Naslovna - Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske https://www.zdravstvo-srpske.orghttps://www.zdravstvo-srpske.org/ Thu, 18 Apr 2024 15:02:31 +0200 bs-ba Svjetski dan hemofilije: Unaprijeđen kvalitet zdravstvene zaštite u Srpskoj https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/svjetski-dan-hemofilije-unaprijeden-kvalitet-zdravstvene-zastite-u-srpskoj.html https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/svjetski-dan-hemofilije-unaprijeden-kvalitet-zdravstvene-zastite-u-srpskoj.html

Svi oboljeli od hemofilije tipa A u Republici Srpskoj, tačnije svih 35 pacijenata, o trošku Fonda zdravstvenog osiguranja, obuhvaćeni su najnovijom inovativnom terapijom, odnosno  rekombinantnim faktorom i hemlibrom. Riječ je o izuzetno skupim terapijama za koje Fond godišnje izdvaja oko 4,9 miliona КM.
Osim toga, početkom ove godine, Fond je za osiguranike koji boluju od hemofilije omogućio da se  rekombinovani faktori koagulacije  ''moroktokog alfa'' i ''simoktokog alfa'' podižu u apoteci kako pacijenti više ne bi morali da dolaze u Univerzitetsko-klinički centar samo da bi primili terapiju.  
Naime, od početka godine pomenuti lijekovi su uvršteni na listu A i mogu da se podižu na recept u apotekama koje imaju ugovor sa FZO RS, umjesto u UКC-u RS kako je to bilo ranije. Ova promjena u načinu dobijanja terapije o trošku FZO RS posebno je važna za pacijente iz udaljenih krajeva Srpske koji su morali da putuju u UКC RS samo da bi primili ovaj lijek. Na ovaj način poboljšava se i olakšava  dostupnost terapija pacijentima, čemu FZO RS, uz uvođenje novih terapija, konstantno i teži. Podsjećamo da su ovi lijekovi i ranije bili dostupni u Programu lijekova i pacijenti su ih primali u UКC RS. Uvrštavanjem ovih lijekova na listu A omogućeno je da se oni podižu na recept, a Fond ih i dalje nabavlja putem javnih nabavki.
Dakle, sve ove novine potvrđuju nastojanje Fonda da gdje je god to moguće olakšava pacijentima put ostvarivanja prava, proširuje paket prava, a sve u cilju poboljšanja kvaliteta zdravstvene zaštite i kvaliteta života oboljelih od hemofilije.
Pored inovativnih terapija, Fond za oboljele od hemofilija finansira i druge lijekove i trenutno je za osiguranike koji boluju od ove bolesti o trošku Fonda dostupno sedam lijekova, od kojih su pet u dva dozna oblika. Godišnji troškovi FZO RS za sve terapije koje su dostupne oboljelim od hemofilije iznose oko 5,2 miliona КM.
Napominjemo da je Fond rano prepoznao važnost finansiranja lijekova za oboljele od  hemofilije, pa su prve savremenije terapije o trošku Fonda bile dostupne još prije desetak godina. Od tada, pa do danas, Fond nastoji da prilagođavanjem propisa maksimalno olakša put ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu ovoj kategoriji osiguranih lica. Primjera radi, Fond je oboljele od hemofilije među prvima oslobodio plaćanja participacije za osnovnu bolest i sve njene komplikacije, a od 2018.  godine, budući da je riječ o rijetkom oboljenju, Fond je napravio još jedan iskorak – u potpunosti su oslobođeni plaćanja participacije za sve što spada u obavezno zdravstveno osiguranje.
Osim toga,  Zakonom o obaveznom  zdravstvenom osiguranju RS omogućeno je da građani koji boluju od hemofilije,  zdravstveno osigurani mogu biti i po osnovu svoje bolesti, ako ne postoji nijedna druga mogućnost, što ranije nije bio slučaj. Tako je Fond  kao i sve druge institucije koje djeluju u okviru zdravstvenog sistema prepoznao neophodnost da građani koji imaju ovu bolest u svakom trenutku budu zdravstveno osigurani radi obezbjeđenja adekvatne i najbolje zdravstvene zaštite.]]> Wed, 17 Apr 2024 08:15:07 +0200 Koje su sve mogućnosti bolovanja kada je dijete bolesno? https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/koje-su-sve-mogucnosti-bolovanja-kada-je-dijete-bolesno.html https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/koje-su-sve-mogucnosti-bolovanja-kada-je-dijete-bolesno.html

