FZO RS Odnosi s javnošću Vijesti Novinarima prezentovan Integrisani zdravstveni informacioni sistem

Integrisani zdravstveni informacioni sistem (IZIS) već intenzivno se koristi u javnim zdravstvenim ustanovama, a u konačnici znači punu primjenu elektronskog kartona, elektronskih recepata, elektronskih uputnica i elektronskih zdravstvenih kartica. Sa IZIS-om očekujemo da će zdravstveni sistem biti znatno efikasniji i dostupniji, a do sada je urađen ogroman posao i zdravstveni radnici, kao i pacijenti, već prepoznaju prednosti IZIS-a. Ovo je poručeno na prezentaciji IZIS-a, koja je danas u Fondu zdravstvenog osiguranja Republike Srpske održana za predstavnike medija.
Prezentaciji je prisustvovalo i rukovodstvo FZO RS, a v.d. direktor Fonda Dejan Kusturić je istakao da nam je izuzetno značajno da se novinari, koji su Fondu najvažniji partner u informisanju javnosti, upoznaju sa IZIS-om kako bi što vjerodostojnije informisali cjelokupnu javnost o ovom kompleksnom projektu.


Prezentaciju za novinare održali su predstavnici FZO RS i kompanije ''ММScode'', koji rade na implementaciji projekta.
Vladimir Miletić, projekt menadžer FZO RS za IZIS, naveo je da IZIS podrazumijeva uspostavljanje informacionog sistema koji treba da omogući efikasno upravljanje cjelokupnim sistemom zdravstvene zaštite, te prikupljanje i obradu zdravstvenih informacija iz različitih zdravstvenih ustanova u jedinstvenu bazu podataka. ''IZIS omogućava međusobno uvezivanje zdravstvenih ustanova, odnosno mogućnost pristupa jedinstvenoj bazi medicinskih podataka, što u konačnici ima za cilj efikanije i kvalitetnije pružanje zdravstvene zaštite pacijentima. Prvo što smo uradili jeste da smo sproveli obuke za zdravstvene radnike kroz naše radionice, te su sve javne zdravstvene ustanove dobile računare i drugu potrebnu opremu i integrisali smo podatke koje su 12 godina prikupljani u različitim zdravstvenim ustanovama u jedan sistem'', rekao je Miletić. Dragana Krivaja, projekt menadžer IZIS-a ispred konzorcijuma koji realizuje projekat, navela je da sa realizacijom elektronskih recepata od 1. aprila građani mogu da osjete prednosti IZIS-a, jer po prvi put ne moraju u apoteku da odlaze sa papirima. ''Iako se već par godina radi intenzivno na realizaciji IZIS-e, konačno smo došli u fazu da građani mogu da osjete šta IZIS u praksi znači i tek predstoji period kada će praktična primjena IZIS-a pokazati svoje konkretne prednosti za pacijete, zdravstvene radnike i kompletan zdravstveni sistem'', kazala je Krivaja. Ona je navela da je od 1. aprila propisano preko 175.000 elektronskih recepata i da se kroz sistem sada evidentiraju i recepti za lijekove koji idu na teret Fonda, kao i oni koji nisu na listama Fonda, što u ranijem poslovnom sistemu nije bilo moguće. Ona je istakla da se osnovni ciljevi postavljeni IZIS-om uspješno realizuju i da su tome doprinijeli svi učesnici zdravstvenog sistema.


Zorana Malinić, predstavnica apoteke, navela je da je iz ugla farmaceuta veoma važno što primjena e recepata u konačnici znači bržu i dostupniju uslugu za samog pacijenta. ''Takođe, i nama farmaceutima je značajno olakšan posao. Ranije su se znale dešavati greške propisivačke prirode pa smo gubili na to dodatno vrijeme, a sada sistem sam prepoznaje grešku i to nam u mnogome olakšava posao'' rekla je Malinićeva. Ona je dodala da svaka novina koja se uvodi zahtjeva određenu fazu prilagođavanja, kako za zdravstvene radnike, tako i za pacijente. ''Međutim, svi u sistemu smo svjesni važnosti IZIS-a za zdravstveni sistem Republike Srpske i činjenice da on doprinosi efikasnijem zdravstvu kojem svi težimo'', istakla je Malinićeva.

