• ukazivanje hitne medicinske pomoći na mjestu medicinske hitnosti ili u zdravstvenoj ustanovi odnosno drugom obliku zdravstvene službe (privatna praksa);
 • hitan sanitetski prevoz za bolesti ili povrede koje su opasne po život osiguranog lica do najbliže zdravstvene ustanove koja je osposobljena za nastavak daljeg liječenja oboljelog, odnosno povrjeđenog;
 • sanitetski prevoz koji nije hitan, kada je opravdan i medicinski neophodan u slučaju kada transport bilo kojim drugim transportnim sredstvom može ugroziti život i zdravlje osiguranog lica.
 • pregledi i liječenje u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, kao i u kući osiguranika, od strane doktora porodične medicine;
 • ambulantni pregledi i liječenje kod specijaliste i zdravstvenog saradnika po uputu doktora porodične medicine;
 • dijagnostičke procedure (laboratorijska, rendgenska, MR, CT i druga dijagnostika koja je predložena od doktora porodične medicine ili doktora specijaliste, a medicinski je opravdana i neophodna za dijagnostiku i liječenje bolesti ili povrede;
 • stacionarno liječenje kada je opravdano i medicinski neophodno, odnosno kada se potrebna zdravstvena zaštita (dijagnostika, liječenje ili rehabilitacija) ili njen dio može pružiti isključivo u stacionarnim zdravstvenim ustanovama - obuhvata preglede i liječenje od strane ljekara specijaliste, medicinsku njegu, smeštaj u zajedničkoj sobi ili sobi intenzivne njege i ishranu, odnosno specifičnu dijetu u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi, kratkotrajno bolničko liječenje radi primjene simptomatske terapije i zdravstvene njege osiguranog lica koje je u terminalnoj fazi bolesti, nepokretno ili pokretno uz pomoć drugih lica, a kome je potrebno palijativno zbrinjavanje;
 • pravo na pratioca kada se radi o djetetu kojem je jedina prehrana majčino mlijeko; djetetu sa teškoćama u razvoju, a izuzetno i kada je riječ o djetetu mlađem od šest godina,
 • pravo na dnevni smještaj (na prijedlog bolnice) uz dijete mlađe od 6 godina, dijete sa teškoćama u razvoju i uz dijete mlađe od 18 godina koje boluje od maligne bolesti;
 • kućno liječenje koje je opravdano i medicinski neophodno u slučaju kada oboljeli ili povrijeđeni zbog stanja u kojem se nalazi ne može da koristi ambulantne usluge; ukoliko je osiguranik nepokretan, boluje od hronične bolesti u fazi pogoršanja ili komplikacije, ukoliko mu je urađen složeniji operativni zahvat, koji zahtjeva previjanje i njegu rane, ili ukoliko je bolest u terminalnoj fazi
 

Svako iznenadno narušavanje zdravlja ili pogoršanje bolesti, nastalo zbog bilo kog uzroka, koji može ugroziti život ili izazvati oštećenje zdravlja, smatra se stanjem u kome je potrebno ukazati hitnu medicinsku pomoć.

Sva hitna patološka stanja, oboljenja, povrede i trovanja koja se dešavaju na radnom i javnom mestu imaju apsolutan prioritet, oznavačavaju se kao urgentna stanja i stepenuju se prvim stepenom hitnosti.

Pod hitnom medicinskom pomoći podrazumjeva se:

 • neposredna - trenutna medicinska pomoć koja se pruža da bi se izbjeglo dovođenje osiguranog lica u životnu opasnost, odnosno nepopravljivo ili ozbiljno slabljenje ili oštećenje njegovog zdravlja ili smrt,
 • medicinska pomoć koja se pruža u toku od 12 sati od momenta prijema osiguranog lica da bi se izbjegao očekivani nastanak hitnog medicinskog stanja.

Pravo na hitnu medicinsku pomoć ima svako i to bezuslovno i neodložno.

Obim zdravstvene zaštite u hitnim stanjima definiše iskazana potreba, odnosno zahtjev prema stepenu ugroženosti zdravstvenog stanja usljed povrede, bolesti i drugih poremećaja zdravlja.

