Naslovna - Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske https://www.zdravstvo-srpske.orghttps://www.zdravstvo-srpske.org/ Tue, 06 Jun 2023 00:28:54 +0200 bs-ba Iskoristiti prelazni period za izmirenje obaveza https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/iskoristiti-prelazni-period-za-izmirenje-obaveza.html https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/iskoristiti-prelazni-period-za-izmirenje-obaveza.html

Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, u skladu sa odlukom Vlade, omogućio je da zdravstveno osiguranje od danas pa u narednih 60 dana imaju i građani koji nisu osigurani, ali su obavezni da u ovom prelaznom periodu regulišu svoje osiguranje, odnosno da poslodavci izmire svoje zakonske obaveze.

Naime, Vlada Republike Srpske je donijela odluku da se građanima koji su ostali bez zdravstvenog osiguranja nakon ukidanja vanredne situacije omogući da koriste prava iz oblasti zdravstvene zaštite u prelaznom periodu do 60 dana.

Međutim, ova odluka ne znači da poslodavci ne treba da izmiruju svoje obaveze niti da građani ne treba da regulišu svoj status osiguranja. Sada je potrebno da poslodavci shvate da im se izlazi u susret i da iskoriste ovaj prelazni period da izmire svoje zakonske obaveze kako ne bi ispaštali radnici i njihove porodice. Takođe, pozivamo i građane, koji i nakon tri godine nisu regulisali svoj status osiguranja,  da je krajnje vrijeme da se po nekom od brojnih predviđenih osnova prijave na osiguranje, jer je bilo više nego dovoljno vremena da regulišu svoj status osiguranja.

Inače, Zakonom o obaveznom zdravstvenom osiguranju RS i Zakonom o doprinosima jasno je definisano ko koju kategoriju građana prijavljuje na osiguranje i ko je dužan da plaća doprinose (radnike prijavljuje i za njih doprinose plaća poslodavac, za penzionere Fond PIO i dr.). Tako da je rok od 60 dana period koji poslodavci treba da iskoriste kako bi u Poreskoj upravi provjerili pravo stanje svojih obaveza kada su u pitanju doprinosi za zdravstveno osiguranje. Napominjemo da FZO RS kada se uplate doprinosi tu uplatu u sistemu vidi dan ili dva nakon uplate, zbog čega je važno da se doprinosi plaćaju pravovremeno, odnosno kako je predviđeno zakonom, a ne u zadnji čas. Važno je i da osiguranici znaju da kada se uplate doprinosi, Fond "pušta" osiguranje na period od dva mjeseca. Prema tome, poslodavci imaju dovoljno vremena da obaveze izmiruju na vrijeme, kako bi osigurana lica imala u kontinuitetu osiguranje.

Napominjemo da je Fond u protekle tri godine zbog vanredne situacije finansirao zdravstvenu zaštitu i za neosigurane građane, ali smo konstantno pozivali građane da regulišu svoj status osiguranja i da se ne oslanjaju na vanrednu situaciju, kako ne bi ostali bez prava iz zdravstvenog osiguranja po okončanju vanredne situacije. Takođe, konstantno smo ukazivali da to što finansiramo zdravstvenu zaštitu i za neosigurane građane ne znači da poslodavci ne treba da izvršavaju svoje zakonske obaveze i da plaćaju doprinose. Međutim, evidentno je da je i među poslodavcima došlo do ''opuštanja'' u proteklom periodu i da mnogi nisu redovno plaćali doprinose, zbog čega je veliki broj radnika po okončanju vanredne situacije ostao bez zdravstvenog osiguranja. Takođe, ni pojedini građani u proteklom periodu nisu vodili računa o statusu svog osiguranja ili o statusu osiguranja djece, zbog čega nisu mogli da ostvaruju prava po okončanju vanredne situacije dok nisu regulisali osiguranje. Zbog toga, još jednom pozivamo i poslodavce i građane da regulišu svoje obaveze i status osiguranja, kako po okončanju i ovog prelaznog perioda ne bi ponovo ostali bez osiguranja.

Podsjećamo, prema Zakonu o obaveznom zdravstvenom osiguranju uslov za korišćenje prava na zdravstvenu zaštitu na teret obaveznog zdravstvenog osiguranja jeste redovna uplata doprinosa, bez izuzetaka.

