FZO RS Odnosi s javnošću Vijesti Usvojen Program lijekova: Stotinu lijekova za najteža oboljenja

Upravni odbor Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, u skladu sa novim Zakonom o obaveznom zdravstvenom osiguranju, usvojio je Program lijekova koji se primjenjuju u ograničeno dostupnim količinama, a u okviru kojeg se nalazi 107 lijekova za najteža oboljenja.

Takođe, Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o načinu finansiranja Programa lijekova, a finansijska vrijednost ovih lijekova je 71,6 miliona KM za narednu godinu. Riječ je o lijekovima za rijetke bolesti, hronični hepatitis C, HIV, metastatski kolorektalni karcinom, metastatski karcinom prostate, melanom, limfocitnu leukemiju, metastatski karcinom pluća, rak dojke, multiplu sklerozu, reumatoidni artritis, Kronovu bolest i druga teška oboljenja. Ove lijekove FZO RS je ranije nabavljao i finansirao u okviru Posebnog programa Fonda, a pored ranije dostupnih lijekova u Program lijekova je uvršteno i osam novih terapija.

Naime, novim Zakonom je definisano da Upravni odbor Fonda, uz saglasnost resornog ministra, donosi Program lijekova. Lijekovi iz ovog programa se primjenjuju u ograničeno dostupnim količinama prema prioritetima koje listom čekanja u skladu sa medicinskim indikacijama, stručno-medicinskim i doktrinarnim stavovima određuje zdravstvena ustanova tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite u Republici Srpskoj, odnosno Univerzitetski klinički centar Republike Srpske. Dakle, ovi lijekovi dostupni su ograničenom broju pacijenata u skladu sa prioritetima koje odrede ljekari. Napominjemo da se u skladu sa finansijskim mogućnostima, iz godine u godinu, povećava broj pacijenata kojima su dostupne ove izuzetno skupe terapije. Primjera radi, trošak za samo jedan lijek koji se nabavlja za oboljele od cistične fibroze godišnje iznosi više od šest miliona KM.

Inače, u Program lijekova, pored ranije dostupnih, uvršteno je i osam novih lijekova koji će biti dostupni pacijentima kada se sprovede postupak javne nabavke. U pitanju su dvije nove terapije za multiplu sklerozu, te lijek za liječenje pacijenata sa multiplim mijelomom, karcinomom dojke, plaka psorijazom, limfomom, kao i novi farmaceutski oblik za liječenje diseminiranog multiplog mijaloma. Programom lijekova precizno su definisane medicinske indikacije kod kojih će se primjenjivati ovi lijekovi.

Podsjećamo, pored lijekova iz Programa lijekova, osiguranicima su dostupni i lijekovi sa listi Fonda, poput Liste lijekova koji se izdaju na recept, Osnovne bolničke liste, Liste citotoksičnih, bioloških i pratećih lijekova, kao i Liste lijekova u domovima zdravlja. Liste lijekova se revidiraju svake godine i u kontinuitetu se uvrštavaju novi lijekovi prateći svjetske smjernice i protokole liječenja, te je u proteklih pet godina osiguranicima obezbjeđeno više od 100 novih terapija. Poseban akcenat FZO RS je proteklih godina stavio na dostupnost savremenih, inovativnih terapija i neke od ovih terapija smo našim osiguranicima omogućili među prvima u regionu.