Pravo na privremenu spriječenost za rad zbog njege užeg člana porodice (djece ili partnera) propisano je Zakonom o obaveznom zdravstvenom osiguranju Republike Srpske, te je u Pravilniku o postupku utvrđivanja pripremene sprečenosti za rad, kao nižem podzakonskom aktu, takođe, uvrštena ova odredba.
Prema ovom Zakonu, pravo na njegu užeg člana porodice može se ostvariti u toku godine i to 15 kalendarskih dana po djetetu, ako je riječ o djeci do 15 godina starosti ili sedam dana za djecu, odnosno članove uže porodice koji su stariji od 15 godina. Dakle, broj dana se računa po djetetu, što znači da roditelj za svako dijete ima pravo na 15 dana ili sedam dana bolovanja. Primjera radi, jedan od roditelja koji imaju dvoje djece, ima pravo na 30 kalendarskih dana (računaju se i dani vikenda), oni sa više djece, imaju više i slično, a porodični doktor vodi evidenciju za koje dijete se uzima bolovanje.
Inače, članom uže porodice se smatraju i djeca i supružnici, a pravo se ostvaruje ukoliko je uži član porodice bolestan.
Pored ovog prava, omogućeno je i da roditelj/staratelj ima pravo na bolovanje ukoliko se dijete nalazi na bolničkom liječenju, pa sve dok traje to bolničko liječenje. Ovo pravo ima jedan od roditelja ili staratelja djeteta koji u bolnici boravi na preporuku ljekara koji je dijete uputio u bolnicu, u skladu sa važećim propisima. Napominjemo da ovo pravo imaju osiguranici čijem djetetu je odobreno bolničko liječenje u zdravstvenim ustanovama u Republici Srpskoj, ali i izvan granica Srpske. Dakle, pored 15 kalendarskih dana, omogućeno je i ovo pravo na bolovanje za vrijeme trajanja bolničkog liječenja djeteta, za koje nema ograničenja, i u te dane se ne računa pomenutih 15 dana za njegu djeteta.
Napominjemo da roditelji u slučaju teškog zdravstvenog stanja djeteta do 18 godina života (maligne bolesti, zbog teškog oštećenja moždanih struktura ili drugog teškog pogoršanja zdravstvenog stanja djeteta) imaju pravo na bolovanje do četiri mjeseca u toku kalendarske godine. Ovo pravo se ostvaruje na prijedlog zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa u kojoj se dijete liječi, a bolovanje otvara porodični doktor.
Кao što se vidi iz priloženog, postoji više osnova po kojem roditelj ima mogućnost da bude na bolovanju zbog njege djeteta.]]> Mon, 15 Apr 2024 07:56:02 +0200 Fond dobio pozitivno mišljenje za 2023. godinu https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/fond-dobio-pozitivno-misljenje-za-2023-godinu.html https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/fond-dobio-pozitivno-misljenje-za-2023-godinu.html

Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske dobio je pozitivno mišljenje za finansijske izvještaje, kao i za usklađenost aktivnosti, Glavne službe za reviziju javnog sektora za 2023. godinu.
Prema mišljenju revizora, finansijski izvještaji FZO RS istinito i objektivno prikazuju, u svim materijalnim aspektima, finansijsko stanje imovine i obaveza u skladu sa propisanim okvirom finansijskog izvještavanja za javni sektor. Takođe, sve finansijske transkacije FZO RS u prošloj godini, prema mišljenju revizora, prikazane su u svim materijalnim aspektima u skladu sa propisima kojima su regulisane. Ovo je, inače, već treći put zaredom da FZO RS dobija pozitivno mišljenje i za finansijske izvještaje i za usklađenost aktivnosti od Glavne službe za reviziju javnog sektora.
Revizori su u svom izvještaju konstatovali da hakerski napad koji se desio 31.12.2023. godine na Integrisani zdravstveni informacioni sistem (IZIS) nije imao uticaj na proces izrade finansijskih izvještaja, jer su svi finansijski podaci i informacije Fonda pohranjeni u Poslovnom informacionom sistemu (PIS) koji je poseban informacioni sistem.
U svom izvještaju, revizori su dali i četiri preporuke koje se odnose na finansijske izvještaje i dvije za usklađenost, uz konstataciju da su preporuke koje su dali za 2022. godinu u potpunosti sprovedene.
Glavna Služba za reviziju javnog sektora je u prošloj godini analizirala i postupke javnih nabavki Fonda. Revizorskim ispitivanjem bilo je obuhvaćeno više postupaka javnih nabavki koje je sproveo FZO RS u 2023. godini, te su revizori konstatovali da su svi postupci sprovedeni u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH i nisu dali nijednu primjedbu za ovaj segment u radu Fonda.
Takođe, analizirani su i prihodi i rashodi Fonda zdravstvenog osiguranja, te je navedeno da je u bilansu uspjeha za period od 1. januara do 31. decembra prošle godine iskazan pozitivan finansijski rezultat u iznosu od oko 11,2 miliona КM.

]]>
Fri, 12 Apr 2024 11:25:29 +0200
Usvojen novi Pravilnik o postupku utvrđivanja privremene spriječenosti za rad https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/usvojen-novi-pravilnik-o-postupku-utvrdivanja-privremene-sprijecenosti-za-rad.html https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/usvojen-novi-pravilnik-o-postupku-utvrdivanja-privremene-sprijecenosti-za-rad.html

Upravni odbor Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske usvojio je novi Pravilnik o postupku utvrđivanja privremene spriječenosti za rad koji je pripreman zajedno sa doktorima koji propisuju ovo pravo, u cilju integrisanja najboljih rješenja iz prakse u regulativni okvir, kako bi se dodatno unaprijedila oblast bolovanja i sve eventualne zloupotrebe ovog prava svele na minimum.
Prvi put doktori zaposleni u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i komisijama za ocjene bolovanja bili su članovi radne grupe koja je pripremala Pravilnik, što samo potvrđuje namjeru Fonda da u sva normativna rješenja uključuje i zdravstvene ustanove, kako bi partnerski unaprijedili primjenu ovog prava u praksi.
Tako je, između ostalog, novim pravilnikom jasno precizirano u kojim slučajevima porodični doktor može da sam propiše bolovanje, za bolovanja do 30 dana, a u kojim je neophodno mišljenje ljekara specijaliste odgovarajuće grane medicine iz zdravstvene ustanove koja ima ugovor sa FZO RS. Cilj ovih izmjena je preciznija odredba u pravilniku kako bi i porodičnim doktorima olakšali tumačenje propisa u praksi. Takođe, novim pravilnikom se preciznije definiše ostvarivanje prava na bolovanje za dijagnoze za koje je predviđena maksimalna dužina bolovanja u ukupnom trajanju od 28 dana. Naime, ukoliko osiguranik u periodu od šest mjeseci zbog ovih dijagnoza bude na bolovanju više od 45 dana, kod ponovnog otvaranja bolovanja potrebno je da porodični doktor osiguranika uputi na prvostepenu komisiju.
Isto tako, novi pravilnik definiše da ukoliko se ispostavi potreba za daljim liječenjem, po istoj dijagnozi, nakon šest dana od zaključivanja bolovanja, porodični doktor će osiguranika odmah uputiti na prvostepenu komisiju radi ocjene potrebe za ponovnom privremenom spriječenošću za rad. Isto tako, porodični doktori mogu da prekinu bolovanje i prije isteka roka koji je utvrdila prvostepena komisija ukoliko procijene da se zdravstveno stanje poboljšalo. To se, takođe, odnosi i na prvostepenu komisiju, koja isto može da prekine bolovanje i prije roka koji je predložio ljekar specijalista odgovorajuće grane medicine.
Pravilnik i dalje propisuje konkretne mehanizme kontrole bolovanja, poput vanredne ocjene koji imaju za cilj da spriječe pokušaj bilo kakve zloupotrebe ovog prava u praksi.
Osim toga i dalje ostaje obaveza koja je propisana Zakonom o obaveznom zdravstvenom osiguranju o javljanju porodičnom doktoru svakih 15 dana dok je osiguranik na bolovanju, izuzev bolničkog liječenja.  U slučaju da se osiguranik ne javi, porodični doktor daje ocjenu da je sposoban za rad.
Takođe, u novom pravilniku i dalje je ostala odredba da u cilju spriječavanja pogoršanja zdravstvenog stanja pacijenta, osiguranik za vrijeme bolovanja ne napušta mjesto prebivališta osim u slučaju posjete porodičnom doktoru ili zbog obavljanja dijagnostičkih pretraga na koje je upućen van mjesta prebivališta. Isto tako, osiguranik ima pravo na žalbu u slučaju da nije zadovoljan ocjenom prvostepene komisije koja je nadležna za propisivanje bolovanja dužih od 30 dana. Pored toga, ima i mogućnost prigovora na ocjenu porodičnog doktora kada je riječ o ocjeni bolovanja, i to u roku od 24 sata od date ocjene, i to nadležnoj prvostepenoj komisiji za ocjenu bolovanja.