 

]]>
Mon, 05 Jun 2023 12:05:55 +0200
Uplata doprinosa uslov za korišćenje zdravstvene zaštite https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/uplata-doprinosa-uslov-za-koriscenje-zdravstvene-zastite.html https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/uplata-doprinosa-uslov-za-koriscenje-zdravstvene-zastite.html

Budući da je Vlada Republike Srpske ukinula vanrednu situaciju u Republici Srpskoj, Fond zdravstvenog osiguranja ponovo poziva građane koji nemaju zdravstveno osiguranje da u nadležnim poslovnicama Fonda regulišu svoj status. Takođe, pozivamo i poslodavce da poštuju zakon i uplaćuju doprinose za zdravstveno osiguranje, kako bi osiguranici koji su prijavljeni na osiguranje mogli nesmetano da koriste svoja prava. Naime, prema Zakonu o obaveznom zdravstvenom osiguranju, uslov za korišćenje prava na zdravstvenu zaštitu na teret obaveznog zdravstvenog osiguranja jeste redovna uplata doprinosa, bez izuzetaka.

Podsjećamo da je Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske tri godine, tačnije, od početka pandemija virusa korona finansirao zdravstvene usluge i za neosigurane građane u javnim zdravstvenim ustanovama, za šta je izdvojeno više od 150 miliona KM, i po tome smo bili jedinstveni u regionu, budući da nijedna zemlja ovo nije uradila.

Sa proglašenjem kraja pandemije virusa korona i vanredne situacije, Fond više nema osnova da finansira zdravstvene usluge za neosigurane građane, te je izuzetno važno  da se građani koji nisu zdravstveno osigurani prijave na osiguranje, kako bi i dalje mogli da nesmetano koriste zdravstvenu zaštitu. Napominjemo da je Fond kontinuirao pozivao građane da regulišu svoj status i da im „oslonac“ ne bude vanredna situacija, a konstantno smo ukazivali i da vanredna situacija ne znači da poslodavci ne moraju da uplaćuju doprinose za zdravstveno osiguranje.

Podsjećamo da je Zakon o obaveznom zdravstvenom osiguranju dao brojne mogućnosti prijave na zdravstveno osiguranje, upravo kako bi građani imali što više osnova za zdravstveno osiguranje. Pored 17 osnova prijave na osiguranje, postoje i druge mogućnosti prijave i to po osnovu godina života, posebnog društvenog statusa ili specifičnog oboljenja, ukoliko građani nemaju drugi osnov za prijavu (djeca, lica starija od 65 godina, oboljeli od malignih bolesti, hemofilije, dijabetesa, multiple skleroze, lica koja žive sa HIV infekcijom, oboljeli od rijetkih bolesti, lica sa invaliditetom, lica bez prihoda i dr.). Na ovaj način su zaštićene najugroženije kategorije građana, koje su od posebnog medicinsko-socijalnog značaja i ova lica ne bi trebalo da budu izvan zdravstvenog osiguranja, ali je važno da se prijave na osiguranje, a doprinosi za njih se uplaćuju iz budžeta Republike. Za informacije u vezi sa prijavom na osiguranje i potrebnom dokumentacijom građani mogu kontaktirati poslovnice Fonda, kao i naše zaštitnike prava. Kontakt telefoni su dostupni na internet stranici Fonda, na kojoj se, takođe, nalazi i informacija o potrebnoj dokumentaciji za prijavu na zdravstveno osiguranje.

Napominjemo da lica koja se prijavljuju na osiguranje kao lica bez prihoda ne moraju da donose iz Poreske uprave potvrdu o visini prihoda, jer FZO RS ima pristup ovoj evidenciji Poreske uprave.

]]>
Mon, 22 May 2023 11:14:55 +0200
Novine u oblasti bolovanja https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/novine-u-oblasti-bolovanja.html https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/novine-u-oblasti-bolovanja.html

Novi Pravilnik o postupku utvrđivanja privremene spriječenosti za rad koji je počeo da se primjenjuje donosi novine kada je u pitanju odobravanja bolovanja za njegu djeteta mlađeg od 18 godina kod kojeg je UKC RS ustanovio potrebu njege zbog teškog oštećenja zdravstvenog stanja usljed oštećenja moždanih struktura, malignih bolesti i drugih teških oboljenja, jer sada ovo bolovanje propisuje porodični doktor i više nije potrebno rješenje Fonda.

