FZO RS Osiguranje Osigurana lica

Osigurana lica svrstana su u nekoliko grupa. Prvu grupu čine osiguranici – nosioci osiguranja, odnosno lica na čije se ime uplaćuje doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje. Drugu grupu čine članovi porodice osiguranika. Oni su osigurani preko osiguranika, odnosno nosioca osiguranja i za njih se ne uplaćuje doprinos za zdravstveno osiguranje. Treću grupu čine lica koja su osigurana samo za slučaj profesionalne bolesti i povrede na radu. U četvrtoj grupi su strani državljani koji su osigurani na osnovu potpisanih međudržavnih sporazuma o socijalnom osiguranju.

Osiguranik je:
- lice u radnom odnosu,
- član privrednog društva ili druge organizacije, odgovorno lice u privrednom društvu ili drugoj organizaciji bez zasnivanja radnog odnosa, prokurista, a koje po tom osnovu prima naknadu,
- lice koje obavlja privrednu, preduzetničku ili profesionalnu djelatnost kao osnovno zanimanje,
- član organa upravljanja ili nadzora privrednog društva ili drugog oblika organizovanja, a koji po tom osnovu prima naknadu,
- državljanin Republike koji u cijelosti ili djelimično ostvaruje penziju ili invalidninu od inostranog isplatioca, ako međunarodnim ugovorom o socijalnom osiguranju koji je Bosna i Hercegovina zaključila ili preuzela nije drugačije određeno,
- lice koje prima penziju u skladu sa propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju Republike ili u skladu sa propisima Federacije Bosne i Hercegovine, ako ima prebivalište na teritoriji Republike,
- korisnik prava na naknadu u vezi sa prekvalifikacijom i dokvalifikacijom, koji je ovo pravo ostvario u skladu sa propisima kojima je uređena oblast o penzijskom i invalidskom osiguranju,
 - lice koje samostalno obavlja ugostiteljsku djelatnost pružanjem usluga smještaja, ishrane i pića u apartmanu, kući za odmor i sobi za iznajmljivanje koje je upisano u registar za obavljanje te djelatnosti kod nadležne organizacije,
- vjerski službenik,
- profesionalni sportista,
 - lice koje obavlja poljoprivrednu djelatnost, upisano je u Registar poljoprivrednih gazdinstava, kao nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva i koje je osiguranik-poljoprivrednik u skladu sa propisom kojim se uređuje penzijsko i invalidsko osiguranje,
- lice koje obavlja poljoprivrednu djelatnost, upisano je u Registar poljoprivrednih gazdinstava, kao nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva i koje nije osiguranik-poljoprivrednik u skladu sa propisom kojim se uređuje penzijsko i invalidsko osiguranje,
 - lice koje obavlja poljoprivrednu djelatnost kao nosilac nekomercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, upisano je u Registar poljoprivrednih gazdinstava, kao nosilac nekomercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva,
- lice koje je nezaposleno i ostvaruje naknadu prema propisima kojima se uređuje zapošljavanje i prava za vrijeme nezaposlenosti,
 - lice koje ostvaruje pravo na obavezno zdravstveno osiguranje u skladu sa propisom kojim se uređuju prava boraca, vojnih invalida i porodica boraca Odbrambenootadžbinskog rata, prava civilnih žrtava rata, prava žrtava ratne torture, prava izbjeglih i raseljenih lica i povratnika i prava iz oblasti socijalne zaštite,
- strani državljanin koji se školuje na teritoriji Republike, ukoliko međunarodnim sporazumom nije drugačije određeno,
-lice koje je korisnik prava na novčano primanje u skladu sa propisom kojim se uređuju prava nezaposlenog roditelja četvoro i više djece u Republici, za vrijeme korišćenja novčanog primanja za koje je plaćen doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje,
- lice koje se dobrovoljno uključuje u obavezno zdravstveno osiguranje,
- lica koja nemaju drugi osnov osiguranja, pa se prijavljuju na osiguranje po osnovu oboljenja, statusa/stanja ili godina života (djeca do 18 godina, trudnice, porodilje, lica starija od 65 godina, lica bez prihoda, oboljeli od malignih bolesti, epilepsije, multiple skleroze, dijabetesa i drugi).

