FZO RS Propisi Odluke i rješenja
 
 • Odluka o usvajanju Bolničke liste lijekova, objavljenu u «Službenom glasniku Republike Srpske» broj:  73/20, 106/20, 89/21)
 
 • Odluka o usvajanju Posebnog programa Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske,  Sl. glasniku RS, broj: 21/20, 73/20, 106/20, 126/20, 019/21, 58/21, 89/21, 104/21)
 • Uputstvo o primjeni lijekova adalimumab, etanercept, infliksimab, golimumab, tocilizumab, vedolizumab, sekukinumab, tofacitinib i upadacitinib (Sl.glasnik RS, broj: 89/21)
 • I Z J A V A  o pristanku primjene lijeka adalimumab, etanercept, infliksimab, golimumab, tocilizumab, vedolizumab, sekukinumab, tofacitinib i upadacitinib. Obrazac
 • Z A H T J E V za odobravanje primjene (uvođenje u terapiju) lijekova  adalimumab, etanercept, infliksimab, golimumab, tocilizumab, vedolizumab, sekukinumab, tofacitinib i upadacitinib. Obrazac
 
 • Odluka o usvajanju liste citotoksičnih, bioloških i pratećih lijekova Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, objavljenu u «Službenom glasniku Republike Srpske», broj: ( 23/17, 059/18, 012/19, 98/19, 73/20, 89/21, 104/21)
 
 • Odluka o usvajanju Liste osnovnih lijekova za ambulante porodične medicine i domove zdravlja, objavljeno u «Službenomi glasniku Republike Srpske», broj: 104/21).
 
 
 • Odluka o usvajanju Cjenovnika medicinskih sredstava («Službeni glasnik RS» 58/1661/16, 83/16, 84/16, 7/17, 112/18, 114/18, 01/19, 21/19, 46/19, 87/19, 104/21)
 • Odluka o broju prvostepenih komisija za ocjenu privremene nesposobnosti za rad ("Službeni glasnik RS" 56/21)
 • Odluka o usvajanju Cjenovnika zdravstvenih usluga Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske (Službeni glasnik RS 58/16, 83/16, 94/16, 01/17, 7/17, 23/17, 29/1786/17, 115/17, 03/18, 11/18, 29/18, 53/18, 82/18, 112/18,121/18, 27/19, 111/19, 10/20, 21/20, 52/20, 87/20, 115/20, 126/20, 09/21, 40/21, 104/21, 118/21)
 • Odluka o vrijednosti boda za izračunavanje cijena zdravstvenih usluga (Službeni glasnik RS 58/16)
 • Odluka o postupku izmjena i dopuna Cjenovnika zdravstvenih usluga FZO RS («Službeni glasnik RS» 58/16) obrazac.
 • Rješenje o imenovanju prvostepenih komisija za ocjenu privremene nesposobnosti za rad («Službeni glasnik RS»  56/21).
 • Rješenje o imenovanju drugostepene komisije za ocjenu privremene nesposobnosti za rad preko 30 dana («Službeni glasnik RS» 120/18).
 • Odluka o postupku za stavljanje ortopedskog i drugog pomagala na Listu ortopedskih i drugih pomagala FZO RS («Službeni glasnik RS» 56/12124/12)
 • Odluka o dodjeljivanju, korišćenju i kontroli korišćenja šifara («Službeni glasnik RS» 18/18).
 • Odluka o visini naknada koje plaćaju nosioci odobrenja za stavljanje lijeka u promet. Dokument
 • Odluka o utvrđivanju visine naknade za obradu naloga (Sl. glasnik RS, broj: 114/18)