Osiguranici Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske od sutra, 2 novembra, moći će da koriste nova prava iz zdravstvenog osiguranja, prvenstveno u oblasti produžene medicinske rehabilitacije.

Naime, sutra počinje primjena propisa kojim je, između ostalog, omogućeno osiguranicima koji su preležali infekciju novim korona virusom pravo na produženu medicinsku rehabilitaciju i to u trajanju do 28 dana, a u slučaju potrebe i na obnovu rehabilitacije. Ovo pravo se ostvaruje na osnovu otpusnog pisma iz bolnice, a na prijedlog nadležnih ljekara specijalista.

Izmjenom Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja prava na produženu medicinsku rehabilitaciju omogućena je rehabilitacija i osiguranicima nakon akutnog infarkta miokarda na prijedlog kardiologa, vaskularnog ili kardiohirurga, dok su ranije ovo pravo imali samo osiguranici koji su imali neki operativni zahvat na srcu.

Novina je i da će djeca do 15 godina, kada je to neophodno, moći da odlaze na produženu medicinsku rehabilitaciju i više puta u toku godine, i to samo na uputnicu porodičnog doktora, bez komisijskog odlučivanja. Podsjećamo, prije par godina FZO je omogućio da djeca do 15 godina imaju pravo svake godine na rehabilitaciju. Takođe, tada smo i djeci do 18 godina omogućili rehabilitaciju bez komisijskog odlučivanja i ograničavanja trajanja rehabilitacije. U slučajevima posttraumatskih stanja, odnosno preloma kod djece, još ranije je omogućeno da se djeci obezbijedi direktan pristup rehabilitaciji i nakon vanbolničkog zbrinjavanja. Dakle, sada je učinjen još jedan iskorak i nastavljen je kontinuitet u obezbjeđivanju što kvalitetnije zdravstvene zaštite najmlađih. Takođe, proteklih godina, pored za djecu, dostupnost medicinske rehabilitacije je naročito unapređena i za lica sa invaliditetom, ali i za osiguranike sadrugim oboljenjima i stanjima.

Detaljnije

Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske u cilju bolje dostupnosti lijekova generičkih naziva „enoksaparin“ i „dalteparin“ kojе najčešće koriste trudnice, odlučio je da od novembra 2020. godine ove lijekove finansira FZO RS, umjesto domova zdravlja kao što je sada slučaj.

Ovaj prijedlog Fonda podržao je i Upravni odbor ove institucije, prvenstveno iz razloga što ove lijekove najčešće koriste trudnice sa dijagnozom trombofilije i venske tromboze, a u praksi se dešavalo da ih nema u domovima zdravlja, pa su ih trudnice morale same kupovati.

Iako je Fond zdravstvenog osiguranja RS uvijek trudnicama refundirao troškove za kupovinu ovih lijekova, u cilju poboljšanja dostupnosti ovih lijekova u zdravstvenim ustanovama, ali i da ih trudnice više ne moraju same kupovati, pa naknadno predavati zahtjev za refundaciju, Fond je odlučio da ubuduće ovi lijekovi idu na teret naše institucije. Fond će na ovaj način finansijski rasteretiti i domove zdravlja koji do sada nisu mogli uskladiti stvarne potrebe za ovim lijekovima sa svojim finansijskim mogućnostima, zbog čega se i dešavalo da ih nema u domovima zdravlja.

Tako da će se od narednog mjeseca ovi lijekovi nabavljati prema Posebnom programu FZO RS i više se neće nalaziti na Listi lijekova domova zdravlja i ambulantama porodične medicine. Ovi lijekovi će se i dalje nabavljati putem javnog tendera, dok je i indikacija za ove lijekove nepromjenjena – nastavak bolničog liječenja.

Osim toga, od narednog mjeseca na Osnovnu bolničku listu lijekova biće uvršten novi antibakterijski lijek „ertapenem“ (prašak za koncentrat za rastvor za infuziju) koji se koristi u liječenju infekcija kod djece, kao i odraslih uzrokovanim bakterijama koje su osjetljive na ertapenem.

Detaljnije

S obzirom na to da od 2. novembra počinje da se primjenjuje više novina kojima su proširena prava iz zdravstvenog osiguranja, pripremili smo informativni letak kako bi pravovremeno informisali osiguranike o novim pravima. Info letak je dostupan na internet stranici Fonda, društvenim mrežama FZO, kao i u svim našim poslovnicama.