 

Prava iz zdravstvenog osiguranja obezbjeđuju se i članovima porodice osiguranika, ako ne ostvaruju pravo da na zdravstveno osiguranje budu prijavljeni po nekom od drugih osnova propisanih Zakonom.
Članom uže porodice se smatra bračni i vanbračni supružnik i dijete rođeno u braku ili van braka, usvojeno, stavljeno pod starateljstvo i dijete bračnog ili vanbračnog supružnika.
Članom šire porodice smatra se roditelj, očuh, maćeha, usvojitelj, djed i baba, unuče, brat i sestra, koje osiguranik izdržava u smislu propisa kojim se uređuju porodični odnosi ako je taj član: navršio 65 godina i nema sredstava za izdržavanje ili mlađi od 65 godina i nema sredstava za izdržavanje budući da je nesposoban za privređivanje u smislu potpunog gubitka radne sposobnosti u skladu sa propisima kojima je uređena oblast penzijskog i invalidskog osiguranja.
Članom porodičnog domaćinstva smatra se lice koje sa osiguranikom ostvaruje zajednicu života, privređivanja i trošenja sredstava ostvarenih radom, bez obzira na srodstvo.


Dokumentacija koja je potrebna za prijavu izdržavanog člana porodice:
-lična karta
- za supružnika - izvod iz matične knjige vjenčanih,
- za razvedenog supružnika - sudska odluka kojom je utvrđeno pravo na izdržavanje;
-    za dijete rođeno u braku ili van braka - izvod iz matične knjige rođenih;
-    za usvojeno dijete - odluka nadležnog organa o usvojenju;
-    za pastorka - izvod iz matične knjige rođenih za dijete i izvod iz matične knjige vjenčanih  za roditelja;
-    za dijete uzeto na izdržavanje - odluka nadležnog organa o utvrđivanju obaveze izdržavanja;
-    za dijete od šesnaeste do navršene dvadeset šeste  godine života, koje se nalazi na redovnom školovanju - izvod iz matične knjige rođenih i potvrda škole, odnosno visokoškolske ustanove da je na školovanju;
-    za dijete osiguranika Fonda koje postane nesposobno za samostalan život i rad, izvod iz matične knjige rođenih i nalaz organa vještačenja na osnovu propisa  o penzijskom i invalidskom osiguranju;
-    za članove šire porodice - izvodi iz matičnih knjiga iz kojih se može utvrditi da je član šire porodice u srodstvu sa osiguranikom Fonda, i notarski obrađena pisana izjava osiguranika i najmanje dva svjedoka, na okolnost izdržavanja člana šire porodice;
-    za članove poljoprivrednog domaćinstva - izjava o članovima zajedničkog domaćinstva ovjerena od strane nadležnog organa lokalne samouprave (kućna lista) i pisana izjava osiguranika da ne ostvaruje pravo na zdravstveno osiguranje po nekom drugom osnovu.

 

Lica kojima se obezbjeđuju prava iz zdravstvenog osiguranja u slučaju povrede na radu i profesionalne bolesti
Lice koje je obavezno osigurano za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti radi obezbjeđivanja prava na zdravstvenu zaštitu, bez obzira na utvrđeno svojstvo osiguranog lica po nekom od osnova uređenih Zakonom, jeste:
-učenik i student za vrijeme praktične nastave, odnosno tokom obavljanja stručne prakse kod poslodavca,
- lice koje obavlja stručno osposobljavanje i usavršavanje kod poslodavca, bez zasnivanja radnog odnosa, u skladu sa propisima kojima je uređena oblast rada,
- nezaposleno lice za vrijeme prekvalifikacije ili dokvalifikacije, na koju ga je uputila organizacija za zapošljavanje,
- lice koje obavlja privremene ili povremene poslove u skladu sa propisima kojima je uređena oblast rada,
- lice koje obavlja privremene ili povremene poslove preko omladinske zadruge, do navršene 26. godine, ako se nalazi na redovnom školovanju,
- lice za vrijeme učešća u javnim radovima koje organizuje Republika ili jedinica lokalne samouprave.

Lica kojima se obezbjeđuje zdravstvena zaštita na osnovu zaključenih međunarodnih ugovora
Lice osigurano u skladu sa pozitivnim zakonodavstvom država sa kojima je zaključen međunarodni ugovor ostvaruje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u skladu sa Zakonom, u sadržaju i obimu koji su utvrđeni međunarodnim ugovorom.