FZO RS Odnosi s javnošću Vijesti Svjetski dan oboljelih od dijabetesa: Fond kontinuirano povećava prava oboljelih

Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske je jako rano prepoznao važnost finansiranja prava oboljelih od dijabetesa, a sve u cilju unapređenje kvaliteta života oboljelih od ove bolesti, pa se od 2006. godine  u kontinuitetu proširuju prava i u skladu sa mogućnostima uvode i finansiraju novi lijekovi. Fond je, primjera radi, u odnosu na 2016. godinu povećao sredstva za liječenje oboljelih od dijabetesa za čak 50 odsto.

Naime, godišnji trošak Fonda samo za lijekove i potrošni materijal iznosi oko 33,8 miliona KM, ne računajući liječenja, medicinska sredstva i drugo.

Tako da oboljeli od dijabetesa u Republici Srpskoj spadaju u kategoriju osiguranih lica za kojа obavezno zdravstveno osiguranje finansira širok spektar prava i to u potpunosti,  budući da su oboljeli od dijabetesa oslobođeni plaćanja participacije kod liječenja osnovne bolesti, kao i njenih komplikacija.

Podsjećamo da Fond za oboljele od dijabetesa u potpunosti finansira insuline, trakice za mjerenje šećera, lancete, špriceve, igle, aparate za brzo određivanje glukoze u krvi, potrošne materijala za insulinske pumpe. Oboljelima od dijabetesa su dostupni i insulini najnovije generacije koje ne finansiraju pojedine zemlje regiona u kojima se izdvaja znatno više sredstava za zdravstvo.

Iako Fond trenutno pored insulina i drugih lijekova finansira i trakice za mjerenje šećera i druga potrebna medicinska sredstva, već nekoliko mjeseci sa predstavnicima udruženja pacijenata oboljelih od dijabetesa radimo na tome da dodatno unaprijedimo ovu oblast i da pored postojećih prava uvedemo i neka nova, poput senzora. Tako da, imajući u vidu značaj ovog medicinskog sredstva, planiramo da od naredne godine uvrstimo senzore u prava iz zdravstvenog osiguranja za djecu do 18. godina starosti, što će zavisiti od finansijskog plana Fonda za narednu godinu koji još nije usvojen.

Napominjemo da se osiguranicima koji boluju od dijabetesa korišćenje zdravstvene zaštite ne uslovljava plaćenim doprinosima kako bi oboljelima u kontinuitetu bila dostupna zdravstvena zaštita čak i u slučaju da poslodavac ne uplaćuje doprinose, ali je važno da oni budu prijavljeni na zdravstveno osiguranje. Takođe, izmjenom Zakona o zdravstvenom osiguranju Republike Srpske koji je počeo da se primjenjuje u januaru 2020. godine prvi put je omogućeno da oboljeli od dijabetesa, ukoliko nemaju nijedan drugi osnov za prijavu na zdravstveno osiguranje, mogu po osnovu svoje bolesti biti zdravstveno osigurani.

Dakle, Fond je i u ovim finansijskim okolnostima,  napravio  značajan iskorak kada je riječ o pravima oboljelih od dijabetesa, uzevši u obzir činjenicu da imam ograničen budžet i samo jedan izvor prihoda, a to su doprinosi za zdravstveno osiguranje.

Ovom prilikom želimo da ukažemo na potrebu uvođenja dodatnih izvora finansiranja po uzoru na druge zemlje, jer samo na taj način se može obezbijediti dugoročna finansijska održivost zdravstvenog sistema i odgovoriti zahtjevima za uvođenjem novih prava osiguranika, kao i na druge izazove i potrebe savremene medicine.  Čak je u ovoj godini smanjena stopa doprinosa za zdravstvo sa 12 na 10,2 odsto, dok se doprinosi za zdravstveno osiguranje neredovno uplaćuju.

Zato još jednom apelujemo  na cjelokupnu javnost da svi zajedno izdejstvujemo dodatne izvore finansiranja, kao što imaju i druge zemlje - Slovenija i Hrvatska, jer je to svima u interesu, budući da su zahtjevi za finansiranje dodatnih prava, sve veći.