FZO RS Odnosi s javnošću Vijesti Promjena porodičnog ljekara, pedijatra i ginekologa u periodu od 1. septembra do 31. oktobra

Osiguranici koji žele iz bilo kog razloga da promijene porodičnog doktora, pedijatra ili ginekologa od ove godine mogu to da učine od 1. septembra, pa do 31. oktobra, ova novina predviđena je novim Pravilnikom  o postupku ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu u Republici Srpskoj koji je počeo da se primjenjuje.
Za razliku od ranijih godina kada je za promjenu pomenutih doktora bio predviđen period u trajanju od tri mjeseca (oktobar-decembar) od ove godine skraćen je period kada se mogu promijeniti ljekari, a sve u cilju efikasnijeg ugovoranja zdravstvene zaštite sa zdravstvenim ustanovama. Naime, zahvaljujući ovim izmjenama, Fond će već početkom novembra imati egzaktne podatke o broju osiguranih lica u timovima porodične medicine, pedijatrije i ginekologije što će ubrzati potpisivanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama za narednu godinu, budući da finansijski dio ugovora i zavisi od broja registrovanih osiguranih lica na primarnom nivou.
Napominjemo da je i u ovom skraćenom periodu, promjena pomenutih doktora omogućena na jednostavan način-  bez navođenja razloga. Potrebno je popuniti odgovarajuće obrasce kod novoizabranog doktora i ovjeriti ih u Fondu, a  kod novoizabranog doktora osiguranici mogu da odlaze na preglede od početka naredne godine.
Takođe, i dalje ostaje mogućnost, da građani mogu i i mimo za to predviđenog perioda, da promijene pomenute ljekare, ali tada je procedura malo komplikovanija i mora se imati opravdani razlog u skladu sa pomenutim pravilnikom.
Isto tako, Fond će javni poziv za kandidate za doktore medicine u timu porodične medicine ubuduće objavljivati u julu ili avgustu, za razliku do ranijih godina kada se ovaj poziv objavljivao u septembru.
Pored ove novine, novi pravilnik propisuje i rokove važenja uputnica za bolničko liječenje koja je izdata od strane službe hitne pomoći ili doktora medicine iz specijalističko-konsulativne  zdravstvene zaštite koja važi 24 časa od dana kreiranja. Isto tako, pravilnik je definisao da uputnica za medicinsku rehabilitaciju koja je izdata od strane porodičnog doktora ili pedijatra važi 30 dana od kreiranja uputnice.
Dakle, i dalje ostaje, kako je bilo predviđeno ranije pravilnikom, da uputnica koja je propisana od strane porodičnog doktora ili pedijatra za bolničko liječenje važi 30 dana, da uputnica za specijalističko - konsultativnu zdravstvenu zaštitu važi 180 dana, uputnica za dijalizni tretman u bolničkoj zdravstvenoj ustanovi važi 12 mjeseci, a  usluge hemio terapije u bolničkoj zdravstvenoj ustanovi osigurano lice ostvaruje na osnovu jedne uputnice izabranog doktora medicine u timu porodične medicine, bez obzira na broj i dinamiku ciklusa hemioterapije.