Osiguranici Fonda na našoj internet stranici,  i to na linku https://izis.org/lokacija-ezk/, mogu provjeriti da li je za njih izrađena elektronska zdravstvena kartica i u kojoj poslovnici Fonda se nalazi. Budući da je veliki broj građana zainteresovano da preuzme svoju elektronsku karticu, mogućnost provjere na internet stranici Fonda značajno će ubrzati ovaj proces jer će osiguranici tačno znati u kojoj poslovnici treba da preuzmu svoju elektronsku karticu.
Inače, elektronske kartice izrađene su na osnovu evidencija osiguranika u timovima porodične medicine i u slučaju da se desi da za nekog osiguranika nije napravljena elektronska kartica, on može u nadležnoj poslovnici Fonda podnijeti zahtjev za izdavanje elektonske kartice i u najkraćem roku biće mu izrađena kartica. Dakle, kartice bi trebalo da se nalaze u poslovnicama FZO RS u onim opštinama u kojima su osiguranici registrovani i u timove porodične medicine.
Podsjećamo da za prvu elektronsku karticu osiguranici Fonda neće ništa dodatno izdvajati novca, dakle za osiguranike je besplatna.
Elektronska kartica sadrži ime i prezime osiguranika,  datum rođenja, identifikacioni broj osiguranika, kao  i broj kartice. Elektronska kartica služi da se provjeri  status osiguranja osiguranika, odnosno da li je uplaćen doprinos za zdravstveno osiguranje. Sa njenom upotrebom, prestaje i potreba ovjeravanja zdravstvenih knjižica. Fond nije predvidio rokove za preuzimanje elektronskih kartica, upravo zbog aktuelne epidemiološke situacije, te nijedno pravo neće biti uskraćeno ukoliko osiguranici još nisu preuzeli svoju elektronsku karticu.
Takođe, imlementatori projekta Integrisanog zdravstvenog informacionog sistema (IZIS)  kreirali  su portal www.izis.org na kojem se mogu pronaći korisne informacije o samom projektu, koje su njegove prednosti, šta je elektronski karton, ko mu može pristupiti i druge slične informacije o IZIS-u.

Pozivamo sve građane koji još nemaju zdravstveno osiguranje da posjete nadležne poslovnice Fonda kako bi regulisali svoj status. Iako se još uvijek finansiraju zdravstvene usluge za osigurane i neosigurane građane, po ukidanju vanredne situacije izazvane pandemijom virusa korona, ukinuće se i pravo korišćenja zdravstvene zaštite za neosigurane građane. Zato je jako važno da svi građani koji nemaju zdravstveno osiguranje na vrijeme regulišu svoj status u nadležnim poslovnicama Fonda kako se ne bi stvarale gužve i čekanja, budući da epidemiloška situacija i dalje nalaže opreznost.

To se posebno odnosi na one građane koji su ranije po osnovu nezaposlenosti bili prijavljeni na zdravstveno osiguranje i koji do danas nisu regulisali svoj status osiguranja.

Podsjećamo da Republika Srpska već više od godinu dana zbog aktuelne epidemiološke situacije finasira zdravstvene usluge za sve građane ( oisgurane i neosigurane) u javnim zdravstvenim ustanovama. Po ukidanju vanredne siutuacije, neosigurani građani više neće moći da ostvaruju ovo pravo, te je važno da prije toga regulišu svoj status zdravstvenog osiguranja.

Naš cilj je da za svakog građanima koji nema utvrđen osnov za prijavu na zdravstveno osiguranje, prijavimo na osiguranje na jedan od zakonom predviđenih mogućnosti kako niko po ukidanju vanredne situacije ne bi ostao bez osiguranja. Fond je i nedavno na svojoj internet stranici objavio izjavu koju je potrebno popuniti prilikom prijave na osiguranje kako bi ubrzali proces prijave i spriječili šetanje građana od jedne do druge institucije. Osim toga, građani  pozivom na broj 051 249 171 mogu da dobiju i dodatne informacije, poput toga koja im je dokumentacija potrebna u cilju prijave na zdravstveno osiguranje.

Takođe, Fond još ranije u saradnji sa Poreskom upravom RS ima mogućnost da u sistemu Poreske uprave provjeri da li lice ostvaruje prihode ili ne, pa više nije potrebno da odlaze u Poresku upravu kako bi dobili potvrdu o ličnim primanjima. To će, takođe, značajno ubrzati proces prijave na zdravstveno osiguranje.

Podsjećamo da je izmjenjeni Zakon o zdravstvenom osiguranju RS koji je počeo da se primjenjuje početkom prošle godine dao širok spektar mogućnosti prijave na osiguranje, a posebno su zaštićene društveno osjetljive kategorije poput djece do 15 godina, trudnica, porodilja, starijih od 65 godina, oboljelih od malignih bolesti, dijabetesa koji se na zdravstveno osiguranje u slučaju da nemaju nijedan drugi osnov, mogu prijaviti zbog svog zdravstvenog statusa, što ranije nije bio slučaj.

Detaljnije

Fond zdravstvenog osiguranja RS pozvao je građane koji još nisu regulisali svoj status zdravstvenog osiguranja da posjete nadležne poslovnice Fonda i regulišu svoj status. Izmjenjeni Zakon o zdravstvenom osiguranju RS koji je počeo da se primjenjuje početkom 2020. godine omogućio je prijavu na osiguranje i za one građane koji nemaju nijedan od 17 osnova prijave na zdravstveno osiguranje.  U vezi sa tim, potrebno je popuniti i ovjeriti izjavu da se na zdravstveno osiguranje ne može prijaviti ni po jednom od predviđenih osnova i sa ostalom dokumentacijom predati u nadležnu poslovnicu Fonda.  Ovu izjavu osiguranici mogu da preuzmu i na našoj internet stranici u  linku „obrasci“, pa „Izjava za prijavu na zdravstveno osiguranje“.

