FZO RS Odnosi s javnošću Vijesti Novi Zakon o obaveznom zdravstvenom osiguranju i refundacija lijekova

Zakonom o obaveznom zdravstvenom osiguranju Republike Srpske, koji je počeo da se primjenjuje krajem septembra prošle godine, precizirano je u kojim slučajevima se može odobriti refundacija troškova zdravstvene zaštite.

Kada su u pitanju lijekovi, Zakonom je definisano (kao što je bilo i ranije) da osigurano lice ima pravo na refundaciju kada se zdravstvena ustanova koja je sa Fondom zaključila ugovor pismeno izjasni da nije raspolagala lijekom koji se nalazi na listi lijekova za ambulante porodične medicine i domove zdravlja ili na listi lijekova koji se primjenjuju u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti ili listi citotoksičnih, bioloških i pratećih lijekova. Dakle, zdravstvene ustanove treba da raspolažu lijekovima koji se nalaze na listama Fonda, te ukoliko nisu snabdjevene tim lijekovima, osiguranik kada sam kupi potrebni lijek troškove može da refundira na osnovu potvrde zdravstvene ustanove da lijek nisu imali. Troškove za lijek je moguće refundirati i kada se lijek nalazi na listi lijekova koji se izdaju na recept ako nije dostupan u apotekama sa kojima FZO RS ima potpisane ugovore.

Takođe, u Zakonu je navedeno da se lijek može refundirati i kada nije na listi lijekova koji se primjenjuju u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti ili listi citotoksičnih, bioloških i pratećih lijekova ali u slučaju kada je konzilijum bolnice koja je sa Fondom zaključila ugovor dao pismenu preporuku za primjenu određenog  lijeka.  Napominjemo da ljekari iz Srpske koji za osiguranike predlažu liječenje u Srbiji, takođe,  bi trebalo da budu upoznati sa zdravstvenim stanjem tih pacijenata i da u zdravstvenom kartonu imaju podatke o pacijentima, bez obzira gdje su oni liječeni.

Prema tome, kada su u pitanju zahtjevi za refundaciju troškova lijekova, Fond isključivo postupa u skladu sa novim Zakonom o obaveznom zdravstvenom osiguranju. Kada je riječ o lijekovima koji se izdaju na recept, Zakonom nije predviđena mogućnost refundacije lijekova koji se ne nalaze na listi lijekova koji se izdaju na recept, dok je ranije u izuzetnim situacijama postojala ta mogućnost.

Međutim, svjesni potrebe da su za pojedina teška hronična oboljenja, posebno u dječijoj populaciji, potrebni lijekovi koji se ne nalaze na listi lijekova Fonda koji se izdaju na recept i za koje smo ranije refundirali troškove, već smo pokrenuli proceduru da te lijekove za koje se najčešće traže refundacije uvrstimo na listu A1 lijekova koji se izdaju na recept. Na ovoj listi se, inače, nalaze lijekovi koji nisu registrovani u BiH ali su potrebni i nemaju alternativu u liječenju pojedinih oboljenja. Na ovaj način ćemo omogućiti na teret Fonda određene lijekove koje, između ostalog, koriste i oboljeli od rijetkih bolesti, kao i djeca sa poteškoćama u razvoju. Upravo zbog toga smo kontaktirali još ranije predstavnike udruženja pacijenata da nam dostave svoje podatke o lijekovima koji su kupovani u inostranstvu kako bi ih uporedili sa našim analizima, a u svilju sveobuhvatne informacije. Očekujemo da ćemo ove podatke dobiti danas, kako bi što prije završili proceduru uvrštavanja lijekova na listu A1.

Dakle, kao i uvijek do sada, Fond će i u ovom slučaju nastojati da odgovornim pristupom ponudi odgovore na novonastalu situciju, u cilju zaštite najosjetljivije kategorije osiguranika. To smo i objasnili svim osiguranicima koji su nas kontaktirali, te nas posebno iznenađuje što se u javnosti predstavlja da su institucije zdravstvenog sistema nezainteresovane za rješavanje ove situacije. Naime, već godinama imamo korektnu saradnju sa udruženjima osiguranika i uvijek smo nastojali da proširujemo prava uvažavajući potrebe oboljelih, bez obzira na izazovnu finansijsku situaciju.

Podsjećamo da je novi Zakon o obaveznom zdravstvenom osiguranju prije usvajanja bio na stručnim raspravama, te su svoje prijedloge i primjedbe davali i zdravstveni radnici, kao i predstavnici udruženja pacijenata.

Neka prava oboljelih od rijetkih bolesti:

• Svi osiguranici koji su registrovani u Centru za rijetke bolesti UKC RS oslobođeni su plaćanja participacije za sve što spada u obavezno zdravstveno osiguranje, bez obzira na godine života ( Ranije, tačnije, prije 2018. godine, samo određene dijagnoze su bile oslobođene plaćanja participacije  za osnovnu bolest i sve njene komplikacije kao i djeca do 15 godina);

• Fond je u 2022. godini počeo da finansira najnovije trenutno u svijetu dostupne terapije za oboljele od rijetkih bolesti i time je, na neki način, zaokružena priča o konkretnoj podršci institucija kada je riječ o poboljšanju kvaliteta zdravstvene zaštite. U pitanju je devet lijekova za osma rijetkih oboljenja.  Riječ je o izutetno skupim lijekovima, pa je. primjera radi, trošak Fonda za samo jedan lijek koji se nabavlja za oboljele od cistične fibroze godišnje iznosi više od šest miliona KM;

• Na Listu lijekova FZO RS koji se izdaju na recept, kontinuirano  se uvode terapije koje su oboljelima od rijetkih bolesti  dostupne  u apotekama u potpunosti o trošku Fonda; 

• Osluškujući potrebe pacijenata i predstavnika Saveza za rijetke bolesti pobošljana je dostupnost određenih lijekova koje je FZO RS već finansirao.  Umjesto u UKC RS  neki lijekovi dostupni u apoteci u mjestu prebivališta;

• Na prijedlog udruženja pacijenata od 2019. godine Fond finansira inhalator koji je isključivo namjenjen oboljelim od cistične fibroze. Ovaj inhalator omogućava 100 odsto iskoristivost lijeka, za razliku od ranijih aparata, što omogućava njegovu maksimalnu efikasnost i u značajnoj mjeri  poboljšati kvalitet života oboljelih.