Naime, prema Zakonu o obaveznom zdravstvenom osiguranju Republike Srpske, kao i pomenutim pravilnikom, zaposleni roditelji djece sa navedenim zdravstvenim problemima imaju pravo na bolovanje u trajanju od četiri mjeseca u toku tekuće godine na prijedlog ustanove tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite. Za razliku od ranije kada je bilo potrebno da se za odobravanje ovog bolovanja preda dokumentacija u nadležnu poslovnicu Fonda i gdje je osiguranik na kućnu adresu dobijao rješenje Fonda o odobravanju ovog prava, novim pravilnikom, a na osnovu pomenutog zakona, definisano je da sada to bolovanje propisuje porodični doktor na prijedlog tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.

Napominjemo da se ovo bolovanje može iskoristiti po potrebi tokom godine, odnosno ne mora u kontinuitetu u trajanju od četiri mjeseca. Ukoliko roditelj želi u kontinuitetu da iskoristi pravo na ovo bolovanje, nakon 30 dana bolovanja, potrebno je dostaviti dokumentaciju nadležnoj prvostepenoj komisiji za ocjenu privremene nesposobnosti za rad preko 30 dana.

Takođe, novim zakonom je omogućeno da roditelji djece sa malignim oboljenjem imaju pravo na neto platu u iznosu od 100 odsto za vrijeme bolovanja za razliku od ranije kada je iznosila 70 odsto.

Podsjećamo da pored ovog prava na bolovanje, zaposleni roditelji imaju mogućnost bolovanja za njegu djeteta ili užeg člana porodice u trajanju do 15 dana po djetetu na godišnjem nivou (ako je riječ o djetetu mlađem od 15 godina) i sedam dana (ako je riječ o djetetu starijem od 15 godina). Takođe, pravo na bolovanje roditelji imaju i u slučaju bolničkog liječenja djeteta( u pratnji djeteta),  sve dok dijete leži u bolnici, nezavisno da li se radi o liječenju u zdravstvenim ustanovama u Republici Srpskoj ili izvan Srpske.

Osim pomenute novine, novim zakonom, pa samim tim i Pravilnikom, precizirano je i da je obaveza osiguranika koji se nalaze na bolovanju da se svakih 15 dana javlja svom porodičnom doktoru radi obavljanja kontrolnih pregleda, izuzev osiguranika koji se nalaze na bolničkom liječenju. Ova odredba u zakonu ugrađena je na prijedlog UKC RS, a Pravilnikom je definisano da, ukoliko se osiguranik ne javi na kontrolni pregled, odnosno ne opravda svoj izostanak, porodični doktor može da ocijeni da je osiguranika sposoban za rad.

Inače, novi Pravilnik o postupku utvrđivanja privremene sprječenosti za rad usvojio je Upravni odbor FZO RS, budući da je u septembru prošle godine stupio na snagu Zakon o obaveznom zdravstvenom osiguranju, te je obaveza Fonda da donese i sve nove podzakonske akte koje proizilaze iz ovog zakona. Ostale odredbe pravilnika su ostale iste kao i u prethodnom pravilniku, te poslodavci i dalje imaju mogućnost vanredne ocjene bolovanja, kao i mogućnost vanredne kontrole bolovanja. Što se tiče vanredne ocjene bolovanja, zakonom je propisano da je obaveza porodičnog doktora da informiše poslodavaca o ishodu vanredne ocjene.

Takođe, u cilju što bržeg oporavka i sprječavanja pogoršanja zdravstvenog stanja osiguranika i ovim pravilnikom je definisano da osiguranik za vrijeme trajanja bolovanja ne smije napustiti mjesto stalnog prebivališta, osim kada odlazi porodičnom doktoru ili kada je upućen na dijagnostičke preglede i liječenja koja se nalaze van mjesta prebivališta. Isto tako, da bi se spriječilo da bolovanja traju duže nego što je neophodno, porodični doktor ne mora da čeka 12 mjeseci kako bi osiguranika uputio na ocjenu radne sposobnosti komisije Fonda PIO RS, nego je taj period skraćen na šest mjeseci neprekidne nesposobnosti za rad, izuzev kada je riječ o trudničkim bolovanjima. Osim toga, u cilju jednostavnijeg tumačenja propisa u praksi, i u ovom pravilniku, kao i u zakonu, jasno je definisano i da se bolovanje može da otvori tek nakon pregleda osiguranika kod ljekara iz odgovarajuće zdravstvene ustanove koja ima ugovor sa Fondom i koji se egzaktno izjasnio da osiguranik nije sposoban za rad.