]]>
Sun, 31 Mar 2024 10:17:16 +0200
Cjenovnik zdravstvenih usluga stupio na snagu https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/cjenovnik-zdravstvenih-usluga-stupio-na-snagu.html https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/cjenovnik-zdravstvenih-usluga-stupio-na-snagu.html
Odluka o izmjeni Odluke o usvajanju Cjenovnika zdravstvenih usluga i koja je danas stupila na snagu, 20. marta, nastala je kao produkt rada i prijedloga predstavnika zdravstvenih ustanova i Fonda zdravstvenog osiguranja. Tako se ovim Cjenovnikom uvode i nove usluge u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, poput ultrazvučnih pregleda, spirometrije i dermoskopije,što je po ocjenama predstavnika Udruženja doktora porodične medicine istorijski iskorak za porodičnu medicinu. Osim ovih novina, uvažene su i druge sugestije zdravstvenih ustanova, što samo potvrđuje nastojanje Fonda da u sve nove aktivnosti uključi i zdravstvene radnike kako bi dugoročno dobili najbolje moguće rješenje, prvenstveno koje je u interesu unapređenja kvaliteta pružanja zdravstvene zaštite.

Fond je i prije stupanja na snagu cjenovnika, obavijestio sve zdravstvene ustanove o svim novinama koje donosi ovaj dokument,upravo kako bi se na vrijeme informisali. Kompletan dopis dostupan je i na sajtu Fonda na ovom linku.

Pored toga, kompletan izmenjeni Cjenovnik je, takođe,  dostupan i na internet stranici u linku "Cjenovnici i šifarnici".
]]>
Wed, 20 Mar 2024 12:32:23 +0100
Održan sastanak sa predstavnicima Aktiva direktora domova zdravlja i Udruženja doktora porodične medicine https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/odrzan-sastanak-sa-predstavnicima-aktiva-direktora-domova-zdravlja.html https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/odrzan-sastanak-sa-predstavnicima-aktiva-direktora-domova-zdravlja.html