U hitnim, odnosno urgentnim stanjima, sadržaj zdravstvene zaštite čine:

1. Na mjestu povređivanja i razboljevanja

Prva pomoć

 • Ljekarski pregled
 • Medicinska intervencija
 • Medikamentozna terapija
 • Hitan sanitetski prevoz


2. U zdravstvenoj ustanovi

 • Prva pomoć
 • Ljekarski pregled
 • Potrebna dijagnostika i laboratorijska ispitivanja
 • Medicinska intervencija i odgovarajuća njega
 • Terapijski tretman i
 • Hitan sanitetski prevoz u zdravstvenu ustanovu višeg nivoa zdravstvene zaštite.
 
 • pregledi i liječenje bolesti zuba i ekstrakcije zuba;
 • pregledi i liječenje bolesti usta i zuba kod dece do navršenih 15 godina života uključujući i pokretni ortodonski aparat, kao i lica u stanju mentalne retardacije ili tjelesno ometenih u razvoju i lica sa težim urođenim ili stečenim deformitetima lica i vilica;
 • pregledi i liječenje bolesti usta i zuba, izuzev protetskog zbrinjavanja, kod žena u vezi sa trudnoćom i za vrijeme porodiljskog odsustva (za blizance i svako treće i naredno dijete u trajanju od 18 mjeseci poslije porođaja);
 • pružanje hitne stomatološke zdravstvene zaštite za odrasle;
 • pregledi usta i zuba izuzev protetskog zbrinjavanja, prije transplantacije bubrega, odnosno operacija na srcu;
 • pregledi i liječenje bolesti usta i zuba prije i poslije operativnog tretmana malignih bolesti makslilofacijalnog predjela;
 • urgentni stomatološki i hirurški pregledi i liječenje povreda zuba i kostiju lica, uključujući primarnu rekonstrukciju osteosintetskim materijalom;
 • izrada akrilatne totalne proteze kod lica starijih od 65 godina života;
 • neophodan stomatološki tretman, uključujući i fiksne ortodontske aparate prije i poslije operativnog tretmana kod osoba sa urođenim i stečenim težim deformitetom lica i vilice;
 • izrada protetskih nadoknada lica i vilice (intraoralne postresekcione proteze i proteze lica) u okviru posttumorske rehabilitacije i rekonstrukcije uključujući i implantate za njihovo učvršćivanje.
 

Osiguranim licima su dostupni lijekovi sa Liste lijekova koji se izdaju na recept (A, A1 i B lista), Liste citostatika, Bolničke liste, Liste lijekova za domove zdravlja, kao i lijekovi za liječenje nekih specifičnih oboljenja i stanja (hormon rasta, imunosupresivi). Više informacija o pravu na lijek možete potražiti u linku "Lijekovi".

 
Osiguranim licima su dostupna ortopedska i druga pomagala:
 • Koja služe za funkcionalnu i estetsku zamjenu izgubljenih dijelova tijela, odnosno za omogućavanje oslonca, sprečavanje nastanka deformiteta i korigovanje postojećih deformiteta, kao i olakšavanje vršenja osnovnih životnih funkcija;
 • Potrebna za liječenje i rehabilitaciju koja omogućavaju poboljšanje osnovnih životnih funkcija, omogućavaju samostalan život, omogućavaju savladavanje prepreka u sredini i sprečavaju suštinsko pogoršanje zdravstvenog stanja ili smrt osiguranog lica. Indikacije za korišćenje ortopedskih i drugih pomagala, vrste, standardi materijala od kojih se izrađuju, rokovi trajanja, odnosno nabavka, održavanje i njihovo obnavljanje, kao i način i postupak ostvarivanje prava na ortopedska i druga pomagala, bliže su utvrđeni Pravilnikom o pravu na ortopedska i druga pomagala, koji je dostupan u linku ''propisi''.

Osiguranim licima se odobravaju pomagala iz sljedećih grupa:
 • proteze za gornje i donje ekstremitete i ortoproteze
 • ortoze za gornje i donje ekstremitete i spinalne ortoze
 • ortopedske cipele i ulošci
 • ostala pomagala i sanitarne sprave, invalidska kolica i pomoćna sredstva
 • očna pomagala
 • slušna pomagala i pomagala za omogućavanje govora
 • stomatološke nadoknade
 

Medicinska sredstva koja se, ako su medicinski indikovana, ugrađuju osiguranom licu privremeno ili trajno u dijelove tijela, a koji stimulišu funkciju organa i sistema organa su:

 • osteosintetski fiksacioni materijal,
 • vještački zglob,
 • srčani elektrostimulator (pace maker),
 • arteriovenozni spoj (av shunt i av fistula),
 • sistem za derivaciju moždane tečnosti,
 • ugradna očna sočiva,
 • aeracione cjevčice,
 • stent,
 • mrežica za ventralnu herniju,
 • bio-os i kolagen-membranski,
 • orbitalni implant.
 