Inače, novi pravilnika dostupan je na internet stranici FZO RS  sa svim propratnim obrascima kao i novim doznakama za bolovanja. Nove doznake će svakako pojednostaviti rad porodičnog doktora budući da preciznije definišu dijagnoze, te će i poslodavci znati decidno u kojim slučajevima se plata isplaćuje u punom iznosu za vrijeme bolovanja radnika.

]]>
Sun, 21 May 2023 11:07:27 +0200
Poziv građanima da se prijave na zdravstveno osiguranje https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/poziv-gradanima-da-se-prijave-na-zdravstveno-osiguranje-2.html https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/poziv-gradanima-da-se-prijave-na-zdravstveno-osiguranje-2.html

Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske ponovo poziva građane koji još nisu prijavljeni na zdravstveno osiguranje da regulišu svoj status u nadležnim poslovnicama Fonda, jer je Vlada Republike Srpske ukinula vanrednu situaciju, pa samim tim Fond više neće finansirati zdravstvene usluge za neosigurane građane.

Naime, Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske je već tri godine, tačnije, od kada traje pandemija virusa korona finansirao zdravstvene usluge i za neosigurane građane u javnim zdravstvenim ustanovama i po tome smo jedinstveni u regionu, budući da nijedno zemlja ovo nije uradila. Trošak Fonda od početka pandemija za neosigurane građane iznosi više od 150 miliona KM.

Budući da je Svjetska zdravstvena organizacija nedavno proglasila kraj pandemija, a Vlada Srpske shodno tome ukinula vanrednu situaciju, važno je da građani koji nisu zdravstveno osigurani regulišu svoj status, kako bi i dalje mogli da nesmetano koriste zdravstvenu zaštitu.

Ovaj poziv se posebno odnosi na one građane koji su ranije na osiguranje bili prijavljeni po osnovu nezaposlenosti.  Podsjećamo, od 2020. godine nezaposlenost više nije osnov za prijavu na zdravstveno osiguranje, pa su građanima koji trenutno nemaju zaposlenje date druge mogućnosti prijave na osiguranje. Međutim, pretpostavka je da upravo zbog vanredne situacije i pandemije virusa korona mnogi građani se nisu još ni prijavili na zdravstveno osiguranje, jer je Fond donio odluku da dok traje vanredna situacija svi građani, i neosigurani, imaju pravo na zdravstvenu zaštitu.

Napominjemo da je Zakon o obaveznom zdravstvenom osiguranju dao brojne mogućnosti prijave na zdravstveno osiguranje, upravo kako bi građani imali što više osnova za prijavu na zdravstveno osiguranje. Pored 17 osnova prijave na osiguranje, postoje i druge mogućnosti prijave i to po osnovu godina života, posebnog društvenog statusa ili specifičnog oboljenja, ukoliko nemaju drugi osnov za prijavu (djeca, lica starija od 65 godina, oboljeli od malignih bolesti, hemofilije, dijabetesa, multiple skleroze, lica koja žive sa HIV infekcijom, oboljeli od rijetkih bolesti, lica sa invaliditetom, lica bez prihoda i dr.). Na ovaj način su zaštićene najugroženije kategorije građana, koje su od posebnog medicinsko-socijalnog značaja i ova lica ne bi trebalo da budu izvan zdravstvenog osiguranja, ali je važno da se prijave na osiguranje.

Za informacije u vezi sa prijavom na osiguranje i potrebnom dokumentacijom građani mogu kontaktirati poslovnice Fonda, kao i naše zaštitnike prava. Kontakt telefoni su dostupni na internet stranici Fonda, na kojoj se, takođe, nalazi i informacija o potrebnoj dokumentaciji za prijavu na zdravstveno osiguranje.

Napominjemo da lica koja se prijavljuju na osiguranje kao lica bez prihoda ne moraju da donose iz Poreske uprave potvrdu o visini prihoda, jer FZO RS ima pristup ovoj evidenciji Poreske uprave.