Uvođenjem novih zdravstvenih usluga na primarni nivo zdravstvene zaštite, poput ultrazvuka, spirometrije i dermoskopije, učinjen je istorijski iskorak za porodičnu medicinu u Srpskoj, istakli su predstavnici Udruženja doktora porodične medicine i Aktiva direktora domova zdravlja na sastanku sa direktorom Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske Dejanom Кusturićem. Dakle, ove usluge moći će se raditi i u domovima zdravlja na teret Fonda, što do sada nije bio slučaj.
Oni su izrazili zadovoljstvo saradnjom sa Fondom i iskoracima koji su učinjeni u zdravstvenom sistemu zahvaljujući sprovedenim zajedničkim aktivnostima. Najbolji primjer za to je dopuna Cjenovnika zdravstvenih usluga FZO RS, kojim je, između ostalog, omogućeno da pomenute usluge mogu pružati i timovi porodične medicine ukoliko raspolažu stručnim kadrom. Naime, Upravni odbor Fonda nedavno je usvojio dopune Cjenovnika zdravstvenih usluga koje su rezultat saradnje za zdravstvenim ustanovama i uvažavanja njihovih prijedloga, a čija će primjena početi osam dana nakon objavljivanja u Službenom glasniku. ''I na ovom primjeru Fond je pokazao da uvažava mišljenje struke jer je većina naših sugestija po pitanju Cjenovnika uvažena'', rekao je Draško Кuprešak, predsjednik Udruženja doktora porodične medicine Republike Srpske i član Aktiva direktora. On je, takođe, istakao da su po prvi put doktori iz zdravstvenih ustanova bili članovi jedne radne grupe za izradu pravilnika, što je trenutno slučaj sa pravilnikom o bolovanjima. ''To je veoma važno za unapređenje našeg partnerskog odnosa ali i kako bi u konačnici došli zajednički do najboljeg mogućeg rješenja za pacijente, ali i za zdravstvene ustanove i za Fond'', dodao je Кuprešak. Direktor Fonda Dejan Кusturić je istakao da se  u Fondu zdravstvenog osiguranja hrabro upuštamo da uređujemo određene segmente zdravstvenog sistema. ''Prostor i osnovu za to smo stvorili zahvaljujući brojnim aktivnostima i unapređenjima koje smo postigli u sistemu zdravstvenog osiguranja proteklih godina. Na ovom se nećemo zaustaviti i ubuduće ćemo staviti fokus na sve naše akte, kako bi za pacijente obezbijedili što kvalitetniju i dostupniju zdravstvenu zaštitu, koju će ostvarivati na najlakši mogući način'', rekao je Кusturić, dodajući da će se nastaviti praksa Fonda da se u donošenju svih važnijih akata konsultuju i zdravstveni radnici.

]]>
Wed, 13 Mar 2024 08:18:09 +0100
Elektronski recepti ponovo u funkciji, obavezne elektronske zdravstvene kartice https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/elektronski-recepti-ponovo-u-funkciji-obavezne-elektronske-zdravstvene-kartice.html https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/elektronski-recepti-ponovo-u-funkciji-obavezne-elektronske-zdravstvene-kartice.html

Elektronsko propisivanje recepata od danas je ponovo u funkciji, te napominjemo osiguranike da sa sobom nose svoje elektronske zdravstvene kartice kako bi mogli da ostvaruju zdravstvenu zaštitu i podižu lijekove u apotekama.
Napominjemo da je isključiva upotreba elektronske kartice najbolja zaštita ličnih podataka i kompletnog sistema, jer eventualne greške i potencijalne zloupotrebe sistema uz upotrebu kartice nisu moguće. Elektronska kartica obezbjeđuje jedinstvenu identifikaciju korisnika, te eliminiše potrebu za ručnim unošenjem podataka, poput imena i prezimena ili jedinstvenog matičnog broja pacijenata, a samom osiguraniku omogućava bolju kontrolu i zaštitu njegovih medicinskih i ličnih podataka. Važno je da pacijenti uvijek sa sobom imaju karticu jer i u slučaju eventualnih problema sa očitavanjem kartice, zdravstveni radnici će imati mogućnost da u sistem unesu broj kartice, ali više ne mogu da unose lične podatke pacijenata.
Podsjećamo da je isključiva upotreba elektronskih kartica bila predviđena od 1. januara ove godine, ali zbog hakerskog napada na Integrisani zdravstveni informacioni sistem, taj rok je morao biti prolongiran. Nakon hakerskog napada na IZIS postepeno je omogućavan rad u ovom sistemu, vodeći računa o bezbjednosnom aspektu, te su se, nakon detaljnih testiranja, stekli uslovi za ponovno omogućavanje propisivanja elektronskih recepata, kao i upotrebu elektronske zdravstvene kartice. Elektronsko propisivanje recepata znači da ljekari više ne moraju da štampaju recepte, a pacijent se u apoteku javlja samo sa e karticom i na osnovu nje dobija propisanu terapiju.

