FZO RS Odnosi s javnošću Vijesti Novo pojednostavljenje procedura

Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske pojednostavio je proceduru odobravanja više zdravstvenih usluga za koje je ranije trebalo rješenje Fonda, a sada se ostvaruju na osnovu uputnice porodičnog doktora.

Riječ je o uslugama koje se rade u zdravstvenim ustanovama u Republici Srpskoj, poput tilt testa, usluge audiolingvističkog tretmana KSAFA aparatom za djecu do 18 godina, palijativne njege, za usluge za koje su angažovani ljekari stručnjaci iz inostranstva i druge. Ovo je još jedan primjer unapređenja u oblasti ostvarivanja prava koje je omogućeno novim Zakonom o obaveznom zdravstvenom osiguranju Republike Srpske.

Svi detalji o pojednostavljenju procedura, kao i koje su tačno zdravstvene usluge u pitanju, koja dokumentacije je potrebna i sl., dostupni su na našoj internet stranici u informaciji koju je Fond pripremio za osiguranike i zdravstvene radnike.

Primjera radi, za tilt test koji se preporučuje osiguranicima koji imaju nerazjašnjene vrtoglavice, pored prijedloga ljekara specijaliste ranije je trebalo i rješenje Fonda, a sada se ovo pravo ostvaruje na osnovu uputnice porodičnog doktora na prijedlog ljekara specijaliste odgovarajuće grane medicine. Isto se odnosi i na zdravstvenu uslugu audiolingvistički tretman KSAFA aparatom koji ostvaruju osigurana lica Fonda do 18 godina, djeca sa poremećajima impresivnog i ekspresivnog govora ili oštećenjem sluha udruženim sa poremećajima ponašanja, jezika i učenja.

Za neke složenije usluge, poput onih koje se rade u našim ustanovama uz angažovanje stručnjaka iz inostranstva, te za usluge iz oblasti oftalmologije, urologije, torakalne hirurgije i dječije urologije za koje je ranije bilo potrebno rješenje Fonda, sada se ovo pravo ostvaruje na osnovu bolničke uputnice porodičnog doktora i preporuke i mišljenja konzilijuma, tačnije tri doktora odgovarajuće specijalnosti.

Kada je riječ o palijativnoj njezi koja se pruža u bolnicama Gradiška i Nevesinje za ostvarivanje ovog prava, takođe, više nije potrebno rješenje Fonda. Naime, porodični doktor na osnovu otpusnog pisma sa preporukom za palijativnu njegu ili nalaza i mišljenja doktora medicine specijaliste, kao i potvrde ugovorene zdravstvene ustanove da za osigurano lice raspolaže smještajnim kapacitetom, izdaje bolničku uputnicu za ovu uslugu. 

Za zdravstvenu uslugu kao što je terapija hroničnog bola stimulacijom kičmene moždine namijenjen pacijentima koji imaju jak i neizdrživ neuropatski bol i koja se radi u Zavodu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“ potreban je prijedlog tima specijaliste iz ove zdravstvene ustanove. Na osnovu tog prijedloga porodični doktor izdaje bolničku uputnicu i više nije potrebno rješenje Fonda.

Dakle, sa ovim novinama skraćen je i pojednostavljen put ostvarivanja prava, jer osiguranici više ne moraju dokumentaciju predavati u poslovnicama Fonda i čekati da dobiju rješenje. To je još jedna potvrda da Fond nastoji, gdje god je to moguće, uklanjati administrativne barijere u cilju efikasnijeg ostvarivanja prava u praksi.