]]>
Thu, 18 May 2023 14:03:46 +0200
Kusturić: Za inovativne terapije oko 70 miliona KM https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/kusturic-za-inovativne-terapije-oko-70-miliona-km.html https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/kusturic-za-inovativne-terapije-oko-70-miliona-km.html

Za razliku od 2021. godine kada se za inovativne terapije koje su potrebne pacijentima sa najtežim oboljenjima u Republici Srpskoj na godišnjem nivou izdvajalo oko 40 miliona KM, za 2023. godinu sredstva za ove lijekove povećana su za 74 odsto i iznose oko 70 miliona KM. Ovo je, između ostalog, rekao direktor Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske Dejan Kusturić na radnom sastanku u Međugorju u organizaciji Zavoda za zdravstveno osiguranje i reosiguranje FBiH. Sastanku, pored FZO RS,  prisustvuju predstavnici svih kantonalnih zavoda i Distrikta Brčko.

Budući da su pomenute terapije dostupne u ograničenim količinama, povećavajući finansijski okvir za ove lijekove, rezultiralo je i povećanjem broja pacijenata koji primaju ovu terapiju na godišnjem nivou.

„Naš cilj je da prilikom uvođenja novih lijekova doprinesemo efikasnijem liječenju i unapređenju kvaliteta života oboljelih, a iskustva zdravstvenih radnika, ali i pacijenata koji koriste ove terapije navode nas na pomisao da smo na dobrom putu ka efikasnijoj zdravstvenoj zaštiti. Često i sami zdravstveni radnici ističu da je Fond finansiranjem ovih terapija, napravio značajan zaokret u liječenju najtežih oboljenja“, istakao je Kusturić i dodao da je na ovim terapijama 2016. godine bilo 986 pacijenata, dok se do kraja ove godine procjenjuje da će inovativne terapije primati oko 3.000 pacijenata.

Takođe, jedna od tema sastanka bila su i prava oboljelih od rijetkih bolesti gdje je direktor Kusturić, između ostalog, objasnio da su institucije zdravstvenog sistema, uključujući i FZO RS, jako rano prepoznale važnost pružanja konkretne podrške oboljelim od rijetkih bolesti u Republici Srpskoj. Tako je, između ostalog, naveo da su oboljeli od rijetkih bolesti oslobođeni plaćanja participacije, a od prošle godine finansiraju se i najnovije u svijetu trenutno dostupne terapije za ove bolesti.

„Finansiranjem najnovijih u svijetu dostupnih terapija za oboljele od rijetkih bolesti, svrstali smo se rame uz rame sa najrazvijenijim zemljama koje za zdravstvenu zaštitu izdvajaju mnogo više“, istakao je Kusturić.

Predstavnici skupa su, takođe, imali priliku i da se upoznaju sa Integrisanim zdravstvenim informacionim sistemom (IZIS) koji se u Republici Srpskoj intenzivno sprovodi već više od dvije godine, ali i o finansijskim pokazateljima FZO RS.

Fond je, kako je rekao Kusturić, zahvaljujući kontroli i upravljanju svim troškovima, iz godine u godinu i sa samo jednim izvorom finansiranja uspio da poveća izdvajanja za zdravstvenu zaštitu, pa su sredstva u odnosu na 2016. godinu, kako je rekao, za zdravstvenu zaštitu povećana za 215,4 miliona KM.

„Fond uprkos svim otežavajućim okolnostima, uspijeva da iz godine u godinu izdvaja više sredstava za zdravstvenu zaštitu i da uvodi nova prava iz zdravstvenog osiguranja. Tako je u ovoj godini za zdravstvenu zaštitu planirano oko 805,8 miliona KM, što je za oko 47,7 miliona KM više u odnosu na prošlu godinu. Upravo nedostatak finansijskih sredstava uz kontinuirani porast troškova zdravstvene zaštite predstavlja veliki izazov sa kojim se suočavaju sve zemlje svijeta. Po tome se ne razlikuje ni Republika Srpska“, istakao je Kusturić.

On je napomenuo da Fond sprovodi jako odgovornu poslovnu politiku i da iz godine u godinu smanjuje svoje obaveze, koje su u odnosu na 2013. godinu smanjenje za čak 233 miliona KM.

Direktor Kusturić se osvrnuo i na izazove zdravstvenog sistema i posebno naglasio neophodnost uvođenja dodatnih izvora finansiranja kao jedini garant dugoročne finansijske stabilnosti.

