FZO RS Dokumenti Prednacrti akata

U skladu sa Smjernicama za konsultacije u izradi propisa i drugih opštih akata (Službeni glasnik Republike Srpske 86/22), ovdje su dostupni svi prednacrti akata koje donosi Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske.

 

UPUTSTVO O SADRŽAJU MEDICINSKE I FINANSIJSKE DOKUMENTACIJE ZA POVRAT ISPLAĆENE NAKNADE PLATE I NOVČANE NAKNADE