Upravni odbor Fonda usvojio je Odluku o izmjenama i dopunama odluke o usvajanju listi lijekova, kojom su na Listu A, A1 i B uvršteni  novi lijekovi, mahom oni koji su do sada često refundirani, a  koriste se za liječenje najčešćih oboljenja.
Na prijedlog nacionalnog koordinatora za hemofiliju, Komisija za lijekove uvrstila je na listu lijekova humani faktor koagulacije 8 i 9, kako bi se navedeni lijekovi učinili dostupnijim licima oboljelim od hemofilije. Ovi lijekovi će se nabavljati putem javnih nabavki, a umjesto u Klinički centar Banjaluka, distribuiraće se u apoteke, a osiguranici oboljeli od hemofilije će ih podizati na recept. S obzirom na značaj pravovremene primjene lijeka, ova izmena je od izuzetnog značaja za oboljele od hemofilije. Kako je planirano, bolesnicima od hemofilije humani faktor koagulacije 8 i 9 biće dostupni u apotekama početkom marta.

Detaljnije

Direktor Fonda zdravstvenog osiguranja Goran Kljajčin inicirao je uspostavljanje saradnje sa poslodavcima koja će se ogledati u unapređenju kontrole opravdanosti odobrenih bolovanja.
Naime, direktor je poslodavcima, koji zapošljavaju veći broj radnika, uputio dopis u kojem ih podsjeća na njihovo pravo da zahtjevaju provjeru opravdanosti bolovanja, i pozvao ih da se u situaciji kada imaju određene sumnje u opravdanost odobrenog bolovanja za nekog od svojih radnika obrate Fondu.
''Vaše informacije će nam omogućiti da organizujemo ciljane kontrole i da preduzmemo odgovarajuće mjere ukoliko utvrdimo da je bolovanje odobreno bez adekvatnih medicinskih indikacija'', naveo je Kljajčin u pismu poslodavcima, dodajući da zahtjeve za provjeru bolovanja mogu predati u svim poslovnicama Fonda.

Detaljnije

Nevladin sektor pokuzuje sve više interesovanja za teme iz oblasti zdravstva. Među primjerima je i nevladina organizacija Topeer - Forum potrošača iz Doboja,  koja je organizovala javnu tribinu posvećenu dostupnosti zdravstvenih usluga. Značaj ove tribine, pored aktuelnosti odabrane teme, je prisustvo predstavnika čak sedam udruženja građana, Udruženja žena oboljelih od karcinoma dojke, Udruženja penzionera, Udruženja amputiraca, distrofičara, Merhameta i drugih. Od pozvanih predstavnika javnog sektora, javnoj tribini su prisustvovali predstavnici Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske i Doma zdravlja Doboj.
"Zaštita građana u sistemu zaštite potrošača je jedno od temeljnih ljudskih prava i naša je obaveza i odgovornost da se uključujemo i zatražimo odgovornost onih koji ta prava ne poštuju", rekla je otvarajući javnu tribinu predsjednica Topeer-a, Svetlana Šešlija.

Detaljnije

Upravni odbor Fonda zdravstvenog osiguranja RS, na sjednici održanoj u petak, 22. januara ove godine, usvojio je Akcioni plan realizacije strateških ciljeva razvoja Fonda zdravstvenog osiguranja u 2010. godini. U dosadašnjem periodu realizacije Strateškog plana razvoja Fonda zdravstvenog osiguranja do 2012. godine, kojim je predviđeno da se za svaku godinu donose akcioni planovi njegove realizacije, prepoznaju se dvije faze razvoja: prva, koja je prepoznatljiva po značajnom proširenju paketa prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i povećanju broja osiguranih građana i druga, koja počinje u 2009. godini, prepoznatljiva po aktivnostima koje se odnose na poboljšanje dostupnosti prava koja se finansiraju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja. 

Detaljnije

Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske produžio je rok za registraciju građana za timove porodične medicine do 15. februara 2010. godine. Produženje ovog roka uslijedilo je nakon procjene da još uvijek oko 15 odsto građana nije izabralo svog porodičnog doktora. Inače, registraciju za tim porodične medicine građani mogu da obave u domovima zdravlja ili u privatnim ordinacijama sa kojima Fond ima potpisan ugovor.
U postupku registracije građana za timove porodične medicine domovi zdravlja su odgovorni za tačnost podataka i poštovanje propisane procedure kod registracije. Svi podaci o registrovanim građanima se obavezno dostavljaju na verifikaciju u Fond zdravstvenog osiguranja.  

Detaljnije