Građani koji još nisu regulisali svoj status osiguranja i koji trenutno zbog vanredne situacije izazvane pandemijom virusa korona koriste pravo na zdravstvenu zaštitu mogu u nadležnim poslovnicama  Fonda da regulišu svoj status i prijave se na osiguranje. Iako je epidemiološka situacija znatno povoljnija, molimo građane da se ovaj proces prijave na zdravstveno osiguranje sprovodi u skladu sa poštovanjem epidemioloških mjera i bez stvaranja gužvi.

Poziv za prijavu na zdravstveno osiguanje posebno se odnosi na one građane koji su ranije po osnovu nezaposlenosti bili prijavljeni na zdravstveno osiguranje i koji do danas nisu regulisali svoj status osiguranja. Ovo je ujedno i prilika da pozovemo osiguranike da prilikom svog dolaska u Fond preuzimaju svoje elektronske kartice u svim poslovnicama Fonda, dakle u cijeloj RS,  budući da će se od 1. avgusta u svim zdravstvenim ustanovama primjenjivati Integrisani zdravstveni  informacioni sistem (IZIS).

Podsjećamo da je na snazi još vanredna situacija i zdravstvene knjižice nije potrebno ovjeravati, pa u skladu sa tim nema potrebe da se stvaraju gužve u poslovnicama, jer trenutno niko neće ostati uskraćen za pružanje zdravstvene zaštite. 

Naš cilj je da za svakog građanima koji nema utvrđen osnov za prijavu na zdravstveno osiguranje, prijavimo  na osiguranje na jedan od zakonom predviđenih mogućnosti kako niko po ukidanju vanredne situacije ne bi ostao bez osiguranja. Zato je važno da svi građani koji još nisu regulisali svoj status to i urade, jer po ukidanju vanredne situacije, ukida se i pravo korišćenja zdravstvene zaštite za neosigurane građane u javnim zdravstvenim ustanovama. Na ovaj način želimo na vrijeme reagujemo kako bi se ovaj proces sprovodio bez gužvi, jer epidemiološka situacija i dalje nalaže opreznost.

Fond će, takođe, organizovano, pozivati građane koji su još bez utvrđenih osnova za prijavu na zdravstveno osiguranje da prema utvrđenom redoslijedu dolaze u nadležne poslovnice Fonda i prijavljuju se na osiguranje. Pored toga, osiguranici za sve detalje mogu da se informišu na info telefon 051 249 171, posebno kada je u pitanju koja dokumentacija im je potrebna za prijavu na osiguranje. 

Inače, Fond  još ranije u saradnji sa Poreskom upravom RS ima mogućnost da u sistemu Poreske uprave provjeri da li lice ostvaruje prihode ili ne ,a sve u cilju da građani više ne moraju da šetaju od jedne do druge institucije. To će, takođe, značajno ubrzati proces prijave na zdravstveno osiguranje.

Podsjećamo da je Zakon o zdravstvenom osiguranju RS dao širok spektar mogućnosti prijave na osiguranje, a posebno su zaštićene društveno osjetljive kategorije poput djece do 15 godina, trudnica, porodilja, starijih od 65 godina, oboljelih od malignih bolesti, dijabetesa koji se na zdravstveno osiguranje u slučaju da nemaju nijedan drugi osnov,  mogu prijaviti zbog svog zdravstvenog statusa, što ranije nije bio slučaj. 

Predstavnici Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske održali su danas sastanak sa magistrima farmacije zaposlenim u bolničkim apotekama u Srpskoj, kako bi zajedno analizirali trenutno stanje zaliha lijekova, uočili potencijalne rizike i na taj način spriječili eventualne nestašice lijekova u bolnicama.

Na sastanku na kojem su prisustvovali zamjenici direktora FZO RS Aleksandar Sekulić i Nataša Grubiša, razgovarano je i o realizaciji sprovedenih javnih nabavki za lijekove sa bolničke liste sa posebnim osvrtom na stanje zaliha lijekova u bolnicama, budući da je u pandemiji virusa korona potražnja lijekova bila nepredvidiva i znatno veća.

Upravo zbog vanrednih okolnosti izazvanih pandemijom dešavale su se sporadične nestašice pojedinih lijekova, ali uz angažovanost Fonda i međusobnu saradnju bolnica ti problemi su prevazilaženi, a sve u cilju da pacijent dobije pravovremeno terapiju. Bolnički farmaceuti, koji imaju veliku ulogu u zdravstvenom sistemu zahvalili su se Fondu zbog blagovremenih reakcija zahvaljujući kojima su spriječeni mogući problemi sa nestašicom lijekova.

Cilj sastanka bio je i da se analiziraju stvarne potrebe za određenim lijekovima kako bi se na vrijeme uočili rizici koji bi eventualno mogli da ugroze redovnu isporuku lijekova. Na sastanku je bilo riječi i o komplikovanoj proceduri nabavke lijekova, posebno kada je riječ o neregistrovnim lijekovima, budući da se ovi lijekovi nabavljaju interventnim uvozom.

Naime, interventni uvoz, kako smatraju učesnici sastanka, dosta je komplikovan i dug zbog čega se dešava da bolnice duže čekaju na isporuku lijekova koji su već  prošli proceduru javne nabavke, a nerijetko i bez konačnih rezultata.

Detaljnije