Fond zdravstvenog osiguranja RS u nastojanju da maksimalno pojednostavi odlazak na liječenje pacijenata u ustanove izvan Republike Srpske organizovao je posebnu servisnu službu koja će osiguranicima dogovarati prijeme u bolnice i biti im na usluzi za sva njihova pitanja i eventualne probleme tokom liječenja. Osiguranicima će svakog radnog dana od 8 do 15 časova biti dostupan telefonski broj 051 226 391, putem kojeg će moći dobiti sve potrebne informacije, kao i prijavljivati primjedbe na uslove liječenja i odnos bolničkog osoblja.
Pokretanje servisne službe je samo jedna od konkretnih aktivnosti kojima Fond želi da osiguranicima olakša put kroz administrativne barijere, te da im približi informacije o pravima i da maksimalno zaštiti njihova prava.U namjeri da osiguranici osjete da nisu sami sa svojom bolešću, ubuduće će uz rješenje o odobrenom liječenju u nekoj od ustanova izvan Republike Srpske dobijati i pismo gospodina Gorana Kljajčina, direktora Fonda. U pismu, između ostalog, direktor informiše osiguranike da je Fond sa bolnicom u koju su upućeni ugovorio kompletnu uslugu (liječenje, dijagnostiku, lijekove). Odnosno da, ukoliko budu sami kupovali lijekove ili plaćali dijagnostiku zatraže od bolnice potvrdu o tome, kako bi im po povratku u Republiku Srpsku bio vraćen novac. 

Detaljnije

Poslovni informacioni sistem Fonda jedna je od komponenti kod koje je najočitiji razvoj, usavršavanje i usaglašavanje sa novim dostignućima u oblasti komunikacija. Novac je, naravno, uvjek limitirao i opredjeljivao izbor mogućih opcija, ali su i provajderi, uvažavajući tu okolnost, usavršavali tehnološke mogućnosti sa ciljem postizanja niže cijene svojih usluga kako bi ona bila prihvatljiva što većem broju korisnika. 
Kompletna informatička komunikacija u Fondu je digitalna, što je u odnosu na ranije godine veliki napredak. Međutim kapacitet komunikacijskog kanala je ograničen, a postojeće rješenje prevazilazi naše potrebe i razvojne ambicije. U nastojanju da unaprijedi informacioni sistem i da ga u punom kapacitetu stavi u funkciju upravljanja svim procesima, Fond zdravstvenog osiguranja je iskoristio novu mogućnost Telekom provajdera i sa njim dogovorio da se ubuduće komunikacija odvija preko virtuelne privatne mreže (VPN). Potpisivanjem ugovora sa Telekom provajderom, stvoreni su uslovi da se pristupi rekonstrukciji softverskih rješenja i implementira novi softverski alat koji omogućava razvoj Bussiness Intelligence sistama. Najjednostavnije rečeno, ovo će značiti da će Fond uskoro imati svoj intranet u kome je svaka poslovnica u direktnoj vezi sa centralom. Praktično, to će izgledati kao da su sve organizacione jedinice na jednom mjestu. Prema odredbama ugovora, koji je potpisan sa provajderom, sva komunikacijska rješenja preuzeće provajder, a unutrašnju organizaciju Fond će rješiti sam. 

Detaljnije

Služba za odnose s javnošću u Fondu zdravstvenog osiguranja, analizirala je zastupljenost tema iz zdravstvenog osiguranja u nekoliko vodećih pisanih medija Republike Srpske. Analizom su obuhvaćeni «Glas Srpske», «Nezavisne novine», «Euro blic», «Fokus», «Medici. Com», «Večernje novosti» i «Press». U periodu od januara do kraja jula ove godine u navedenim novinama objavljeno je ukupno 119 tekstova o Fondu i zdravstvenom osiguranju uopšte, ili u prosjeku po jedan tekst svakog drugog dana. Ovaj podatak bi svakako bio efektniji da su analizom obuhvaćene i lokalne novine, kao npr. bijeljinske «Semberske novine» i prijedorski «Kozarski vjesnik», koji su često izvještavali svoje čitaoce o temama iz zdravstva.

U skladu sa novim Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova u Fondu zdravstvenog osiguranja, direktor Fonda je imenovao jedan broj rukovodilaca službi u sektorima. Prosjek godina imenovanih rukovodilaca službi je 40. Od ukupno 18 imenovanih, njih 7 ili 39 % ima manje od 30 godina, a troje manje od 40 godina.
Za rukovodioca Službe za ino osiguranje u Sektoru za provođenje zdravstvenog osiguranja, imenovana je Ljiljana Sukara. U Sektoru za razvoj zdravstvenog osiguranja za rukovodioca Službe za odnose s javnošću imenovana je Gorana Marić, a za rukovodioca Službe za edukaciju Ljiljana Radivojević. U Sektoru za plan i analizu Milena Babić je imenovana za rukovodioca Službe za ekonomsko-analitičke poslove i poslove cijena, a Suzana Marković za rukovodioca Službe za upravljanje troškovima i analizu uspješnosti rada davalaca zdravstvenih usluga.

Detaljnije

Fond zdravstvenog osiguranja RS, podržan od Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite, finansira Projekat poboljšanja dijagnostike i tretmana akutnog infarkta miokarda. Projekat je usmjeren na smanjenje smrtnosti od infarkta miokarda u periodu dok pacijent ne bude smješten u bolnicu. Naime, više od 30 % smrtnih ishoda infarkta miokarda posljedica su toga što infarkt nije dijagnostifikovan na vrijeme, odnosno što nisu primjenjeni adekvatni lijekovi u tzv. «zlatnom satu» nakon infarkta.
Kako će se na ovo uticati?
Svaki dom zdravlja u RS, odnosno služba za hitnu medicinsku pomoć, dobiće aparat za brzo dijagnostikovanje infarkta na osnovu analize uzorka krvi i neophodnu količinu lijeka kojeg je potrebno dati pacijentu. Ovako zbrinut već u službi hitne pomoći, pacijent će biti transportovan u bolnicu. Primjenom najsavremenijeg metoda dijagnostikovanja i tretmana infarkta u prvim satima, značajno će se povećati procenat preživljavanja i smanjiti posljedice infarkta miokarda.

Detaljnije