Na inicijativu Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske danas je održan sastanak sa predstavnicima Udruženja pacijenata „ILCO – STOMA“ i Udruženja doktora porodične medicine Republike Srpske, a sve u cilju unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite pacijenata sa ovim zdravstvenim problemom.

„Drago nam je što smo mi pacijenti naišli na jednu zdravu klimu u Fondu zdravstvenog osiguranja RS i što smo Fond prepoznali kao instituciju koja isključivo radi na dobrobit pacijenata“, istakao je predsjednik Udruženja pacijenata „ILCO – STOMA“ Dragan Trivun.

Iako FZO RS i sada za osiguranike koji imaju stomu finansira potrebna prava, poput diskova, urinarnih kesa i drugih medicinskih sredstava, jedan od ciljeva sastanka je dodatno poboljšanje kvaliteta života ovih pacijenata, ali i unapređenje komunikacije između pacijenata sa jedne strane i porodičnih doktora, kao i Fonda sa druge strane. Ono na šta su pacijenti na sastanku posebno ukazali jeste da se u praksi dešava različito tumačenje prava propisanih Pravilnikom o pravu na medicinska sredstva, što izaziva nedoumice kod pacijenata kada je riječ o proceduri ostvarivanja prava.

„Potrebno je da se dodatno radi na edukaciji i naših radnika kako bi pružali pravovremene i tačne informacije osiguranicima i Fond je već počeo da sprovodi ove edukacije sa akcentom u Banjaluci, ali planiramo da to proširimo na cijelu Republiku Srpsku“, istakla je zamjenica direktora za strateško upravljanje zdravstvenim sistemom FZO RS Nataša Grubiša.

Predstavnici Fonda su na sastanku pokazali spremnost da razgovaraju o eventualnim izmjenama Pravilnika  o pravu na medicinska sredstva kako bi preciznije definisali prava i procedure, a sve u cilju jednostavnijeg tumačenja u praksi. Pacijenti su na sastanku  zatražili i finansiranje novih pomagala, te je Fond pokazao otvorenost da razgovara i na tu temu.

„Već smo radili određene projekcije i analize i spremni smo da razmotrimo šta se može uraditi na izmjeni Pravilnika o pravu na medicinska sredstva i dodatnom unapređenju prava osiguranih lica sa ovim zdravstvenim problemom“, istakla je Grubiša.

 

Detaljnije

Zakazivanje termina za ambulantnu kompjuterizovanu tomografiju (KT) i magnetnu rezonancu (MR) od 1. novembra sprovodiće ljekari porodične medicine, a ne Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske kao što je do sada bio slučaj, što će pojednostaviti proceduru upućivanja na ovu dijagnostiku.

Ova novina se uvodi jer je zahvaljujući Integrisanom zdravstvenom informacionom sistemu omogućena transparentnost liste čekanja na ove dijagnostičke preglede i jednostavno zakazivanje preko elektronskih uputnica. Dakle, doktori porodične medicine će imati uvid u slobodne termine za MR i KT u svim ustanovama koje imaju ugovor sa Fondom za pružanje ovih pregleda, tako da je prestala potreba da FZO RS zakazuje MR i KT. Na ovaj način će se ubrzati procedura zakazivanja termina pacijentima i oni se neće morati vraćati porodičnom ljekaru da preuzmu uputnicu nakon zakazanog pregleda jer će doktor porodične medicine na licu mjesta pacijentu zakazati termin za MR ili KT. Pri tome će porodični doktor moći konsultovati i samog pacijenta u vezi sa terminom pregleda koji mu odgovara, kao i ustanovom u kojoj pacijent želi da obavi pregled, da se ne dešava da se naknadno mijenja termin ili ustanova. Naime, porodični doktor je dužan da pacijenta informiše o prvom slobodnom terminu i da zakaže pregled vodeći računa o zdravstvenom stanju osiguranog lica, a pacijent će moći odmah da preuzme svoju uputnicu. Uputnica koju je popunio porodični ljekar će kroz listu čekanja putem aplikacije ili IZIS-a biti vidljiva i ustanovama koje pružaju usluge MR i KT, kao i Fondu.  Važno je napomenuti da su ljekari nakon obavljenog MR ili KT pregleda obavezni u roku od tri dana napisati nalaz i mišljenje u elektronskoj formi u aplikaciji, odnosno IZIS-u, a nalaz će automatski biti vidljiv porodičnom doktoru, kao i doktoru specijalisti koji je predložio MR ili KT. Do sada je uglavnom bila praksa da na nalaz i mišljenje pacijenti čekaju najmanje sedam dana. Na ovaj način će biti znatno unapređena efikasnost pružanja zdravstvene zaštite.