Inače, predstavnicima medija prezentovano je šta podrazumijeva IZIS, a prikazana im je i simulacija ulaska u elektronski karton pacijenta, odnosno kako to izgleda kada pacijent dođe u ordinaciju porodičnog doktora i pomoću elektronske kartice pristupi elektronskom kartonu pacijenta. Takođe, tokom prezentacije je prikazano i kako se realizuje elektronski recept - od momenta kreiranja u ambulanti porodične medicine, do njegove realizacije u samoj apoteci i izdavanja lijeka.

Podsjećamo, IZIS, između ostalog, podrazumijeva upotrebu elektronskog kartona, elektronskih zdravstvenih kartica, elektronskih recepata, elektronskih uputnica i dr.


ELEKTRONSKI KARTON
Dosadašnji kartoni pacijenata zamjenjuju se elektronskim zdravstvenim kartonima, koji sadrže sve podatke o pacijentu na jednom mjestu, nezavisno od toga u kojoj zdravstvenoj ustanovi su prikupljeni (ambulanti porodične medicine, službi hitne pomoći, bolnici ili specijalističkoj ambulanti). Ljekari koji liječe pacijenta na jednom mjestu imaju detaljan uvid u pacijentovu istoriju liječenja, te važne podatke, poput podataka o alergijama, hroničnim oboljenjima, terapijama koje je primao i itd. E karton sadrži informacije od svih ljekara koji su uključeni u proces liječenja pacijenta.
Dakle, e karton sadrži kompletnu medicinsku dokumentaciju pacijenta koja je dostupna ljekarima u elektronskom obliku.
Neke od prednosti e kartona su: bilježi medicinske podatke o svakoj posjeti pacijenta i trajno ih čuva unutar kartona; omogućava efikasnije liječenje, posebno u hitnim slučajevima, jer doktor može odmah uvidom u e karton da vidi zdravstveno stanje pacijenta, da li je alergičan na neke lijekove, kako se do sada liječio i slično; lako identifikuje koji pacijenti su dospjeli za preventivne preglede ili provjere; prati ponašanje pacijenata na osnovu određenih parametara, sprječava dupliranje pregleda, posebno dijagnostike budući da je u e kartonu vidljivo kada je posljednji put rađen neki pregled, kao i ishod tog pregleda itd.

 


ELEKTRONSKA ZDRAVSTVENA KARTICA
Elektronske zdravstvene kartice zamijeniće dosadašnju zdravstvenu knjižicu. Elektronska kartica služi da pacijent bude identifikovan u Integrisanom zdravstvenom informacionom sistemu, da se na osnovu nje ostvari pristup zdravstvenom kartonu pacijenta i na osnovu kartice se provjerava status osiguranog lica.
Kao što svaki dokument ima određen rok, predviđeno je da prva elektronska kartica važi pet godina od datuma izrade kartice i ona je besplatna za osiguranike, odnosno finansira je Fond. Takođe, u slučaju promjene ličnih podataka (prezimena i dr.), kartica za novorođenčad i sl., za sada ih osiguranici neće plaćati, jer je FZO RS u okviru projekta predvidio i poručio veći broj kartica upravo zbog ovih situacija. Elektronske zdravstvene kartice se ne ovjeravaju, za razliku od dosadašnjih knjižica.
Do sada je više od 60% osiguranih lica Fonda preuzelo svoju karticu. Iako je već počela upotreba elektronskih kartica, ostavljena je mogućnost da se uporedo koriste i stare knjižice jer znatan broj osiguranika još nije preuzeo svoje kartice, te iz razloga da njima ne bi bilo onemogućeno korišćenje zdravstvene zaštite.


