FZO RS Ino osiguranje

Osigurana lica Fonda zdravstvenog osiguranja RS za vrijeme privremenog boravka u inostranstvu mogu da koriste hitnu zdravstvenu zaštitu o trošku obaveznog zdravstvenog osiguranja u zemljama sa kojima Bosna i Hercegovina ima potpisane sporazume o socijalnom osiguranju, i to u skladu sa međunarodnim sporazumima i propisima Fonda. Takođe, i državljani tih zemalja mogu da koriste zdravstvenu zaštitu za vrijeme njihovog boravka u RS, odnosno BiH.

Osigurana lica Fonda zdravstvenog osiguranja RS (korisnici penzija Fonda PIO RS i članovi porodica radnika) koja nemaju prebivalište u BiH, a imaju stalno prebivalište u jednoj od zemalja sa kojima BiH ima potpisan sporazum o socijalnom osiguranju, pravo na zdravstvenu zaštitu koriste na osnovu prijave za zdravstveno osiguranje koju izdaje Fond zdravstvenog osiguranja RS.

Radi ostvarivanja prava po navedenom osnovu neophodno je da se osigurana lica jave nosiocu osiguranja u mjestu prebivališta i predoče dokaz o postojanju prava (rješenje o penziji Fonda PIO RS, dokaz o prebivalištu u inostranstvu, dok činjenicu o odjavi prebivališta iz BiH provjerava Fond zdravstvenog osiguranja RS  po službenoj dužnosti). 

U navedenom slučaju obim prava na zdravstvenu zaštitu utvrđuje nosilac osiguranja u zemlji prebivališta po osnovu vlastitih pravnih propisa.

Zemlje sa kojima BiH ima potpisane sporazume

BiH  ima  potpisane  sporazume  o  socijalnom osiguranju sa Srbijom, Crnom Gorom, Hrvatskom, Makedonijom,  Slovenijom,  Mađarskom,  Turskom, Holandijom,  Austrijom,  Njemačkom, Italijom, Belgijom, Češkom i Luksemburgom. BiH ima potpisane sporazume i sa Velikom Britanijom, Slovačkom i Poljskom, u kojima se hitna zdravstvena zaštita pruža na teret države prijema (kao dokaz o postojanju prava koristi se pasoš BiH).

Ko može koristiti zdravstvenu zaštitu dok boravi u inostranstvu

Obim zdravstvene zaštite, uslovi za njeno korišćenje, zdravstveno osiguranje članova porodice radnika koji se nalazi na radu u inostranstvu i druga pitanja, propisani su međunarodnim sporazumom i Pravilnikom Fonda zdravstvenog osiguranja o korišćenju zdravstvene zaštite izvan Republike Srpske.

Pravo na korišćenje zdravstvene zaštite u zemljama sa kojima BiH ima potpisan sporazum obezbijeđeno je radnicima na privremenom radu, redovnim studentima, zaposlenima u diplomatsko-konzularnim predstavništvima, osiguranicima koji u inostranstvo putuju službeno, te osiguranicima koji u te zemlje odlaze kao turisti ili iz drugog privatnog razloga. U skladu sa međudržavnim sporazumima, obim zdravstvene zaštite je ograničen na hitnu medicinsku pomoć (turisti), odnosno zdravstvenu zaštitu koja se ne može odgoditi do povratka u RS (za ostale). Detaljnije se o proceduri, pravima i periodu na koji se izdaje ino obracaz možete informisati u Pravilniku o korišćenju zdravstvene zaštite koji je dostupan na sajtu Fonda.

Procedura

Osiguranici koji iz privatnih razloga (turistički i sl.) putuju u neku od zemalja sa kojom BiH ima potpisan sporazum treba da prije puta u nadležnoj poslovnici Fonda izvade odgovarajući obrazac i to na osnovu potvrde porodičnog ljekara o zdravstvenom stanju, odnosno sposobnosti za put. Po dolasku u zemlju u koju putuju osiguranici treba da se jave tamošnjem zdravstvenom osiguranju, koje će im izdati odgovarajuću potvrdu.

Ino obrazac se može izdati i hroničnim bolesnicima pod uslovom da je porodični doktor potvrdio da je stanje njihove bolesti stabilno i da im, po dolasku u inostranstvo, neće biti potrebno liječenje. Ino obrazac u ovim slučajevima se može izdati za ukupno 60 dana u toku godine. Obrazac nije alternativa putnom osiguranju koje pokriva više rizika u odnosu na ino obrazac koji vrijedi samo u slučaju hitne, neodložne medicinske pomoći. Takođe, ino obrazac ne pokriva troškove ciljanog, planiranog odlaska u inostranstvo radi liječenja.

Osiguranici koji u inostranstvo putuju službeno ili iz drugih razloga, detaljnije o proceduri, te šta je sve potrebno priložiti za izdavanje odgovarajućeg obrasca, mogu se informisati u Pravilniku o korišćenju zdravstvene zaštite izvan RS ili u poslovnicama Fonda.

Ukoliko se osiguranik zadesi u nekoj od zemalja sa kojima BiH ima sporazum o socijalnom osiguranju i zatreba mu hitna medicinska pomoć, a nije izvadio ino obrazac, zdravstvena ustanova koja je zbrinula osiguranika je dužna da obavijesti zdravstveno osiguranje te zemlje o prijemu našeg osiguranika na liječenje. Nakon toga, zdravstveno osiguranje zemlje u kojoj je osiguranik zbrinut kontaktira FZO RS sa zahtjevom za naknadno izdavanje obrasca. Zahtjev razmatraju stručne službe Fonda i o odluci odmah obavještavaju nadležno zdravstveno osiguranje zemlje u kojoj osiguranik privremeno boravi. Ukoliko se zahtjev odobri, troškove će snositi Fond.