Kao i do sada, prijedlog za upućivanje na MR i KT daje specijalista određene grane medicine iz zdravstvene ustanove sa teritorije Republike Srpske koja ima ugovor sa Fondom i koji ima šifru za predlaganje ovih pregleda. Budući da će nalaz specijaliste u kojem se preporučuje MR ili KT biti automatski vidljiv i porodičnom doktori, on može isti dan da zakaže termin za potrebni pregled. Pravo na pomenutu radiološku dijagnostiku na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja osigurano lice Fonda ima jednom godišnje po dijagnozi, kao i na jedan kontrolni pregled ukoliko je potreban. Izuzetak su oboljeli od malignih bolesti i djeca do 18 godina koje ljekari mogu da upućuju više puta i na isti pregled u toku godine, ukoliko je to potrebno. Kod nejasnih nalaza, takođe, postoji mogućnost da se pregled ponovi. Napominjemo da će se hitni slučajevi i dalje upućivati na bolničko liječenje u okviru kojeg će im se obaviti svi potrebni pregledi.

FZO RS će i u buduće definisati davaoce dijagnostičkih usluga i broj slobodnih termina i to na osnovu kapaciteta i rasporeda koje Fondu dostavljaju zdravstvene ustanove koje pružaju usluge MR i KT. FZO će imati uvid u liste čekanja i zakazane preglede i vršiće kontrolu zakazivanja. Takođe, Fond će redovno ažurirati aplikaciju ili IZIS, te prema Zakonu o zdravstvenoj zaštiti resornom ministru podnosiće godišnji izvještaj o vođenju i ažuriranju liste čekanja.

 

Detaljnije

Imajući u vidu da je nedavno stupio na snagu novi Zakon o obaveznom zdravstvenom osiguranju Republike Srpske, Fond zdravstvenog osiguranja pripremio je Instrukciju za primjenu ovog zakona, tačnije članova Zakona (od 72. do 88.) koji regulišu pravo na naknade za vrijeme privremene spriječenosti za rad. Instrukcija je dostupna na internet stranici u linku ''Propisi'' (podlink ''Zakoni''). Takođe, na internet stranici su dostupni i novi obrasci na linku ''Obrasci'', kao i u linku ''Propisi'' podlink ''Uputstva''.

Osiguranicima koji boluju od raka dojke uskoro će u Univerzitetsko kliničkom centru Republike Srpske biti dostupan još jedan inovativni lijek ''palbociklib'' koji će finansirati Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske na preporuku ljekara iz ove zdravstvene ustanove. Ovo je još jedan vid konkretne podrške Fonda zdravstvenog osiguranja za osiguranike koji boluju od raka dojke, a budući da je oktobar mjesec borbe protiv ove bolesti, podsjećamo da Fond oboljelim od ove bolesti u potpunosti finansira zdravstvenu zaštitu za sve što spada u obavezno zdravstveno osiguranje.

Pored ovog lijeka, osiguranicima koji boluju od raka dojke dostupno je još nekoliko inovativnih terapija koje se nalaze u Posebnom programu Fonda. Riječ je o izuzetno skupim lijekovima koji su u UKC-u RS dostupni ograničenom broju pacijenata, u skladu sa prioritetima koje odrede ljekari.