]]>
Mon, 04 Mar 2024 12:14:13 +0100
Obavještenje za zdravstvene ustanove https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/obavjestenje-za-zdravstvene-ustanove1.html https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/obavjestenje-za-zdravstvene-ustanove1.html

FZO RS logo

Upravni odbor Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske je usvojio Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o usvajanju Cjenovnika zdravstvenih usluga u Republici Srpskoj. Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske upoznalo se sa dostavljenim prijedlogom Odluke o usvajanju izmjene Odluke o usvajanju cjenovnika zdravstvenih usluga u Republici Srpskoj, te u skladu sa članom 45. stav 1. Zakona o obaveznom osiguranju (Službeni glasnik Republike Srpske, broj: 93/22 i 132/22), dalo saglasnost na isti. Odluka o izmjeni Odluke o usvajanju cjenovnika zdravstvenih usluga u Republici Srpskoj je upućena u Republički sekretarijat za zakonodavstvo, nakon čega će biti objavljena u Službenom glasniku Republike Srpske. Cjenovnik zdravstvenih usluga u Republici Srpskoj nalazi se u Prilogu 1 ove odluke i čini njen sastavni dio, a po objavi u Službenom glasniku Republike Srpske i stupanjem na snagu, biće objavljen na internet stranici Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske.

Kako bi zdravstveni radnici imali dovoljno vremena da se informišu o nastalim izmjenama, prije objave u Službenom glasniku i same primjene, kompletan novi cjenovnik dostupan je na ovom linku.

]]>
Fri, 01 Mar 2024 08:25:47 +0100
UO FZO RS usvojio Program kojim se omogućava nadoknada troškova prenatalnih testova https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/uo-fzo-rs-usvojio-program-kojim-se-omogucava-nadoknada-troskova-prenatalnih-testova.html https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/uo-fzo-rs-usvojio-program-kojim-se-omogucava-nadoknada-troskova-prenatalnih-testova.html

Upravni odbor Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske usvojio je izmjene Programa neinvazivnog prenatalnog testiranja iz krvi trudnica (NIPT) za 2024. godinu, kojim se omogućava nadoknada troškova za NIPT, ukoliko prethodno postoji preporuka ginekologa iz zdravstvene ustanove koja ima ugovor sa Fondom.
Budući da je Zakonom o obaveznom zdravstvenom osiguranju preciziran rok za predaju zahtjeva za refundaciju i to od godinu dana, zahtjev za refundaciju troškova procedure NIPT, takođe, može da se podnese u roku od godinu dana od kada je urađena, odnosno plaćena ova usluga.
Takođe, pomenutim programom, preciziran je paket NIPT koji će se refundirati, a koji obuhvata određivanje rizika za sljedeće poremećeja hromozoma kod fetusa: trizomija 21 (sindrom Down), trizomija 18 (sindrom Edwards) i trizomija 13 (sindrom Patau). Prema tome, FZO RS će osiguranim licima nadoknaditi cijenu troškova u iznosu od 700 КM koji je definisan Cjenovnikom Fonda.
Napominjemo da Zakonom o obaveznom zdravstvenom osiguranju, kao i ranije usvojenim programom, nisu bile predviđene refundacije troškova prenatalnih testova, nego je bilo definisano da Univerzitetski-klinički centar šalje uzorke krvi trudnica na testiranje u neku od zdravstvenih ustanova sa kojom je trebalo da potpišu ugovor. S obzirom na to da procedure još nisu završene, a budući da je pravo definisano Zakonom, Fond je odlučio da refundira troškove dok se ne steknu uslovi za pružanje ove usluge u UКC RS. Iz tog razloga Fond je, uz saglasnost Upravnog odbora, izvršio korekciju propisa kako bi mogao da refundira troškove prenatalnih testova.]]> Thu, 29 Feb 2024 11:37:09 +0100