FZO RS Odnosi s javnošću Vijesti Usvojen plan mjera štednje

Upravni odbor Fonda zdravstvenog osiguranja RS, donio je odluku o usvajanju Plana mjera štednje u Fondu zdravstvenog osiguranja RS u 2009. godini.
Planom štednje predviđaju se ukupne uštede u iznosu od 20 miliona KM. Planom su precizno navedeni svi troškovi kod kojih je moguće da se ostvare uštede, iznos planiranih ušteda, mjere koje je potrebno preduzeti da bi uštede bile ostvarene, kao i nosioci realizacije planiranih mjera i aktivnosti. 
Kod izrade Plana mjere štednje vodilo se računa da se ne smanjuju prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, pa se planirane uštede u troškovima za finansiranje prava zasnivaju, prije svega, na preciznijem definisanju medicinskih indikacija kod kojih se propisana prava mogu da koriste. Najveće uštede planirane su na troškovima za finansiranje projekata i investicija. Dio planiranih mjera štednje odnose se i na troškove finansiranja stručne službe i organa Fonda.
Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske kontinuirano, od 2006.godine provodi mjere kontrole i upravljanja svim troškovima.
U 2008.godini te aktivnosti su objedinjene u Akcionom planu upravljanja troškovima. Najznačajniji efekti realizacije tog plana su pozitivno finansijko poslovanje, zadržan, pa čak i proširen obim i sadržaj prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i izmirene sve obaveze prema zdravstvenim ustanovama u skladu sa potpisanim ugovorima.