Prema riječima ljekara, sa inovativnim terapijama napravljen je značajan iskorak u liječenju malignih bolesti, posebno zbog toga što ovi lijekovi imaju mnogo manje neželjenih efekata.  Posebna prednost lijeka ''palbociklib'', koji će uskoro biti dostupan u UKC  RS, je što se u odnosu na sada dostupni lijek za oboljele od raka dojke, može da primjenjuje i kod pacijenata koji imaju bolesti srca.

Osim inovativnih terapija, Fond za oboljele od raka dojke  u potpunosti finansira, bez ličnog učešća osiguranika, i ostale lijekove sa listi Fonda, uključujući i citostatike, sva neophodna liječenja, dijagnostiku, medicinska sredstva i sve ono što je sadržano u paketu prava iz zdravstvenog osiguranja.

Konkretno, kada su u pitanju žene oboljele od karcinoma dojke, Fond zdravstvenog osiguranja RS u potpunosti finansira troškove liječenja, uključujući i operativne zahvate rekonstrukcije dojke, što nije slučaj u našem okruženju (npr. u Federaciji BiH).  Fond u potpunosti pokriva troškove rekonstrukcije dojke bilo da se radi o rekonstrukciji vlastitim tkivom ili da je riječ o ugradnji implantanta.  Osim toga, Fond za žene koje boluju od raka dojke finansira  perike, grudnjake i proteze.

Fond nastoji da oboljelim od malignih bolesti, uključujući i oboljele od raka dojke,  maksimalno olakša život, posebno u smislu korišćenja zdravstvene zaštite. Tako da za  ovu kategoriju osiguranih lica redovna uplata doprinosa nije uslov za korišćenje zdravstvene zaštite, bitno je da budu prijavljeni na zdravstveno osiguranje. 

Detaljnije

Podsjećamo građane Republike Srpske da od oktobra do kraja decembra imaju mogućnost da  promijene svog izabranog doktora porodične medicine, pedijatra ili ginekologa na jednostavan način -  bez navođenja razloga promjene.

Dakle, građani ukoliko iz bilo kojeg razloga žele da promijene izabranog doktora, najbolje bi bilo da to urade u ovom takozvanom „redovnom periodu“ za promjenu ljekara, jer je procedura mnogo jednostavnija. Naime, potrebno je popuniti odgovarajuće obrasce  kod novoizabranog doktora i ovjeriti ih u Fondu, i pri tome nije potrebno navoditi razloge promjene porodičnog doktora, pedijatra ili ginekologa, što je inače potrebno navesti ako se doktor mijenja mimo ovog perioda.

Takođe, građani koji se još uopšte nisu registrovali u tim porodične medicine , trebalo bi da to urade u ovom periodu, do kraja godine.

Primjera radi, u prošloj godini  28.900 osiguranika promijenilo je porodičnog doktora što je više u odnosu na 2020. godinu, kada je porodičnog doktora promijenilo 26.524 osiguranika.

Inače, izuzetno je značajno da se izbor ili promjena doktora izvrši do kraja godine, odnosno prije potpisivanja ugovora između Fonda i domova zdravlja za narednu godinu,  jer od broja registrovanih lica zavisi i koliko će koji dom zdravlja dobiti sredstava za zdravstvenu zaštitu koju pružaju građanima.

Napominjemo da kod novoizabranog doktora osiguranici mogu da odlaze na preglede od početka naredne godine, izuzev ako novi doktor radi u istoj zdravstvenoj ustanovi u kojoj je zaposlen i prethodni ljekar, tada nije potrebno čekati narednu godinu.

Doktora je moguće promijeniti i mimo za to predviđenog perioda, ali samo u određenim okolnostima i tada je procedura komplikovanija, odnosno neophodno je navesti opravdan razlog promjene u skladu sa pravilnikom koji reguliše ovu oblast, kao npr. usljed promjene mjesta prebivališta, odsustva izabranog doktora u dužem periodu itd.

Podsjećamo da  građani mogu da izaberu porodičnog doktora, ginekologa ili pedijatra, u onim zdravstvenim ustanovama, javnim i privatnim, koje sa Fondom imaju potpisan ugovor.