Osiguranom licu obezbjeđuje se medicinska rehabilitacija u ambulantno - polikliničkim i bolničkim uslovima kada je opravdana i neophodna za tretman stanja osiguranog lica.

Rehabilitacija se može provoditi i u stanu osiguranika kada to njegovo stanje zahtjeva. Ovu rehabilitaciju organizuje doktor porodične medicine.
Osiguranom licu obezbjeđuje se medicinska rehabilitacija u stacionarnim ustanovama specijalizovanim za rehabilitaciju i u banjama, kao nastavak bolničkog liječenja, za sljedeća oboljenja, odnosno stanja:

 • cerebralna paraliza,
 • stanje poslije moždanog udara i teške povrede i bolesti lokomotornog sistema,
 • kardiovaskularna oboljenja nakon operativnih zahvata na srcu, interventnih endovaskularnih procedura i teža postinfarktna stanja,
 • kvadriplegija, paraplegija i stanja poslije politraumatskih povreda,
 • teži oblici psorijaze i ekcema.

Djeci do navršenih 15 godina života obezbjeđuje se medicinska rehabilitacija u stacionarnim zdravstvenim ustanovama specijalizovanim za rehabilitaciju, za slučaj:

 • teških tjelesnih oštećenja,
 • cerebralne paralize,
 • hroničnih bolesti (bolesti disajnih puteva, teži oblici anemije,endokrinološka oboljenja, gastrointestinalna i hepatobilijarna oboljenja),
 • oporavka poslije težih operativnih zahvata,
 • povreda i preloma ekstremiteta,
 • komplikacija opekotina.
 

Zdravstvena zaštita u vezi sa planiranjem porodice, trudnoćom, porođajem i postnatalnim periodom podrazumijeva:

 • preglede i genetska testiranja u vezi sa planiranjem porodice, trudnoćom i stanjima koja mogu da izazovu komplikaciju trudnoće, kao i prekid trudnoće iz medicinskih razloga,
 • bolničko liječenje kada je medicinski neophodno i porođaj u zdravstvenojustanovi,
 • posjete i pomoć porodilji, te rutinsku njegu novorođenčeta,
 • dijagnostiku i liječenje steriliteta, i
 • pravo na jednu proceduru asistirane reprodukcije (vantjelesna oplodnja).
 

Fond zdravstvenog osiguranja finansira tri procedure vantjelesne oplodnje. Pod procedurom vantjelesne oplodnje podrazumijeva se uspostavljanje indikacije, postupak stimulacije (terapija) i postupak asistirane reprodukcije - vantjelesne oplodnje (IVF i ACSI).
Pravo na vantjelesnu oplodnju moguće je ostvariti ako su ispunjeni slijedeći kriterijumi:

 • da HSG nalaz kod žene pokazuje obostranu opstrukciju u ampularnom dijelu, ili ako žena ima operativno odstranjene jajovode, ili je operisala endometriozu pa se ista ponovo pojavljuje, ili ima policistične ovarije koji uzrokuju anovulaciju, ili ako je FSH iznad 10 IU/ml i nakon dva mjeseca hormonske terapije, ili
 • da je kod muškarca smanjen broj i pokretljivost spermatozoida (nalaz urologa i procedura koje je pacijent prošao), i
 • da se par nalazi u braku ili vanbračnoj zajednici više od dvije godine.

Finansiranje prava na proceduru vantjelesne oplodnje zavisi od životne dobi žene. Ženama do navršenih 40 godina života  finansira se procedura vantjelesne oplodnje u cjelosti. Od 41. do navršene 42. godine života finansira se 50% troškova jedne procedure. Ukoliko žena starija od 42 godine rodi dijete začeto vantjelesnom oplodnjom, ima pravo na refundaciju troškova u visini cijene jedne procedure vantjelesne oplodnje, prema Cjenovniku Fonda.

