FZO RS Osiguranje Prijava na obavezno zdravstveno osiguranje

U sistem obaveznog zdravstvenog osiguranja ulazi se prijavom na osiguranje i to je najvažniji korak za ostvarivanja statusa osiguranog lica. Zakonom o obaveznom zdravstvenom osiguranju je propisano ko je obavezan da izvrši prijavu na zdravstveno osiguranje. Prijava na obavezno zdravstveno osiguranje, kao i promjena u svojstvu osiguranika i odjava sa obaveznog zdravstvenog osiguranja vrši se u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa u skladu sa Zakonom o obaveznom zdravstvenom osiguranju i propisima kojima se uređuje oblast poreskog postupka.
Fond podnosi prijavu za obavezno zdravstveno osiguranje, promjenu u svojstvu osiguranog lica i odjavu sa obaveznog zdravstvenog osiguranja u Jedinstveni sistem za lica koja se dobrovoljno uključuje u obavezno zdravstveno osiguranje, kao i za lica koja nemaju drugi osnov za prijavu na osiguranje pa se prijavljuju npr. po osnovu godina života, statusa/stanja, oboljenja, poput za djecu do navršene 18. godine, školsku djecu i studente do kraja školovanja, a najkasnije do navršene 26. godine, žene u procesu u vezi sa planiranjem porodice, u toku trudnoće, porođaja i materinstva, lica starije od 65 godina, lica sa invaliditetom, lice sa mentalnim poremećajem, lice bez prihoda i druga lica (navedeno u tabeli). Na ovaj način je omogućeno da najosjetljivije i najugroženije kategorije građana uvijek budu obuhvaćene obaveznim zdravstvenim osiguranjem.
Takođe, osiguranik za člana uže ili člana šire porodice ili člana porodičnog domaćinstva podnosi Fondu prijavu za zdravstveno osiguranje, kao i promjenu u svojstvu osiguranog lica i odjavu sa zdravstvenog osiguranja.
Za ostale kategorije osiguranika, prijavu na zdravstveno osiguranje obveznik doprinosa podnosi Poreskoj upravi Republike Srpske.

 

Opširnije u vodiču "Prijava na osiguranje"

Doprinos za zdravstveno osiguranje obavezan je da plaća onaj za koga je Zakonom propisana obaveza da podnosi prijavu na zdravstveno osiguranje.
Doprinos za zdravstveno osiguranje plaća se mjesečno i to do 20. u mjesecu za prethodni mjesec. Visina doprinosa, odnosno osnovica i stopa doprinosa za zdravstveno osiguranje, propisani su Zakonom o doprinosima. Uplaćen doprinos je uslov za korištenje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja. Za članove porodice koji su prijavljeni na osiguranje preko osiguranika (nosioca osiguranja) ne plaća se dodatni doprinos. Za kategorije koje se na osiguranje prijavljuju na osnovu svog oboljenja, stanja/statusa ili godina života, jer nemaju drugi osnov za prijavu, sredstva za finansiranje zdravstvene zaštite obezbjeđuju se iz budžeta Republike.