FZO RS Odnosi s javnošću Vijesti Usvojen Akcioni plan za 2010. godinu

Upravni odbor Fonda zdravstvenog osiguranja RS, na sjednici održanoj u petak, 22. januara ove godine, usvojio je Akcioni plan realizacije strateških ciljeva razvoja Fonda zdravstvenog osiguranja u 2010. godini. U dosadašnjem periodu realizacije Strateškog plana razvoja Fonda zdravstvenog osiguranja do 2012. godine, kojim je predviđeno da se za svaku godinu donose akcioni planovi njegove realizacije, prepoznaju se dvije faze razvoja: prva, koja je prepoznatljiva po značajnom proširenju paketa prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i povećanju broja osiguranih građana i druga, koja počinje u 2009. godini, prepoznatljiva po aktivnostima koje se odnose na poboljšanje dostupnosti prava koja se finansiraju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja. 
Okosnicu razvoja u 2010. godini činiće upravo aktivnosti na poboljšanju dostupnosti prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja. U vezi sa tim, Akcionim planom je predviđeno da se u ovoj godini realizuje nekoliko značajnih projekata. Jedan od njih se odnosi na poboljšanje dostupnosti konsultativno-specijalističke zdravstvene zaštite, kojeg bi uskoro trebalo da razmatra Upravni odbor Fonda, nakon čega će uslijediti implementacija projekta i ugovaranje specijalističke zdravstvene zaštite na novom konceptu. Pored ovoga, Akcionim planom je predviđeno da se u 2010. godini realizuje i projekat uklanjanja administrativnih barijera kod korišćenja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, kao i projekat koji će obuhvatiti aktivnosti koje bi trebalo da doprinesu otklanjanju problema i slabosti na koje građani najčešće ukazuju pri korišćenju usluga porodične medicine.