 

 

1. Obavezna vakcinacija za djecu Dokument

2. Obavezne vakcinacije za odrasle 

Hepatitis B

Za sljedeće grupe stanovništva:

 • zdravstveni radnici u zdravstvenim ustanovama,
 • ostalo osoblje u zdravstvenim ustanovama, koje dolazi u kontakt sa krvlju, sekretima i ekskretima bolesnika,
 • bolesnici na hemodijalizi - dvostruka doza vakcine za odrasle,
 • hemofiličari,
 • štićenici zavoda za mentalno retardirana lica,
 • intravenski narkomani,
 • polni partneri HBsAg pozitivnih lica,
 • lica koja rade na održavanju čistoće u javnim komunalnim preduzećima,
 • lica koja vrše tetovažu, pirsing i druge radnje, koje narušavaju integritet kože,
 • učenici medicinske škole i studenti medicinskog i stomatološkog fakulteta, koji u toku praktične nastave dolaze u kontakt sa krvlju, sekretima i ekskretima bolesnika.
Vakcinacija se vrši nakon prethodnog testiranja na markere hepatitisa B u TRI DOZE - (0,1,6. mjeseci)

3. Vakcina protiv gripa:

Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite i Institut za javno zdravstvo za svaku godinu određuju grupe stanovništva za koje se obezbjeđuje besplatno vakcinisanje protiv gripa. Fond zdravstvenog osiguranja obezbjeđuje vakcinu sistemom javne nabavke, a Institut za javno zdravstvo sprovodi distribuciju do domova zdravlja.

4. Mjere prevencije i ranog otkrivanja bolesti:

1) zdravstveno vaspitanje u vezi sa zaštitom, očuvanjem i unapređenjem zdravlja, sticanjem znanja i navika o zdravom načinu života, otkrivanju i suzbijanju različitih faktora rizika, naročito u vezi sa bolestima zavisnosti, HIV infekcijom, ranim otkrivanjem bolesti i ishranom sprovodi se kroz predavanja (rad u velikoj grupi), kreativne radionice (rad u maloj grupi), pojedinačne savjete, izložbene edukacije itd. 

2) sistematski kontrolni i ciljani pregledi:

 • djece, školske omladine, studenata do kraja propisanog školovanja, a najkasnije do navršenih 26 godina života,
 • žena u vezi sa trudnoćom,
 • odraslih osoba u skladu sa programima prevencije i ranog otkrivanja bolesti od većeg socijalno-medicinskog značaja;

3) zdravstveno vaspitanje u vezi sa planiranjem porodice, prevencijom trudnoće, kontracepcijom i hirurškom sterilizacijom, testiranjem na trudnoću, testiranjem i liječenjem seksualno prenosivih bolesti, HIV infekcija i hepatitisa;

4) preventivne stomatološke i profilaktičke mjere za prevenciju bolesti usta i zuba kod djece do navršenih 15 godina života, trudnica i lica koja su teško duševno ili tjelesno ometena u razvoju;

5) imunizacija i hemoprofilaksa koja je obavezna prema republičkom programu vakcinacije stanovništva protiv određenih zaraznih bolesti;

6) higijensko - epidemiološke i druge zakonom predviđene mjere i postupke u vezi sa sprečavanjem, otkrivanjem i liječenjem zaraznih bolesti i sprečavanjem njihovog širenja.

5. Prevencija masovnih nezaraznih bolesti

Prevencija masovnih nezaraznih bolesti provodi se preko pojedinačnih projekata. Prevencijom su obuhvaćene rizične skupine, osigurana i neosigurana lica. Informacije o projektima prevencije masovnih nezaraznih bolesti koje finansira Fond zdravstvenog osiguranja, potražite u linku Projekti.

 Sadržaj i obim preventivnih mjera dostupan je u linku "propisi" - "pravilnici" (preventiva).

 

Prevencija masovnih nezaraznih bolesti provodi se preko pojedinačnih projekata. Prevencijom su obuhvaćene rizične skupine, osigurana i neosigurana lica. Informacije o projektima prevencije masovnih nezaraznih bolesti koje finansira Fond zdravstvenog osiguranja, potražite u linku Projekti.

