FZO RS Odnosi s javnošću Vijesti FZO RS: Obezbjeđena finansijska stabilnost i veća prava za osiguranike

Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, uprkos pandemiji virusa korona, i u 2021. godini uspio je da obezbijedi finansijsku stabilnost zdravstvenog sistema, nadograđuje paket prava obaveznog zdravstvenog osiguranja i pojednostavljuje procedure. Samo u prošloj godini uvedeno je 25 novih zdravstvenih usluga,  u bolnicama i apotekama uvedeno je 17 novih lijekova, a već skoro dvije godine finansiraju se zdravstvene usluge za sve građane (osigurane i neosigurane), po čemu je Republika Srpska jedinstvena u regionu, pa i šire.

U vezi sa tim, Fond je pripremio kratku informaciju o svim najvažnijim aktivnostima u prošloj godini, koja je dostupna i na našoj internet stranici, upravo u cilju da se cjelokupnoj javnosti približi zdravstveno osiguranje, ali i da se građani informišu o svojim pravima.

Tako je Fond pored kohlearnih implantata u 2021. godini počeo da finansira i procesor zvuka za korisnike kohlearnog implant sistema, odnosno zamjenu postojećih procesora. Ovo novo pravo Fond u potpunosti finansira za djecu do 15 godina, roditelji djece od 15 do 18 godina participiraju u troškovima zamjene ovih procesora u iznosu od 5 odsto, a lica starija od 18 godina u troškovima učestvuju sa 10 odsto.

U 2021. godini počela je masovnija podjela elektronskih zdravstvenih kartica osiguranih lica, budući da je Integrisani zdravstveni informacioni sistem (IZIS) implementiran u svim javnim zdravstvenim ustanovama. Do sada je uručeno oko 550.000 elektronskih kartica. Napominjeno da IZIS nisu samo elektronske kartice, već međusobno uvezivanje zdravstvenih ustanova - integrisanje podataka u jedan sistem što podrazumijeva i razmjenu medicinskih podataka, što je i jedan od najvažnijih segmenata ovog projekta.

Osim toga, u prošloj godini pojednostavljenje su procedure za oboljele od dijabetesa, kao i za žene koje su u postupku vantjelesne oplodnje, što samo pokazuje da Fond kontinuirano analizira potrebe osiguranika, a sve u cilju efikasnije zdravstvene zaštite.

Još jedna aktivnost koja je sprovedena u prošloj godini odnosi se na činjenicu da je Fond uspio da izmiri sva dugovanja, odnosno akumulirani dug iz prethodnih godina prema privredi za refundaciju plata za vrijeme bolovanja radnika. Tako je Fond racionalnom politikom poslovanja, uz opredjeljenje da se podrži i olakša rad realnog sektora koji redovno uplaćuje doprinose za zdravstveno osiguranje, uspio da izmiri sva ranija dugovanja koja su iznosila oko 16 miliona KM.

Osim toga, Fond je u prošloj godini poseban akcenat stavio na promovisanje prava iz zdravstvenog osiguranja i zaštitnika prava osiguranih lica, svjesni da se samo poznavanjem prava i procedura može povećati svijest o važnosti zdravstvenog osiguranja. Osim toga, pripremljena su i kratka dokumenta o tome koje su sve zdravstvene usluge ugovorene sa privatnim bolnicama, ali i sa privatnim zdravstvenim ustanovama iz oblasti konsultativno-specijalističke zdravstvene zaštite (KSZ), a sve u cilju da osiguranici na jednom mjestu imaju egzaktne podatke koje su usluge dostupne na uputnicu porodičnog doktora u privatnim ustanovama, što su ranije osiguranici često pitali.

Dakle, sve ove aktivnosti su urađene samo sa jednim ciljem da građane upoznamo sa tim šta im zdravstveno osiguranje nudi, jer se na taj način sprječavaju i eventualne zloupotrebe prava iz ove oblasti.

Posebno ohrabruje da je Fond i u 2022. godinu ušao sa novim pravima - finansiranjem novih lijekova na recept kao i poboljšanjem dostupnosti određenih lijekova, što samo potrđuje da je fokus rada Fonda nadogradnja prava iz zdravstveno osiguranja, uz maksimalnu kontrolu i upravljanje svim troškovima.