Podsjećamo, od novembra, između ostalog, osiguranici će imati više prava u oblasti produžene medicinske rehabilitacije. Naime, osiguranici koji su preležali infekciju virusa korona, nakon bolničkog liječenja na prijedlog ljekara, imaju pravo na produženu medicinsku rehabilitaciju u trajanju do 28 dana, a u slučaju potrebe i na obnovu rehabilitacije. Novina je i da će od novembra osiguranici nakon akutnog infarkta miokarda na prijedlog kardiologa, vaskularnog ili kardiohirurga moći da ostvare pravo na produženu medicinsku rehabilitaciju, dok su ranije ovo pravo imali samo osiguranici koji su imali operativni zahvat na srcu, poput ugradnje bajpasa, operacije na srčanim zaliscima i sl. Takođe, omogućeno je i da djeca do 15 godina koja imaju indikacije za medicinsku rehabilitaciju u izuzetnim situacijama mogu da ostvare pravo na rehabilitaciju više puta u toku godine i za to je potrebna samo uputnica porodičnog doktora, bez komisijskog odlučivanja. O ovim i drugim novinama, detaljnije se možete informisati u Informativnom letku, kao i u propisima FZO RS, koji su, takođe, dostupni na sajtu.

U povodu Svjetskog dana osteoporoze – 20. oktobra, podsjećamo da su osiguranicima Fonda zdravstvenog osiguranja RS na uputnicu doktora porodične medicine dostupne laboratorijske usluge za procjenu koštanog metabolizma, što je od velikog značaja za dijagnostiku i adekvatno liječenje, ali i prevenciju ove najčešće hronične bolesti kostiju.
Naime, osteoporoza sve više postaje javnozdravstveni problem jer često ostaje nedijagnostifikovana i ne liječi se na vrijeme. Upravo iz tog razloga, kako bi poboljšali dostupnost dijagnostičkih usluga, od prošlog mjeseca panel laboratorijskih usluga (PHT, jonizovani Ca, serumski Ca, serumski P i vitamin D) moguće je na uputnicu uraditi i u Zavodu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju ''Dr Miroslav Zotović''.
Osiguranicima oboljelim  od osteoporoze FZO finansira i druge zdravstvene usluge koje spadaju u prava iz zdravstvenog osiguranja, poput produžene medicinske rehabilitacije kada za to postoje medicinske indikacije, pomagala, lijekove i dr.
Osteoporoza, prema podacima Međunarodnog udruženja za osteoporozu, kod svake treće žene i svakog petog muškarca starijih od 50 godina uzrokuje prelom kosti, što značajno narušava kvalitet života, a može dovesti i do dugotrajne onesposobljenosti.
Upravo iz razloga što predstavlja značajan ne samo medicinski, već i ekonomski i socijalni problem cjelokupnog društva, svake godine se 20. oktobar obilježava kao Svjetski dan osteoporoze, s ciljem podizanja svijesti o važnosti prevencije, dijagnostikovanja i liječenja ove bolesti kostiju.

Osiguranici koji su preležali infekciju virusa korona, nakon bolničkog liječenja, od novembra mjeseca na prijedlog ljekara pulmologa, pneumotfiziologa ili infektologa imaju pravo na produženu medicinsku rehabilitaciju u trajanju od 28 dana, a u slučaju potrebe i na obnovu banjskog liječenja.

Ova novina omogućena je izmjenom Pravilnika o pravu na produženu medicinsku rehabilitaciju Fonda zdravstvenog osiguranja RS gdje je, između ostalih, uvrštena i ova dijagnoza,prvenstveno prateći aktuelnu epidemiološku situaciju, u cilju da osiguranici nakon dobijanja  virusa korona imaju što kvalitetniju zdravstvenu njegu.

Fond je pored ove novine, izmjenom pomenutog pravilnika, proširio prava, odnosno povećao broj oboljenja za koje je sada moguće ostvariti pravo na produženu medicinsku rehabilitaciju i to iz oblasti pulmološke i kardiovaskularne rehabilitacije, te lokomotornog sistema.

Novina je i da će od novembra svi osiguranici nakon akutnog infarkta miokarda na prijedlog kardiologa, vaskularnog ili kardiohirurga moći da ostvare pravo na produženu medicinsku rehabilitaciju, dok su ranije ovo pravo imali samo osiguranici koji su ugradili stent ili imali neki drugi operativni zahvat na srcu.

Fond je izmjenom ovog pravilnika, još jednom potvrdio svoje nastojanje da najosjetljivijim kategorijama osiguranika, poput djece, maksimalno pojednostavi procedure prilikom ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu, ali i da u kontinuitetu proširuje prava iz ove oblasti. Tako je omogućeno da djeca do 15 godina koja imaju indikacije za medicinsku rehabilitacijuu izuzetnim situacijama mogu da ostvare pravo na rehabilitaciju više puta u toku godine i za to je potrebna samo uputnica porodičnog doktora, bez komisijskog odlučivanja.

Detaljnije