FZO RS Osiguranje Prijava na obavezno zdravstveno osiguranje

Obavezno zdravstveno osiguranje vam obezbjeđuje korišćenje prava u slučaju bolesti i povreda, koja obuhvataju: liječenje u zdravstvenim ustanovama u Republici Srpskoj, a u određenim okolnostima i u inostranstvu; konsultativno-specijalističku zdravstvenu zaštitu; dijagnostiku; fizikalnu rehabilitaciju u specijalizovanim ustanovama; stomatološku zdravstvenu zaštitu; lijekove; ortopedska, stomatološka i optička pomagala. Pravima iz zdravstvenog osiguranja obuhvaćena je i preventivna zdravstvena zaštita (imunizacija i preventivni pregledi), kao i naknada plate za zaposlena osigurana lica koja se nalaze na bolovanju dužem od 30 dana.

Zakonom o zdravstvenom osiguranju je propisano da su svi građani Republike Srpske obuhvaćeni obaveznim zdravstvenim osiguranjem. Ovim zakonom je propisano i to da je uplaćen doprinos uslov za korišćenje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja.

U sistem obaveznog zdravstvenog osiguranja ulazi se prijavom na osiguranje. Zakonom o zdravstvenom osiguranju je propisano ko je obavezan da izvrši prijavu na zdravstveno osiguranje.

 

Osigurana lica su prijavljeni nosioci zdravstvenog osiguranja i članovi njihove uže i šire porodice. Članovi uže porodice su djeca, pastorčad i supružnik, a članovi šire porodice su roditelji, maćeha, očuh i drugi članovi, koji žive u domaćinstvu nosioca zdravstvenog osiguranja.

Važno! Preko nosioca zdravstvenog osiguranja na zdravstveno osiguranje se mogu prijaviti samo oni članovi porodice koji nemaju vlastiti prihod, odnosno oni članovi koje nosilac osiguranja izdržava. Djeca su osigurana preko roditelja, nosioca osiguranja, do navršene 15 godine života, a ako se nalaze na redovnom školovanju, do završetka školovanja, a najduže do 26. godine života.

 

Od početka 2010. godine u Republici Srpskoj je u primjeni Jedinstven sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa, po kome se za većinu građana prijava na zdravstveno osiguranje vrši u jedinicama Poreske uprave. U poslovnicama Fonda zdravstvenog osiguranja na osiguranje se prijavljuju izdržavani članovi domaćinstva, koji su osigurani preko nosilaca osiguranja i penzioneri koji su penziju ostvarili u inostranstvu i to u zemlji s kojom BiH ima potpisan sporazum o socijalnom osiguranju. Od 2020. godine u poslovnicama FZO RS se vrši prijava na osiguranje i lica koja se prijavljuju po članu 10a Zakona o zdravstvenom osiguranju RS (npr. djeca do 15 godina, lica starija od 65 godina, trudnice, porodilje, oboljeli od malignih bolesti, dijabetesa i drugi, ukoliko nemaju drugi osnov za prijavu na osiguranje).

 

Bosna i Hercegovina je potpisala sporazum o socijalnom osiguranju sa više evropskih zemalja: Srbijom, Hrvatskom, Makedonijom, Slovenijom, Njemačkom, Austrijom, Turskom... Državljani ovih zemalja imaju pravo na zdravstveno osiguranje za vrijeme privremenog boravka u Republici Srpskoj. Da bi to pravo ostvarili potrebno je da prije dolaska u Republiku Srpsku pribave odgovarajuću potvrdu zdravstvenog osiguranja u matičnoj državi i da se sa tom potvrdom prijave na zdravstveno osiguranje u Republici Srpskoj.

 

Doprinos za zdravstveno osiguranje obavezan je da plaća onaj za koga je Zakonom propisana obaveza da podnosi prijavu na zdravstveno osiguranje (pogledajete tabelu).
Doprinos za zdravstveno osiguranje plaća se mjesečno i to do 20. u mjesecu za prethodni mjesec. Obveznik je obavezan da uplati doprinose u roku od 60 dana bez obzira na to da li je isplatio platu ili ne. Visina doprinosa, odnosno osnovica i stopa doprinosa za zdravstveno osiguranje, propisani su Zakonom o doprinosima. Uplaćen doprinos je uslov da ovjerite zdravstvenu knjižicu, što vam omogućava da koristite sva prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, propisana opštima aktima Fonda zdravstvenog osiguranja RS.

 

Nekoliko kategorija osiguranih lica je izuzeto od opšteg pravila da je uplaćen doprinos uslov za ovjeru zdravstvene knjižice, odnosno za korišćenje prava iz zdravstvenog osiguranja. Djeci do navršenih 15 godina života, licima starijim od 65 godina života i trudnicama (za vrijeme trudnoće do navršene prve godine, odnosno 18 mjeseci života djeteta ako su rođeni blizanci, treće i svako naredno dijete), u poslovnici Fonda će biti ovjerena zdravstvena knjižica i onda kada za njih nije uplaćen doprinos. Zdravstvena knjižica će biti ovjerena i teško oboljelim radnicima iako njihov poslodavac nije uplatio doprinos.
U vezi s navedenim izuzecima, potrebno je da znate sljedeće:
- Fond je svojim pravilnikom omogućio navedenim kategorijama da uvijek mogu da ovjere zdravstvenu knjižicu, ali nikoga nije oslobodio plaćanja doprinosa, jer za takvu odluku nije nadležan. Dakle, u Fondu će navedenim kategorijama biti ovjerena zdravstvena knjižica, ali će Poreska uprava insistirati da doprinos bude uplaćen, koristeći se pri tome i zakonskom mogućnošću prinudne naplate.
- Da bi lice, koje pripada nekoj od navedenih kategorija, moglo da koristi povlasticu ovjerene zdravstvene knjižice bez obzira na uplaćen doprinos, mora da bude prijavljeno na zdravstveno osiguranje.

 

Ne. Doprinos se plaća samo za nosioca zdravstvenog osiguranja. Članovi porodice i članovi domaćinstva, koji nemaju drugi osnov za zdravstveno osiguranje, ostvaruju sva prava na osnovu uplaćenog doprinosa za nosioca osiguranja, bez dodatnog plaćanja.

 

U tom slučaju podnijećete prijavu nadležnom inspekcijskom organu, a možete podnijeti i prijavu o kršenju prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, koju ćete predati u poslovnici Fonda zdravstvenog osiguranja RS. Prijavu možete podnijeti i putem info telefona ili uz pomoć zaštitnika prava osiguranih lica u vašoj opštini.

 

Neosigurani građani imaju pravo na liječenje u hitnim stanjima. Sve ostale troškove zdravstvene zaštite plaćaju sami.

Važno!

Najvažniji korak kod sticanja statusa osiguranog lica je prijava na zdravstveno osiguranje. Ukoliko na našem sajtu niste pronašli adekvatnu informaciju u vezi sa tim, javite se u neku od poslovnica Fonda zdravstvenog osiguranja RS ili zaštitniku prva osiguranih lica. Zajedno ćemo pronaći rješenje za vaš problem.

Pregled obveznika prijave na zdravstveno osiguranje za pojedine kategorije osiguranih. TABELA