ELEKTRONSKI RECEPT
E recept omogućava elektronsko propisivanje recepata, te pruža podatke o alergijama na lijekove, brzo obnavljanje terapije, tj. izdavanje kontinuiranih terapija za hronične bolesnike i brojne druge prednosti. Dakle, između ostalog, e recept omogućava znatno brže izdavanje lijekova u apoteci, sistem može da prepozna grešku u slučaju pogrešnog unosa podataka, posebno kada je riječ o tome ko ima pravo na lijekove na recept o trošku Fonda, omogućava i da doktori dobiju notifikaciju da je propisani recept i realizovan u apoteci, odnosno da je pacijent podigao preporučenu terapiju, minimalno korišćenje papira i dr.


ELEKTRONSKA UPUTNICA
Omogućava brz i jednostavan način razmjene informacija između različitih nivoa zdravstvene zaštite i pruža neophodne podatke za adekvatno liječenje pacijenata.


NEKE OD PREDNOSTI IZIS-a:
Primjenom IZIS-a ostvariće se brojne prednosti, poput unapređenja kvaliteta zdravstvene zaštite, poboljšanja sigurnosti pacijenta, smanjenja administrativnih troškova, te efikasnijeg i kvalitetnijeg sistema zdravstvene zaštite u cjelini.
Međusobna povezanost svih zdravstvenih ustanova, te informacije o izvršenim medicinskim uslugama, propisanim i izdatim lijekovima dostupne su u realnom vremenu, što u mnogome olakšava rad ljekarima, a samim tim omogućava kvalitetnije pružanje zdravstvene zaštite pacijentima. Medicinske i nemedicinske informacije o pacijentu su kompletne, ažurne i povjerljive, dostupne na svim mjestima pružanja zdravstvenih usluga (ordinacije, apoteke, bolnice…), u skladu sa pravima pristupa istima, što omogućava jednostavnije i brže korištenje zdravstvene zaštite i smanjuje potrebu „šetanja“ pacijenta od jedne do druge ustanove.
Sistem omogućava adekvatnije praćenje medicinskog stanja pacijenta, vidljive su sve promjene, progresije i samim tim poboljšan je i kvalitet liječenja. Sve zdravstvene ustanove imaju uvid u medicinske podatke pacijenta, poput rezultata dijagnostičkih postupaka – svih snimaka koji su jednom pacijentu rađeni (MR, CT i dr.), terapijske procedure koje su pružene i sl., što će spriječiti dupliranje dijagnostike i drugih usluga, te samim tim smanjuju se troškovi pacijenata, zdravstvenog sistema, kao i čekanja na preglede.
Moći će se u svakom momentu pratiti potrošnja lijekova, stanje zaliha i sl., što je, između ostalog, značajno za planiranje i sprovođenje nabavki lijekova i drugih sredstava ali i za kontrolu.Smanjiće se administrativni troškovi. Manje trošenje papira, pored finansijskih i drugih,  ima i ekološke prednosti itd.


SIGURNOST PODATAKA
Lični podaci građana su u okviru Integrisanog zdravstvenog informacionog sistema potpuno bezbijedni, jer se prilikom izrade i realizacije ovog projekta posebno vodilo računa upravo o bezbjednosti i sigurnosti ličnih podataka građana. Sve zakonske obaveze koje se odnose na zaštitu ličnih podataka su ispoštovane i one su i sastavni dio ugovora koje je Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske potpisao sa kompanijama koje rade na realizaciji ovog sistema. Server sa bazom podataka o osiguranicima je smješten u Fondu i FZO je vlasnik tog servera, a kompanije koje rade na implementaciji projekta nemaju pristup ličnim podacima osiguranika. Dobavljač je obavezan da Fondu isporuči izvorni kod za sve softverske komponente i podsisteme IZIS-a. Sigurnost podataka, pored ugovorom, regulisana je, takođe, i posebnim protokolima.
Svi učesnici u ovom projektu su dužni da se pridržavaju Politike bezbjednosti integrisanog zdravstvenog informacionog sistema Republike Srpske, kao i Uputstva o funkcionisanju, upravljanju rizikom i bezbjednošću integrisanog zdravstvenog informacionog sistema (dokumenti su dostupni na sajtu Fonda).
Napominjemo da je obezbijeđena i rezervna lokacija servera u Filijali FZO u Bijeljini, te u slučaju da iz bilo kog razloga server u Banjaluci ne funkcioniše, pokrenuo bi se rezervni server.