]]>
Thu, 27 Apr 2023 13:09:24 +0200
Na listu lijekova uvršteni lijekovi i hrana za oboljele od rijetkih bolesti https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/na-listu-lijekova-uvrsteni-lijekovi-i-hrana-za-oboljele-od-rijetkih-bolesti.html https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/na-listu-lijekova-uvrsteni-lijekovi-i-hrana-za-oboljele-od-rijetkih-bolesti.html

Na Listu lijekova koji se izdaju na recept Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske za oboljele od rijetkih bolesti uvrštena su četiri nova lijeka, kao i hrana za posebne medicinske namjene. Pored ovih lijekova, i prošlog mjeseca je uvršteno 12 lijekova na listu A1 lijekova koji se izdaju na recept, takođe, za oboljele od rijetkih bolesti i pojedina druga teška oboljenja.  Na ovaj način su nastavljene aktivnosti započete nakon usvajanja novog Zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju, a u cilju da osigurana lica i dalje nesmetano ostvaruju svoja prava.

Što se tiče četiri nova lijeka, riječ je o lijekovima (feneterol, ipratropijum bromid, deflazakort tablete, perampanel tablete i acitretin kapsule) koji nisu registrovani u BiH, te su uvršteni na listu A1 lijekova koji se izdaju na recepta, a kako bi se i dalje omogućila refundacija troškova oboljelima od rijetkih bolesti koji koriste ove lijekove. Na listu A1 je, takođe, uvršten i lijek namijenjen pacijentima koji su na hemodijalizi (kalcijev acetat, magnezijev karbonat), kao i lijek baklofen za pacijente oboljele od cerebralne paralize, multiple skleroze i drugih oboljenja nervnog sistema. U pitanju su, dakle, neregistrovani lijekovi koje porodice oboljelih nabavljaju uglavnom u inostranstvu i naknadno od Fonda refundiraju troškove za te lijekove.

Naime, novim Zakonom o obaveznom zdravstvenom osiguranju Republike Srpske precizirano je u kojim slučajevima se može odobriti refundacija troškova zdravstvene zaštite i ona nije predviđena za lijekove koji se ne nalaze na listi lijekova koji se izdaju na recept. Svjesni potrebe da su za pojedina teška hronična oboljenja, poput za oboljele od rijetkih bolesti, potrebni i pojedini lijekovi koji nisu bili obuhvaćeni listom lijekova koji se izdaju na recept, Fond je uvrstio na listu pomenute lijekove.

Pored lijekova, na listu A lijekova koji se izdaju na recept je za oboljele od rijetkih bolesti, čiji je status potvrđen u Centru za rijetke bolesti, uvrštena i hrana za posebne medicinske namjene (fantomalt, MCT ulje, L-carnitin Fresenius, Neocate Junior, Milupa GA 2, Glycosade). Izmjenjena lista lijekova počeće da se primjenjuje osam dana nakon objavljivanja u Službenom glasniku Republike Srpske.

]]>
Tue, 28 Mar 2023 10:09:12 +0200
Na više od 800 lokacija se koristi IZIS u Republici Srpskoj https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/na-vise-od-800-lokacija-se-koristi-izis-u-republici-srpskoj.html https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/na-vise-od-800-lokacija-se-koristi-izis-u-republici-srpskoj.html

Sve javne zdravstvene ustanove, bolnice i domovi zdravlja, kao i privatne ustanove koje imaju ugovor sa Fondom zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, uključujući i apoteke, uvezane su u Integrisani zdravstveni informacioni sistem (IZIS). Riječ je o ukupno 273 ustanovе. Ako uzmemo u obzir sve ambulante porodične medicine, kao i apoteke koje u jednom gradu imaju više lokacija, onda je taj broj daleko veći, tačnije na više od 800 lokacija se koristi IZIS.   
Primjera radi, od 1. avgusta 2021. evidentirano je 14,7 miliona posjeta u ovom sistemu na primarnom nivou,  realizovano je 13,5 miliona elektronskih recepata, kreirano je 6,2 miliona uputnica u IZIS-u, te 1,6 miliona nalaza.
Podsjećamo da su od ove godine u upotrebi samo elektronske zdravstvene kartice (stare zdravstvene knjižice više ne važe), a do sada je oko 892.000 osiguranih lica preuzelo svoje е kartice. Elektronska zdravstvena kartica je najbolja zaštita sistema i ličnih podataka pacijenata, jer se sa karticom pristupa elektronskom kartonu pacijenta, odnosno njegovim medicinskim podacima. Primjera radi, ljekar porodične medicine u domu zdravlja u kojem pacijent nije registrovan ne može da uđe u zdravstveni elektronski karton pacijenta bez pacijentove e kartice, a sve u cilju maksimalne zaštite podataka.
Osim e kartice, IZIS podrazumijeva i korišćenje eletronskih kartona, recepata i uputnica. Napominjeno da je primjena e recepata počela od aprila prošle godine, i ovaj segmnet IZIS-a se od samog početka uspješno sprovodi u praksi.
Elektronski recepti su znatni ubrzali proceduru propisivanja recepata.  Tako, primjera radi, pacijenti koji primaju kontinuiranu terapiju, a oslobođeni su plaćanja participacije, ne moraju ni da odlaze kod svog porodičnog ljekara, da se zakazuju i čekaju, već mogu u apoteci uz elektronsku karticu da podignu svoju terapiju.
]]> Wed, 22 Mar 2023 09:56:28 +0100 Novo pojednostavljenje procedura https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/novo-pojednostavljenje-procedura.html https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/novo-pojednostavljenje-procedura.html

Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske pojednostavio je proceduru odobravanja više zdravstvenih usluga za koje je ranije trebalo rješenje Fonda, a sada se ostvaruju na osnovu uputnice porodičnog doktora.

Riječ je o uslugama koje se rade u zdravstvenim ustanovama u Republici Srpskoj, poput tilt testa, usluge audiolingvističkog tretmana KSAFA aparatom za djecu do 18 godina, palijativne njege, za usluge za koje su angažovani ljekari stručnjaci iz inostranstva i druge. Ovo je još jedan primjer unapređenja u oblasti ostvarivanja prava koje je omogućeno novim Zakonom o obaveznom zdravstvenom osiguranju Republike Srpske.

Svi detalji o pojednostavljenju procedura, kao i koje su tačno zdravstvene usluge u pitanju, koja dokumentacije je potrebna i sl., dostupni su na našoj internet stranici u informaciji koju je Fond pripremio za osiguranike i zdravstvene radnike.

Primjera radi, za tilt test koji se preporučuje osiguranicima koji imaju nerazjašnjene vrtoglavice, pored prijedloga ljekara specijaliste ranije je trebalo i rješenje Fonda, a sada se ovo pravo ostvaruje na osnovu uputnice porodičnog doktora na prijedlog ljekara specijaliste odgovarajuće grane medicine. Isto se odnosi i na zdravstvenu uslugu audiolingvistički tretman KSAFA aparatom koji ostvaruju osigurana lica Fonda do 18 godina, djeca sa poremećajima impresivnog i ekspresivnog govora ili oštećenjem sluha udruženim sa poremećajima ponašanja, jezika i učenja.

Za neke složenije usluge, poput onih koje se rade u našim ustanovama uz angažovanje stručnjaka iz inostranstva, te za usluge iz oblasti oftalmologije, urologije, torakalne hirurgije i dječije urologije za koje je ranije bilo potrebno rješenje Fonda, sada se ovo pravo ostvaruje na osnovu bolničke uputnice porodičnog doktora i preporuke i mišljenja konzilijuma, tačnije tri doktora odgovarajuće specijalnosti.

Kada je riječ o palijativnoj njezi koja se pruža u bolnicama Gradiška i Nevesinje za ostvarivanje ovog prava, takođe, više nije potrebno rješenje Fonda. Naime, porodični doktor na osnovu otpusnog pisma sa preporukom za palijativnu njegu ili nalaza i mišljenja doktora medicine specijaliste, kao i potvrde ugovorene zdravstvene ustanove da za osigurano lice raspolaže smještajnim kapacitetom, izdaje bolničku uputnicu za ovu uslugu. 

Za zdravstvenu uslugu kao što je terapija hroničnog bola stimulacijom kičmene moždine namijenjen pacijentima koji imaju jak i neizdrživ neuropatski bol i koja se radi u Zavodu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“ potreban je prijedlog tima specijaliste iz ove zdravstvene ustanove. Na osnovu tog prijedloga porodični doktor izdaje bolničku uputnicu i više nije potrebno rješenje Fonda.

Dakle, sa ovim novinama skraćen je i pojednostavljen put ostvarivanja prava, jer osiguranici više ne moraju dokumentaciju predavati u poslovnicama Fonda i čekati da dobiju rješenje. To je još jedna potvrda da Fond nastoji, gdje god je to moguće, uklanjati administrativne barijere u cilju efikasnijeg ostvarivanja prava u praksi.