 

Zdravstvena zaštita koja se obezbjeđuje iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja u cjelosti i za koju su osigurana lica oslobođena participacije, obuhvata:

 • mjere prevencije i ranog otkrivanja bolesti iz člana 6. Pravilnika o sadržaju, obimu i načinu ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu - MKB šifre: Z 11 - Z 13 i Z 20 - Z 29 (šifra osnova oslobađanja - 01),
 • preglede i savjetovanja u svrhu planiranja porodice, preglede i liječenja za vrijeme trudnoće, porođaja i za vrijeme materinstva do 12 mjeseci poslije porođaja, odnosno za blizance i svako treće i naredno dijete, u trajanju od 18 mjeseci poslije porođaja i prekid trudnoće iz medicinskih razloga - MKB šifre: O 00 - O 99 i Z 30 - Z 39 (šifra osnova oslobađanja - 02),
 • preglede i liječenje bolesti usta i zuba žena u vezi sa trudnoćom i za vrijeme trajanja materinstva do 12 mjeseci poslije porođaja, odnosno za blizance i svako treće i naredno dijete, u trajanju od 18 mjeseci poslije porođaja (šifra osnova oslobađanja - 03),
 • preglede i liječenje bolesti usta i zuba lica sa urođenim ili stečenim deformitetom lica i vilica (šifra osnova oslobađanja - 04),
 • vantjelesnu oplodnju iz člana 8. Pravilnika o sadržaju, obimu i načinu ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu (šifra osnova oslobađanja - 05),
 • preglede i liječenje u vezi sa zaraznim bolestima za koje je zakonom predviđeno
 • sprovođenje mjera za sprečavanje njihovog širenja (šifra osnova oslobađanja - 06),
 • hitna medicinska stanja, odnosno stanja neposredne životne ugroženosti,uključujući i vrijeme provedeno na intenzivnoj njezi i hitan sanitetski prevoz (šifra osnova oslobađanja - 07),
 • preglede, liječenje i rehabilitaciju zbog profesionalnih bolesti i povreda
 • na radu (šifra osnova oslobađanja - 08),
 • obezbjeđenje sljedećih medicinskih sredstava (šifra osnova oslobađanja - 09):
 • pokretnih ortodontskih aparata za djecu i akrilatnih totalnih proteza za lica starija od 65 godina.
 • Zdravstvena zaštita za koju su osigurana lica oslobođena participacije obuhvata i sljedeća medicinska stanja:
 • liječenje bolesti i komplikacija osnovne bolesti (šifra osnova oslobađanja - 10):

1. maligne bolesti - MKB šifre: C 00 - C 99, D 00 - D 09, Z 51.0 i Z 51.1,                  

2. dijabetes - MKB šifre: E 10 -  E  14.8, N 08.3, G 99.0, G 59.0, G 63.2, H 28.0, 
H 36.0 i I 79.2,

3. hemofilija - MKB šifre: D 66  -  D 67,                                                                      

4. epilepsija - MKB šifre: G 40 - G 41,

5. progresivna mišićna oboljenja - MKB šifre: G 12, G 36 - G 37 i G 70 - G 71,

6. cerebralna paraliza - MKB šifra: G 80,

7. multipla skleroza - MKB šifra: G 35,                                                                       

8. nepravilan razvoj kostiju i hrskavice (osteogenesis imperfecta - terminalni stadijum) - MKB šifra: Q 78.0,                                                                                                      

9. plegije (para i kvadri) - MKB šifra: G 82,                                                               

10. hronična bubrežna insuficijencija - MKB šifre: N 18 i Z 49,                                

11. cistična fibroza - MKB šifra: E 84,                                                                         

12. celijakija i fenilketonurija - MKB šifre:  K 90.0 i E 70.0,                                         

13. reumatska groznica - MKB šifre: I 00 - I 01,                                                                

14. hereditarne bulozne epidermolize - MKB šifra: Q 81,

 • zdravstvenu zaštitu lica u vezi sa transplantacijom ljudskih organa, ljudskih tkiva i ćelija - MKB šifra: Z 52 i Z 94 (šifra osnova oslobađanja - 11),
 • zdravstvenu zaštitu lica oboljelih od mentalnih bolesti (psihoze), koja mogu da ugroze sebe ili druge - MKB šifre: F 20 - F 29, F 30, F 31, F 32.2, F 33.3 i F53 (šifra osnova oslobađanja - 12),
 • zdravstvena zaštita lica u stanju mentalne retardacije nesposobnih za samostalan život i rad - MKB šifre: F 70 - F 79 (šifra osnova oslobađanja - 13).
 • Osigurana lica koja su oslobođena participacije prilikom korišćenja zdravstvene zaštite, s obzirom na status, odnosno svojstvo koje imaju su:
 • djeca do 15 godina života i lica preko 65 godina života (šifra osnova oslobađanja - 14),
 • korisnici lične i porodične invalidnine za koje po Zakonu o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca odbrambeno-otadžbinskog rata, participaciju plaća nadležni državni organ, a koji svoj status dokazuju legitimacijom ili rješenjem o priznatom pravu na ličnu ili porodičnu invalidninu (šifra osnova oslobađanja - 15),
 • lica sa oštećenjem vida - slijepa lica prve i druge kategorije (šifra osnova oslobađanja - 16),
 • dobrovoljni davaoci krvi koji su dali krv 10 i više puta -trajno i dobrovoljni davaoci krvi koji su dali krv manje od 10 puta - pod uslovom da od posljednjeg davanja krvi nije proteklo više od godinu dana (šifra osnova oslobađanja - 17),
 • korisnici stalne novčane pomoći i lica smještena u ustanove socijalne zaštite, za koje doprinos za zdravstveno osiguranje plaća centar za socijalni rad
 • penzioneri koji primaju najnižu penziju prema propisima Republike Srpske,
 • na osnovu uvida u ček o posljednjoj isplaćenoj penzi (šifra osnova oslobađanja - 19), i
 • pratioci osiguranog lica u slučaju iz člana 46. Pravilnika o sadržaju, obimu i načinu ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu (šifra osnova oslobađanja - 20).
 
