FZO RS Odnosi s javnošću Vijesti Fond: Šta smo uradili od 2016. do 2020. godine za osiguranike

Fond zdravstvenog osiguranja RS pripremio je kratku informaciju o tome šta je sve urađeno od 2016. godine, pa do danas kada je u pitanju proširenje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, ali i pojednostavljenje procedura u ovoj oblasti. U informaciji je sažeto objašnjeno koje je novine za osiguranike Fond uveo u proteklih pet godina, poput novih zdravstvenih usluga, novih prava iz oblasti produžene medicinske rehabilitacije, finansiranja novih lijekova i slično. „Fond u kontinuitetu nastoji da unapređuje zdravstvenu zaštitu građana na način da svake godine uvodimo nova prava osiguranih lica i finansiramo nove zdravstvene usluge. U proteklih pet godina akcenat je naročito stavljen na uvođenje novih, savremenih terapija koje ranije nisu bile dostupne našim osiguranicima, a koje značajno doprinose efikasnijem liječenju i pozitivnim ishodima liječenja, te poboljšanju kvaliteta života oboljelih od najtežih oboljenja. Takođe, FZO RS je u posmatranom periodu intenzivno radio i na pojednostavljenju procedura ostvarivanja prava, kako bi osiguranici, a posebno lica sa invaliditetom, na što jednostavniji i brži način ostvarivali svoja prava“, istakao je direktor Fonda zdravstvenog osiguranja RS Dejan Kusturić.Pored proširenja prava, kako je rekao Kusturić, preduzete su mjere maksimalne racionalizacije troškova na svim stavkama, a zahvaljujući tome i upravljanju svim troškovima, Fond je ističe Kusturić, uspio i da smanji svoje obaveze.„Iz godine u godinu je smanjivan i deficit, a u posljednje dvije godine  ostvaren je i suficit”, rekao je Kusturić.Inače, ova informacija je dostupna na internet stranici Fonda u linku „dokumentu“.