]]>
Mon, 20 Mar 2023 07:32:43 +0100
Refundacija troškova zdravstvene zaštite: U kojim slučajevima je moguća? https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/refundacija-troskova-zdravstvene-zastite-u-kojim-slucajevima-je-moguca.html https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/refundacija-troskova-zdravstvene-zastite-u-kojim-slucajevima-je-moguca.html

Novim Zakonom o obaveznom zdravstvenom osiguranju Republike Srpske, koji je počeo da se primjenjuje krajem septembra 2022. godine precizirano je u kojim slučajevima se može odobriti refundacija troškova zdravstvene zaštite. Cilj svih novina je unapređenje oblasti zdravstvenog osiguranja, a pored većih prava, jasnije su definisane i odgovornosti i obaveze svih učesnika zdravstvenih procesa.

Kada se može podnijeti zahtjev za refundaciju?

-Kada zdravstvena ustanova naplati zdravstvenu uslugu koju finansira obavezno zdravstveno osiguranje;

-Kada zdravstvena ustanova koja ima ugovor sa FZO RS naplati participaciju osiguraniku koji je oslobođen plaćanja ove obaveze;

-Kada zdravstvena ustanova koja ima ugovor sa FZO RS ne raspolaže potrebnim sanitetskim ili ugradbenim materijalima pa ih osiguranik sam kupi;

-Kada medicinsko sredstvo koje Fond finansira nije dostupno u zdravstvenim ustanovama koje imaju ugovor sa FZO RS.

Kada se refundiraju troškovi kada je riječ o lijekovima?

-          Kada se zdravstvena ustanova koja ima ugovor sa FZO RS pismeno izjasni da nije raspolagala lijekom koji se nalazi na listama lijekova koje finansira Fond, kako u domovima zdravlja tako i na bolničkoj listi lijekova ili listi citotoksičnih, bioloških i pratećih lijekova;

-          Kada konzilijum bolnice da pismenu preporuku za primjenu lijeka koji se ne nalazi na listama lijekova koje finansira FZO RS;

-          Kada lijek koji se nalazi na Listi lijekova koji se izdaju na recept nije dostupan u apotekama koje imaju ugovor sa FZO RS.

__________________________________

VAŽNO:  U ostalim slučajevima ne postoji mogućnost refundacije troškova zdravstvene zaštite! To se odnosi i na lijekove iz Programa lijekova za koje nisu moguće refundacije.

__________________________________

Šta je potrebno priložiti prilikom zahtjeva za refundaciju troškova zdravstvene zaštite?

-          Zahtjev osiguranog lica za refundaciju troškova korišćenja zdravstvene zaštite (ovaj zahtjev je dostupan u svim poslovnicama Fonda i popunjava se na licu mjesta poslovnicama);

-          Kopiju medicinske dokumentacije iz koje se vidi da je osiguranom licu preporučena i pružena zdravstvena usluga ili preporučen lijek, santitetski materijal, medicinsko sredstvo i drugo;

-          Originalan račun sa specifikacijom (ukoliko se prilaže fiskalni račun, na poleđini računa je potrebno da davalac usluge napiše ime i prezime osiguranika i ovjeri ga pečatom ustanove);

-          Originalan dokument o izvršenom plaćanju sa imenom osiguranika (nota račun, priznanica);

-          Foto-kopiju kartice tekućeg računa kod nadležne banke.

Zahtjev za refundaciju se može podnijeti u roku od godinu dana od kada je osiguranik platio neku zdravstvenu uslugu ili lijek. Refundacija se odobrava osiguranom licu pod uslovom da je uplatilac doprinosa izmirio sve dospjele obaveze  za doprinose za obavezno zdravstveno osiguranje i da su troškovi zdravstvene zaštite plaćenim vlastitim sredstvima. Osiguranici se pismenim putem, rješenjem Fonda, obavještavaju da li je njihov zahtjev za refundaciju odobren  ili ne. Takođe, osiguranici imaju pravo da podnesu žalbu na  rješenje u nadležnoj poslovnici Fonda, ukoliko nisu zadovoljni odlukom i to u roku od 15 dana od prijema rješenja.

]]>
Fri, 17 Mar 2023 09:15:12 +0100