FZO RS Osiguranje Osigurana lica

Osigurana lica, obuhvaćena obaveznim zdravstvenim osiguranjem, svrstana su u nekoliko grupa. Prvu grupu čine osiguranici, odnosno lica na čije se ime uplaćuje doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje. Drugu grupu čine članovi porodice osiguranika. Oni su osigurani preko osiguranika, odnosno nosioca osiguranja i za njih se ne uplaćuje doprinos za zdravstveno osiguranje. Treću grupu čine lica koja su osigurana samo za slučaj profesionalne bolesti i povrede na radu. U četvrtoj grupi su strani državljani koji su osigurani na osnovu potpisanih međudržavnih sporazuma o socijalnom osiguranju.

 • Lice u radnom odnosu
 • Lice koje samostalno, u skladu sa zakonom obavlja privrednu ili profesionalnu djelatnost kao osnovno zanimanje
 • Lice koje obavlja svešteničku dužnost ili vjersku službu
 • Lice koje obavlja poljoprivrednu djelatnost
 • Lice kome je priznato pravo na zdravstveno osiguranje prema Zakonu o pravima boraca, ratnih vojnih invalida i porodica poginulih boraca
 • Zaposleni za čijim radom je prestala potreba dok ostvaruju naknadu prema propisima o radnim odnosima
 • Nezaposleno lice dok je redovno prijavljeno Republičkom zavodu za zapošljavanje
 • Vanredni student dok je redovno prijavljen Republičkom zavodu za zapošljavanje
 • Korisnik penzije i prava na novčanu naknadu u vezi sa prekvalifikacijom ili dokvalifikacijom i zapošljavanjem, koje je ovo pravo ostvarilo prema propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju
 • Državljanin Republike Srpske koji u cijelosti ili djelimično ostvaruje penziju i invalidninu od inostranog isplatioca, dok ima prebivalište na teritoriji Republike, ako međunarodnim sporazumom nije drugačije određeno
 • Lice koje je korisnik stalne novčane pomoći i lice smješteno u ustanovu socijalne zaštite, ako nisu osigurana po drugom osnovu
 • Izbjeglo i raseljeno lice i povratnik, ako nije osiguran po drugom osnovu
 • Strani državljani koji se školuju u Republici Srpskoj, ako međunarodnim sporazumom nije drukčije određeno
 • i druga lica za koja je uplaćen doprinos za zdravstveno osiguranje.
 

Prava iz zdravstvenog osiguranja obezbjeđuju se i članovima porodice osiguranika, ako ne ostvaruju pravo da na zdravstveno osiguranje budu prijavljeni po nekom od osnova propisanih Zakonom.


Članovi porodice, koji mogu da budu prijavljeni preko osiguranika, su:

 • članovi uže porodice: bračni drug i djeca rođena u braku ili van braka, usvojena djeca i pastorčad, ako ispunjavaju uslove iz Zakona o zdravstvenom osiguranju;
 • članovi šire porodice koje osiguranik izdržava: roditelji, očuh, maćeha, usvojilac, deda, baka; unučad, braća i sestre bez roditelja ili roditeljskog staranja; djeca koja imaju roditelje, ali ih je osiguranik uzeo na izdržavanje jer roditelji nisu u mogućnosti da se staraju o njima ili da ih izdržavaju (dokazuje se ili ljekarskim uvjerenjem ili rješenjem centra za socijalni rad).


Da bi članovi šire porodice mogli steći svojstvo osiguranog lica preko osiguranika, neophodni su sljedeći uslovi:

-    za majku, maćehu, usvojiteljicu ili baku da su navršile 55 godina života, ili bez obzira na godine života ako su nesposobne za privređivanje prema propisima o invalidskom osiguranju;
-    za oca, očuha, usvojitelja, dedu, da su navršili 65 godina života, ili bez obzira na godine života ako su nesposobni za privređivanje prema propisima o invalidskom osiguranju.
Pored navedenih uslova,  za ove članove šire porodice, propisano je  da mogu steći svojstvo osiguranog lica pod uslovom da nemaju vlastitih prihoda. Smatra se da član šire porodice nema vlastitih prihoda za izdržavanje ako mu je mjesečni prihod po svim osnovima manji od 50 % najniže plate utvrđene Odlukom o najnižoj plati u Republici Srpskoj za tekuću godinu.


    Koja su vam dokumenta potrebna kad prijavljujete izdržavanog člana porodice?


-    lična karta
-    za supružnika - izvod iz matične knjige vjenčanih,
-    za razvedenog supružnika - sudska odluka kojom je utvrđeno pravo na izdržavanje;
-    za dijete rođeno u braku ili van braka - izvod iz matične knjige rođenih;
-    za usvojeno dijete - odluka nadležnog organa o usvojenju;
-    za pastorka - izvod iz matične knjige rođenih za dijete i izvod iz matične knjige vjenčanih  za roditelja;
-    za dijete uzeto na izdržavanje - odluka nadležnog organa o utvrđivanju obaveze izdržavanja;
-    za dijete od šesnaeste do navršene dvadeset šeste  godine života, koje se nalazi na redovnom školovanju - izvod iz matične knjige rođenih i potvrda škole, odnosno visokoškolske ustanove da je na školovanju;
-    za dijete osiguranika Fonda koje postane nesposobno za samostalan život i rad, izvod iz matične knjige rođenih i nalaz organa vještačenja na osnovu propisa  o penzijskom i invalidskom osiguranju;
-    za članove šire porodice - izvodi iz matičnih knjiga iz kojih se može utvrditi da je član šire porodice u srodstvu sa osiguranikom Fonda, i notarski obrađena pisana izjava osiguranika i najmanje dva svjedoka, na okolnost izdržavanja člana šire porodice;
-    za članove poljoprivrednog domaćinstva - izjava o članovima zajedničkog domaćinstva ovjerena od strane nadležnog organa lokalne samouprave (kućna lista) i notarski obrađena pisana izjava osiguranika da ne ostvaruje pravo na zdravstveno osiguranje po nekom drugom osnovu.

 

Lica kojima se obezbjeđuju prava iz zdravstvenog osiguranja u slučaju povrede na radu i profesionalne bolesti

Prava iz zdravstvenog osiguranja, utvrđena Zakonom o zdravstvenom osiguranju i opštim aktima Fonda,  obezbjeđuju se samo u slučaju povrede na radu i profesionalnog obolenja:
 • učenicima i studentima koji se u skladu sa Zakonom nalaze na obaveznom proizvodnom radu, profesionalnoj praksi ili praktičnoj nastavi;
 • licima za vrijeme omladinskog radnog angažovanja posredstvom zadruge učenika, studenata i nezaposlene omladine;
 • licima koja rade volonterski u skladu sa propisima o radnim odnosima;
 • licima za vrijeme učešća u javnim radovima koje organizuje Republika ili lokalna samouprava;
 • licima koja se nalaze na stručnom osposobljavanju, dokvalifikaciji ili prekvalifikaciji po uputu Republičkog zavoda za zapošljavanje;
 • licima koja u skladu sa zakonom obavljaju privremene ili povremene poslove.

Lica kojima se obezbjeđuje zdravstvena zaštita na osnovu zaključenih međunarodnih ugovora

Državljani zemalja sa kojima je zaključen međunarodni sporazum o socijalnom (zdravstvenom) osiguranju, ostvaruju zdravstvenu zaštitu u skladu sa tim sporazumom.