FZO RS Dokumenti Prednacrti akata

U skladu sa Smjernicama za konsultacije u izradi propisa i drugih opštih akata (Službeni glasnik Republike Srpske 86/22), ovdje su dostupni svi prednacrti akata koje donosi Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske.

 

Uputstvo o sadržaju medicinske i finansijske dokumentacije za povrat isplaćene naknade plate i novčane naknade
Obrazac Ref - 01
Obrazac Ref - 02
Obrazac Ref - 03
Obrazac Ref - 04
Izvještaj o trajanju privremene spriječenosti za rad i obrasci NOM komisija

 

Prijedlog - Pravilnik o osnovima za zaključivanje ugovora u 2023.
Prilog broj 1. - Lista lijekova za koje se ne ugovara rizik prekoračenja troškova 2023.
Prilog broj 2. - Paketi usluga za pedijatriju i ginekologiju
Prilog broj 3. - Obrasci finansijske strukture ugovora 2023.
Prilog broj 4. - Specifikacija Modela I za 2023.godinu
Prilog broj 5. - Specifikacija Modela II za 2023
Prilog broj 6. - Specifikacija Modela III za 2023
Prilog broj 7. - Kriterijumi za korekciju visine težinskih koeficijenata 2023.

2 - Pravilnik o izmjeni Pravilnika o osnovima za zaključivanje ugovora u 2023.

 

0 - PRIJEDLOG - Pravilnik o uslovima i postupku za obezbjeđivanje medicinskih sredstava - 15.02.2023.
1 - Prilog 1. - Lista medicinskih sredstava koja se privremeno ili trajno ugradjuju u dijelove tijela 1
2 - Prilog 2. - Lista medicinskih sredstava koja se finansiraju iz sredstava obaveznog zdr. osiguranja 15.2.2023 KONAČNA
3 - Prilog 3. Cjenovnik medicinskih sredstava - 15.02.2023.
4 - Prilog 4. - Obrazac naloga
5 - Prilog 5. - Obrazac deklaracije
6 - Prilog 6. - Obrazac reversa

 

1 - Uputstvo o vrsti medicinske i finansijske dokumentacije koja se prilaže uz zahtjev za refundaciju troškova zdravstvene zaštite

2 - Uputstvo o vrsti medicinske i finansijske dokumentacije koja se prilaže uz zahtjev za refundaciju troškova BMPO

 

0 - Pravilnik o postupku utvrđivanja privremene spriječenosti za rad
1 - Prilog 1 - Vrijeme preporučene dužine PSZR, kriterijumi dijagnostičkih postupaka
2 - Prilog 2 - Prigovor na ocjenu doktora porodične medicine
3 - Prilog 3 - Uputnica za ocjenu priv. spriječ. za rad kod nadležne prvostepene komisije
4 - Prilog 4 - Zahtjev za vanrednu ocjenu privremene spriječenosti za rad
5 - Prilog 5 - Izvještaj o stopi spriječenosti za rad NOVO
6 - Prilog 6 - PSZR - 1
7 - Prilog 7 - PSZR - 2
8 - Prilog 8 - PSZR - 3

 

Pravilnik o uslovima i postupku za obezbjeđivanje medicinske rehabilitacije
Prilog 1. - Lista bolesti, stanja i posljedica povreda za koje se obezb. medicinska rehabilitacija
Prilog 2. - Prijedlog za obezbjeđivanje medicinske rehabilitacije

 

Pravilnik o postupku stavljanja, promjeni statusa ili brisanju lijekova

 

Pravilnik o postupku utvrđ. svojstva osig. lica, vođ. podataka u mat. evidenciji i EZK
Prilog 1 - Obrazac prijave, promjene i odjave
Prilog 2 - Zahtjev za izdavanje ili zamjenu zdravstvene kartice
Prilog 3 - Potvrda o preuzimanju zdravstvene kartice
Prilog 4 - Potvrda o zdravstvenom osiguranju

 

Program za obezbjeđivanje BMPO za 2023. godinu

 

Odluka o izmjeni Odluke o usvajanju Liste lijekova koji se izdaju na recept

INTEGRALNA LISTA A MART 2023

INTEGRALNA LISTA A1 МАRT 2023

INTEGRALNA LISTA B  MART 2023


Lista lijekova za koje se ne ugovara rizik prekoračenja troškova 2023-mart


Pravilnik o izmjeni Pravilnika o osnovima za zaključivanje ugovora u 2023