Za osiguranike Fonda zdravstvenog osiguranja koji su oboljeli od karcinoma i kojima je neophodna terapija zračenjem, Fond je pojednostavio proceduru odlaska na ovu terapiju u Institut za onkologiju i radiologiju Srbije.
Naime, onkološki konzilijum ovog instituta svakih 15 dana dolazi u Banjaluku i Bijeljinu i zajedno sa članovima domaćeg onkološkog konzilijuma donosi odluku o zračnoj terapiji, i zakazuje termine početka terapije, čime su naši osiguranici pošteđeni da dva puta odlaze u Srbiju.
Takođe, pacijent više sam ne predaje ni zahtjev komisiji za odobrenje zračenja, već u njegovo ime to čini Servisna služba Fonda, a pacijent dobije samo gotovo rješenje. Servisna služba dogovara i termine prijema u bolnicu, i o utvrđenom terminu obavijesti osiguranika. 

Detaljnije

Analiza prihoda Fonda zdravstvenog osiguranja, ostvarenih za devet mjeseci ove godine, pokazala je značajnu razliku u visini doprinosa koji za svoje radnike uplaćuju javni i privatni sektor. U mjesecu septembru npr. prosječan doprinos po zaposlenom radniku u javnom sektoru iznosio je 146,57 KM, dok je prosječan doprinos po zaposlenom radniku u privatnom sektoru iznosio 81,12 KM. To znači da je prosječna plata na koju je obračunavan doprinos za zdravstveno osiguranje u javnom sektoru iznosila oko 977 KM, a u privatnom sektoru 540 KM.
Analiza je pokazala da privatni sektor i dalje u velikom procentu doprinos obračunava na najnižu osnovicu koju je propisao Zakon o doprinosima (50 % od prosječne plate isplaćene u RS u prethodnom mjesecu), odnosno da veliki broj privatnih poslodavaca ne prikazuje stvarnu platu kod obračuna doprinosa. Upečatljiv primjer su advokati i notari. U mjesecu avgustu ove godine prosječna plata koju su prikazivali advokati iznosila je 659 KM, dok je kod notara prijavljena plata u prosjeku iznosila oko 1.000 KM. Kad je riječ o notarima, uočena je velika razlika kod visine prijavljene plate u pojedinim opštinama. Najnižu platu u prosjeku prijavljuju notari u Doboju i Gradišci (oko 680 KM), a najvišu notari u Trebinju (1.400 KM).
Prethodne analize su pokazale da se zbog neobjektivnog prikazivanja osnovice na koju se obračunava doprinos za zdravstveno osiguranje godišnje gubi oko 50 miliona KM.

Kolektiv Opšte bolnice Gradiška izrazio je zadovoljstvo usvajanjem izmjena Zakona o doprinosima, što će omogućiti kvalitetnu zdravstvenu zaštitu i očuvanje materijalnog položaja zdravstvenih radnika i u narednoj godini.
U pismu, kojeg su uputili i direktoru Fonda, navodi se da je bolnica u posljednje dvije godine pozitivno poslovala, a da su nakon potpisivanja Pojedinačnog kolektivnog ugovora prema radnicima ispoštovane sve obaveze u skladu sa Posebnim i Pojedinačnim kolektivnim ugovorom.
Kolektiv Opšte bolnice Gradiška na čelu sa stručnim kolegijem i glavnim i odgovornim sestrama konstatovao je da je sa povećanjem plata stvorena pozitivna radna atmosfera i da su rezultati rada zadovoljavajući, iako postoje određeni segmenti u okviru bolnice u kojima se rezultati mogu dodatno unaprijediti.
Istakli su neophodnost unapređenja kvaliteta pružanja zdravstvenih usluga, naročito u dijelu koji se odnosi na komunikaciju, poštivanje i uvažavanje potreba pacijenata, a zatim i kada je u pitanju stručnost i odgovornost zdravstvenih radnika i tehničko-tehnološka opremljenost.
Kolektiv Opšte bolnice Gradiška obavijestio je direktora Fonda da su 5.12.2008. usvojili nove mjere racionalizacije, koje se odnose na smanjenje potrošnje sanitetskog materijala, medicinskih gasova, struje i telefona, te smanjenje troškova u bolničkoj laboratoriji putem mjera racionalizacije i izmjenom propisivačke prakse.

Novoizgrađeni objekat Doma zdravlja u Višegradu u utorak, 9.12.2008. godine, svečano su otvorili predstavnici Vlade RS, na čelu sa premijerom Miloradom Dodikom, rukovodstvo ove zdravstvene ustanove i predstavnici lokalne vlasti.
Objekat je izgrađen zahvaljujući Vladi RS i Fondu zdravstvenog osiguranja RS, a u njega je uloženo oko 2.400.000 KM.
''Objekat je završen za godinu dana a raspolaže sa 1.400 metara kvadratnih funkcionalnog prostora, s tim da je preostalo još da se nabavi dio opreme. Ovim objektom riješili smo značajan problem u Višegradu, jer su dosadašnje prostorije bile neuslovne i nisu odgovarale, prije svega, funkciji razvoja porodične medicine, što je osnova rada zdravstvenog sektora na lokalnom nivou'', istakao je premijer.

Detaljnije

U skladu sa Zaključkom Vlade RS od 12.11.2008. godine, direktor Fonda zdravstvenog osiguranja RS Goran Kljajčin donio je odluku da se smanji plata rukovodećem kadru u Fondu.

Počevši od novembarske, plate će biti umanjene za 10 odsto direktoru Fonda, zamjenicima i savjetnicima direktora, te izvršnim direktorima sektora i njihovim zamjenicima.