 • bolničko liječenje bez obzira na vrstu stacionarne ustanove po bolničkom danu,
 • rehabilitacija u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi - po bolničkom danu,
 • rehabilitacija u specijalizovanim zdravstvenim ustanovama (produženo liječenje) - po bolničkom danu,
 • pregled, liječenje i intervencije doktora porodične medicine i doktora specijaliste,
 • laboratorijsko-biohemijske - mikrobiološke usluge - po uputu,
 • radiološke usluge - po uputu,
 • pregled na ultrazvučnom aparatu - po uputu,
 • pregled - po uputu:
 • na kompjuterizovanoj tomografiji (KT)
 • na magnetnoj rezonanci,
 • pregled i terapiju u nuklearnoj medicini - po uputu,
 • ostale dijagnostičke usluge- po uputu (holter, endoskopija, EKG, spirometrija i dr),
 • medicinska rehabilitacija u ambulantnim uslovima (jednodnevne terapijske usluge),
 • pregledi i liječenje u dnevnoj bolnici - po danu,
 • kućno liječenje - po danu,
 • sanitetski prevoz koji nije hitan,
 • hirurške estetske korekcije koje imaju za cilj korekciju urođenih anomalija koje prouzrokuju funkcionalne smetnje, estetske rekonstrukcije dojke koje su nastale nakon mastektomije i estetske korekcije nakon teških povreda, odnosno bolesti koje su neophodne za uspostavljanje bitnih funkcija organa i dijelova tijela,
 • implantati za najsloženije i najskuplje zdravstvene usluge u kardiologiji, kardiohirurgiji, vaskularnoj hirurgiji i ortopediji,
 • implantati koji nisu obuhvaćeni članom 16. tač. 11. 12. i 16. Pravilnika o sadržaju i obimu prava na zdravstvenu zaštitu
 • zdravstvena zaštita osiguranih lica upućenih u inostranstvo u skladu sa zakonom, ako međunarodnim ugovorom nije drugačije uređeno,
 • ortopedska i druga pomagala:
 • stomatološki pregledi i liječenje u vezi sa povredom zuba i kostiju lica,
 • stomatološki pregledi i liječenje zuba prije operacije srca i transplatacije bubrega,
 • pregledi i liječenje bolesti zuba i ekstrakcije zuba.
 • liječenje na lični zahtjev u inostranstvu i lista B


Usluge zdravstvene zaštite za koje se plaća participacija, utvrđuju se odlukom o participaciji, kojom je propisana i visina participacije. Ova odluka je dostupna u linku ''propisi''.

 

Fond zdravstvenog osiguranja provodi kontrolu ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu u zdravstvenim ustanovama,  specijalizovanim ustanovama i banjama, apotekama i kod proizvođača i isporučilaca ortopedskih i drugih pomagala. Pravilnikom o vrsti i načinu provođenja kontrole propisan je postupak u slučaju utvrđivanja povrede prava iz zdravstvenog osiguranja, a ugovorom o pružanju usluga zdravstvene zaštite i drugih usluga, propisane su kazne za kršenje prava iz zdravstvenog osiguranja.
Povredu prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja osigurana lica mogu da prijave u poslovnicama Fonda, zaštitnicima prava, putem nekog od info telefona, elektronskom poštom. Obrazac prijave kršenja prava dostupan je i na internetu u linku "Vodiči".