FZO RS Propisi Odluke i rješenja
 • Odluka o usvajanju Liste lijekova koji se izdaju na recept iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja («Službeni glasnik RS»  73/20)

 
 • Odluka o usvajanju Bolničke liste lijekova, objavljenu u «Službenom glasniku Republike Srpske» broj:  73/20, 106/20)
 
 • Odluka o usvajanju Posebnog programa Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske,  Sl. glasniku RS, broj: 21/20, 73/20, 106/20
 • Uputstvo o primjeni lijekova adalimumab, etanercept, infliksimab, golimumab, tocilizumab, vedolizumab i sekukinumab («Službeni glasnik RS» , 073/20)
 • I Z J A V A  o pristanku primjene lijeka adalimumab, etanercept, infliksimab, golimumab, tocilizumab, vedolizumab ili sekukinumab. Obrazac

 • Z A H T J E V za odobravanje primjene (uvođenje u terapiju) lijekova  adalimumab, etanercept, infliksimab, golimumab, tocilizumab, vedolizumab i sekukinumab. Obrazac

 
 • Odluka o usvajanju liste citotoksičnih, bioloških i pratećih lijekova Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, objavljenu u «Službenom glasniku Republike Srpske», broj: ( 23/17, 059/18, 012/19, 98/19, 73/20)
 
 • Odluka o usvajanju Liste osnovnih lijekova za ambulante porodične medicine i domove zdravlja, objavljeno u «Službenomi glasniku Republike Srpske», broj: 49/1188/13, 78/15, 053/18, 106/20).
 
 
 • Odluka o usvajanju Cjenovnika medicinskih sredstava («Službeni glasnik RS» 58/1661/16, 83/16, 84/16, 7/17, 112/18, 114/18, 01/19, 21/19, 46/19, 87/19)
 • Odluka o broju prvostepenih komisija za ocjenu privremene nesposobnosti za rad ("Službeni glasnik RS" 13/16)
 • Odluka o načinu finansiranja zdravstvene zaštite u Republici Srpskoj u 2020. godini. (Službeni glasnik RS  111/19,10/20, 21/20, 27/20, 52/20prilog1prilog2prilog3, prilog 4.
 • Odluka o usvajanju Registra zdravstvenih usluga koje se ne rade u zdravstvenim ustanovama u Republici Srpskoj 2019. (Službeni glasnik RS 012/19)
 • Odluka o usvajanju Cjenovnika zdravstvenih usluga Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske (Službeni glasnik RS 58/16, 83/16, 94/16, 01/17, 7/17, 23/17, 29/1786/17, 115/17, 03/18, 11/18, 29/18, 53/18, 82/18, 112/18,121/18, 27/19, 111/19, 10/20, 21/20, 52/20, 87/20)
 • Odluka o vrijednosti boda za izračunavanje cijena zdravstvenih usluga (Službeni glasnik RS 58/16)
 • Odluka o postupku izmjena i dopuna Cjenovnika zdravstvenih usluga FZO RS («Službeni glasnik RS» 58/16), obrazac.
 • Rješenje o imenovanju prvostepenih komisija za ocjenu privremene nesposobnosti za rad («Službeni glasnik RS» 13/16, 40/19).
 • Rješenje o imenovanju drugostepene komisije za ocjenu privremene nesposobnosti za rad preko 30 dana («Službeni glasnik RS» 120/18).
 • Odluka o postupku za stavljanje ortopedskog i drugog pomagala na Listu ortopedskih i drugih pomagala FZO RS («Službeni glasnik RS» 56/12124/12)
 • Odluka o dodjeljivanju, korišćenju i kontroli korišćenja šifara («Službeni glasnik RS» 18/18).
 • Odluka o visini naknada koje plaćaju nosioci odobrenja za stavljanje lijeka u promet. Dokument
 • Odluka o utvrđivanju visine naknade za obradu naloga (Sl. glasnik RS, broj: 114/18)