 

Državljani zemalja sa kojima BiH ima potpisane sporazume o socijalnom osiguranju, takođe, za vrijeme svog boravka u RS, BiH mogu da koriste zdravstvenu zaštitu u skladu sa sporazumom (Srbija, Crna Gora, Hrvatska, Makedonija, Slovenija, Mađarska, Turska, Holandija,  Austrija,  Njemačka, Italija, Belgija, Luksemburg, Velika Britanija, Češka, Slovačka). Prije dolaska u RS bi u svojim zemljama trebalo da izvade neophodne obrasce, na osnovu kojih će im se u RS izdati bolesnički list. O neophodnoj proceduri prije dolaska u RS bi trebalo da se detaljnije informišu u zemljama iz kojih dolaze. Usluge zdravstvene zaštite mogu da koriste u zdravstvenim ustanovama koje imaju ugovor sa Fondom zdravstvenog osiguranja RS, a obim prava je naveden na bolesničkom listu. Prilikom korišćenja zdravstvenih usluga osiguranici zemalja sa kojima BiH ima potpisan sporazum su obavezni da se pridržavaju procedure predviđene propisima Republike Srpske, odnosno da prije korišćenja zdravstvene zaštite od nadležne organizacione jedinice Fonda zatraže izdavanje obrasca – bolesničkog lista.

Za osiguranike Austrije i Slovenije Evropska kartica osiguranja vrijedi i u RS

Osiguranici Austrije i Slovenije koji imaju Evropsku karticu zdravstvenog osiguranja mogu da je koriste i za vrijeme privremenog boravka u Republici Srpskoj, odnosno BiH. To znači da nije potrebno da austrijski i slovenački osiguranici prije dolaska u RS, BiH vade obrasce A/BIH 3, odnosno SI/BIH 3, kao što je to bio slučaj ranije. Naime, Fond zdravstvenog osiguranja RS austrijskim i slovenačkim osiguranicima za vrijeme privremenog boravka u Republici Srpskoj, radi korišćenja zdravstvene zaštite, izdaje bolesnički list na osnovu Evropske kartice zdravstvenog osiguranja (EHIC)  ili potvrde koja privremeno zamjenjuje EHIC  - PRC, umjesto po osnovu dosadašnjih obrazaca.

U izuzetnom slučaju, kada je strani osiguranik primljen u bolnicu, a nije izvadio bolesnički list,  zdravstvena ustanova će potrebne podatke obezbijediti iz EHIC/PRC  (fotokopija EHIC/PRC)  i iste proslijediti organizacionoj jedinici Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, koja će joj potom dostaviti bolesnički list.

Na osnovu EHIC  osiguranici iz Austrije i Slovenije ostvaruju pravo na zdravstvene usluge na teritoriji Republike Srpske samo u zdravstvenim ustanovama sa kojima je Fond zdravstvenog osiguranja RS zaključio ugovor o pružanju zdravstvene zaštite. U pogledu obima prava važe odredbe Ugovora o socijalnom osiguranju.

Korišćenje evropske kartice zdravstvenog osiguranja u RS za osiguranike Austrije i Slovenije je omogućeno zahvaljujući dogovoru koji je postignut sa ovim zemljama, dok za sada osiguranici iz drugih zemalja sa kojima BiH ima potpisane sporazume prije dolaska u RS, BiH moraju da izvade odgovarajuće obrasce.

Korišćenje Evropske kartice zdravstvenog osiguranja u Republici Srpskoj za osiguranike iz Austrije omogućeno je od 1. jula 2015., a za osiguranike Slovenije od 1. januara 2016. godine.

 

ISO 3166Država Inostrani osiguranici - zdravstveno osiguranje za vrijeme privremenog boravka u RS - Obrasci za:
   detaširani radnici; diplomatsko konzularna predstavništvaPrivremeni boravakCiljano liječenje
AT Austrija EHIC EHIC A/ BiH 3 (b)
BE Belgija B.Y. 11 B.Y. 11 -
DE Njemačka BH 6c BH 6 BH 5
FR Francuska SE 21-04 - -
HR Hrvatska HR/BiH4 HR/BiH3 -
HU Mađarska HU/BH 111 HU/BH 111 HU/BH 112
IT Italija IT 7 IT 7 IT 8
ME Crna Gora SCG/BiH111 a; SCG/BiH111 b SCG/BiH111 -
MK Makedonija

RM/BiH4;

RM/BiH4a

RM/BiH3 -
NL Holandija YN 111 YN 111 -
RO Ruminija   YU/R 11  
RS Srbija

SRB/BiH111 a;

SRB/BiH111 b

SRB/BIH 111 -
SI Slovenija SI/BiH 5, EHIC SI/BiH 4
TR

Turska

TR/BH 4 TR/BH 4 TR/BH 5
LU Luksemburg LU/BiH 111 LU/BiH 111 LU/BH 112
CZ Češka CZ/BiH 111                                                                  CZ/BiH 111                CZ/BiH 112
PL Poljska PASOŠ; više na LINKU
UK

Ujedinjeno Kraljevstvo

PASOŠ; više na LINKU
SK Slovačka   PASOŠ; više na LINKU