FZO RS Liječenje izvan RS

Osigurana lica Fonda zdravstvenog osiguranja RS imaju pravo na liječenje u zdravstvenim ustanovama izvan RS i to, u pravilu, onda kada se liječenje ne može sprovesti u zdravstvenim ustanovama u RS. Na liječenje izvan RS osiguranici se upućuju u one zdravstvene ustanove izvan RS koje sa Fondom imaju potpisan ugovor.

U kojim ustanovama je moguće liječenje

FZO RS ima potpisane ugovore sa više zdravstvenih ustanova izvan RS u koje se upućuju na liječenje naši osiguranici, uglavnom u Srbiji i Federaciji BiH (Institutom za kardiovaskularne bolesti Dedinje, Institutom za majku i dete, Kliničkim centrom Srbije, VMA Beograd, Cenrom za srce Tuzla, UKC Sarajevo- spisak ustanova je dostupan na sajtu u meniju ''potpisani ugovori'').

Procedura

Procedura za upućivanje na liječenje izvan RS je sljedeća: referentna zdravstvena ustanova u RS (konzilij ljekara) u kojoj je pacijent liječen daje prijedlog da se liječenje obavi izvan RS, jer ga u RS nije moguće obaviti. Prijedlog, zajedno sa neophodnom dokumentacijom, zdravstvena ustanova dostavlja Fondu. Prijedlog razmatra nadležna komisija Fonda koja donosi odluku o odobravanju liječenja, a rješenje se osiguraniku dostavlja na kućnu adresu ili ga osiguranik može podići lično u nadležnoj kancelariji Fonda.

Šta plaća osiguranik

Osiguranicima kojima je odobreno liječenje izvan RS u ustanovama koje imaju ugovor sa Fondom, Fond finansira troškove u cjelosti, izuzev participacije koju plaćaju osiguranici koji nisu oslobođeni plaćanja ove obaveze.

(Izuzetak je liječenje izvan RS na lični zahtjev osiguranika, kada Fond finansira 30% troškova liječenja, a osiguranik snosi sam 70% troškova, jer je liječenje moglo biti sprovedeno i u RS, a osiguranik je insistirao da se obavi u ustanovi izvan RS. Liječenje izvan RS na lični zahtjev osiguranika se, takođe, odobrava za one ustanove sa kojima FZO ima potpisan ugovor).

Detaljnije informacije su dostupne u Pravilniku o korišćenju zdravstvene zaštite izvan RS, koji se nalazi u propisima.

 

Osim liječenja izvan RS (Srbija i FBiH), osiguranici Fonda mogu da ostvare pravo i na finansiranje dijela troškova liječenja u zdravstvenim ustanovama u inostranstvu (Italija, Austrija, Njemačka, Rusija...) s kojima Fond nema ugovor, ukoliko zdravstvene ustanove sa kojima FZO ima ugovor ne mogu da sprovedu liječenje.

Uslovi za liječenje u inostranstvu

Osiguranicima koji su upućeni na liječenje u inostranstvo Fond finansira do 30% troškova liječenja, ali i više, u zavisnosti od mogućnosti Fonda, potreba drugih osiguranih lica, procjena uspješnosti liječenja i drugih kriterijuma. Tačnije, osiguranik može da ostvari pravo na liječenje u ustanovama u inostranstvu o trošku obaveznog zdravstvenog osiguranja (djelimično, a izuzetno i u cjelosti) ako su ispunjeni sljedeći uslovi: da su iscrpljene sve mogućnosti liječenja u RS i izvan RS u ustanovama sa kojima Fond ima ugovor, da je liječenje koje je preporučeno naučno dokazano i prihvaćeno u praksi, odnosno da ne predstavlja eksperimentalni oblik liječenja i da su troškovi liječenja finansijski prihvatljivi, s obzirom na ukupna sredstva utvrđena finansijskim planom Fonda i potrebe finansiranja drugih zahtjeva osiguranika.

Procedura

Osiguranici kojima je preporučeno liječenje u nekoj od ustanova u inostranstvu (Austrija, Njemačka, Turska...) podnose zahtjev u nadležnoj poslovnici Fonda za odobravanje liječenja, a uz medicinsku dokumentaciju prilažu i predračun o troškovima liječenja kojeg daje zdravstvena ustanova u kojoj se planira liječenje. Osiguranici, takođe, potpisuju i jednu izjavu o čemu će biti detaljnije informisani u Fondu.

Ukoliko se odobri finansiranje liječenja, FZO novac, odnosno odobreni iznos, uplaćuje direktno zdravstvenoj ustanovi u kojoj će se liječenje obaviti.  Fond ne snosi troškove prevoza osiguranika u inostranstvo.