječimo sve eventualne nedoumice u praksi, Fond je konkretnije precizirao indikacije za ovaj lijek. Tako da pored ranijih indikacija -prijetećeg pobačaja, opasnosti od prijevremenog porođaja, prevencije ponavljanih pobačaja, navedena je i indikacija da se lijek može propisati „u postupku vantjelesne oplodnje“. Fond na ovaj način želi da maksimalno pojednostavi procedure propisivanja lijekova na recept i da spriječi sva eventualna nerazumijevanja u praksi, a budući da su izmjene usvojene na prijedlog udruženja pacijenata, to je još jedna potvrda da Fond uvažava potrebe osiguranika i svakodnevno analizira primjenu propisa u praksi.  Napominjemo da ove lijekove na recept propisuju ginekolozi koji imaju ugovor sa Fondom, odnosno koji imaju šifru za propisivanje lijekova na recept.  Podsjećamo da je Fond još 2018. godine počeo da finansira lijek „utrogestan“ i time značajno finansijski rasteretio trudnice, jer se ovaj lijek veoma često propisuje.

Pored ove novine, UO FZO RS je danas takođe usvojio još jednu izmjenu koja ima za cilj poboljšati dostupnost lijeka „dornaza alfa rastvor za raspršivanje“ kojeg koriste oboljeli od cistične fibroze. Naime, ovaj lijek Fond nabavlja putem javnih nabavki i za oboljele od cistične fibrize dostupan je u Univerzitetsko - kliničkom centru Republike Srpske. 

Budući da ovaj lijek uglavnom koriste djeca, pa da roditelji sa djecom samo zbog lijeka ne bi putovali do UKC RS, Fond je omogućio da se ovaj lijek za oboljele od ove bolesti ubuduće podiže u apoteci u mjestu prebivališta oboljelih. Ova izmjena koju je inicirao Savez za rijetke bolesti Republike Srpske će, takođe, početi da se primjenjuje od 15. januara 2022. godine.

Dakle, navedene izmjene su nastale kao produkt saradnje Fonda i predstavnika udruženja pacijenata, jer Fond kontinuirano analizira sve prijedloge i sugestije osiguranika, jer smatramo da se samo kulturom dijaloga između institucija i predstavnika udruženja mogu prevazići svi izazovi, a zdravstveni sistem na taj način činiti još boljim.

Fond je proteklih mjeseci intenzivnije otvorio svoja vrata, te je održano niz sastanaka sa predstavnicima udruženja pacijenata, zdravstvenih radnika, poslodavaca, jer nam je cilj da razgovorom i slušanjem  „druge strane“ minimalizujemo i pronađemo rješenja za sve pojave koje bi mogle prouzrokovati nezadovoljstvo, a to je ujedno i put za unapređenje i poboljšanje kvaliteta zdravstvene zaštite.

Osiguranici Fonda zdravstvenog osiguranja do kraja decembra imaju mogućnost da na sasvim jednostavan način promijene svog porodičnog doktora, pedijatra ili ginekologa.
Podsjećamo da svake godine u takozvanom redovnom periodu oktobar – decembar građani imaju mogućnost da izaberu, odnosno promijene ljekara bez navođenja razloga promjene.
Dakle, ukoliko neko iz bilo kojeg razloga želi da promijeni izabrane doktore najbolje bi bilo da to uradi sada, odnosno do kraja godine, jer je procedura mnogo jednostavnija. Naime, potrebno je samo da popune odgovarajuće obrasce  kod novoizabranog doktora i da ih ovjere u Fondu, pri tome nisu obavezni da navode razloge promjene porodičnog doktora, pedijatra ili ginekologa.
Izuzetno je značajno da se izbor ili promjena doktora izvrši do kraja godine, odnosno prije potpisivanja ugovora između Fonda i domova zdravlja za narednu godinu, jer od broja registrovanih lica zavisi i koliko će koji dom zdravlja dobiti sredstava.
Takođe, kod novoizabranog doktora osiguranici mogu da odlaze od početka naredne godine, izuzev ukoliko novi doktor radi u istoj zdravstvenoj ustanovi kao i prethodni, tada nije potrebno čekati narednu godinu.
Inače, doktora je moguće promijeniti i mimo za to predviđenog perioda, ali samo u određenim okolnostima i tada je procedura komplikovanija, odnosno neophodno je navesti opravdan razlog promjene u skladu sa pravilnikom koji reguliše ovu oblast, kao npr. usljed promjene mjesta prebivališta, odsustva izabranog doktora u dužem periodu itd.
Podsjećamo da  građani mogu da izaberu porodičnog doktora, ginekologa ili pedijatra u onim zdravstvenim ustanovama (javnim i privatnim) koje sa Fondom imaju potpisan ugovor, dok mjesto prebivališta već odavno nije uslov za izbor porodičnog doktora.
Spisak svih zdravstvenih ustanova koje sa Fondom imaju potpisan ugovor dostupan je na našoj internet stranici  www.zdravstvo-srpske.org, a građani se dodatno mogu informisati u svim našim poslovnicama, kao i kod zaštitnika prava osiguranih lica Fonda zdravstvenog osiguranja RS.

U organizaciji Centra za mame sinoć je u Banjaluci organizovana konferencija pod nazivom "Želim biti mama" na kojoj su, između ostalih, učestvovali i predstavnici Fonda zdravstvenog osiguranja RS, budući da Fond još od 2007. godine finansira vantjelesnu oplodnju. Osim toga, Fond u potpunosti finansira zdravstvenu zaštitu trudnica, kao i sve preglede i liječenja koja se odnose na planiranje porodice ali i na liječenje steriliteta, te porođaj ili prekid trudnoće iz medicinskih razloga.
„ Drago nam je da smo ovim pozivom prepoznati kao institucija koja konkretnim mjerama doprinosi unapređenju reproduktivnog zdravlja i na ovaj način pruža podršku pronatalitetnoj politici Republike Srpske“, istakla je portparol Fonda Darija Filipović Ostojić koja je sa zaštitnicom prava osiguranih lica Goranom Marić učestvovala na ovoj konferenciji.
Podsjećamo da Fond finansira tri pokušaja vantjelesne oplodnje za parove koji prirodnim putem ne mogu da dobiju bebu. Pored toga, od 2017. godine, počeo da finansira i novu uslugu - čuvanje embriona na dvije godine, dok su ranije naši osiguranici morali da sami plaćaju ovu uslugu. Zahvaljujući uvođenju ove procedure, parovi ne moraju da prolaze kompletan proces vantjelesne oplodnje.
Napominjemo da je Fond zdravstvenog osiguranja RS u pandemiji virusa korona donio odluku da u slučaju prekidanja postupka vantjelesne oplodnje zbog infekcije korona virusom, par ima pravo da ponovi postupak vantjelesne, znači ne gube pravo na jedan pokušaj.

Detaljnije