FZO RS Naslovna

Zdravstvena zaštita za vrijeme boravka u inostranstvu: Ljekarska uvjerenja za ino obrasce se ne naplaćuju

Potvrde o zdravstvenom stanju koje porodični doktori izdaju radi dobijanja ino obrazaca se daju u okviru pregleda i od osiguranih lica može da se naplati samo participacija koja za prvi pregled doktora medicine iznosi jednu KM, odnosno 1,50 KM za prvi pregled doktora specijaliste.
Dakle, ovaj iznos koji je definisan cjenovnikom Fonda zdravstvenog osiguranja uključuje i izdavanje pomenute potvrde. Svako dodatno naplaćivanje potvrda o zdravstvenom stanju koje se koriste u svrhu izdavanja ino obrazaca za privremene boravke naših osiguranika u inostranstvu, predstavlja kršenje prava osiguranih lica i pozivamo osiguranike da u ovim situacijama podnesu u poslovnicama FZO RS prijave povrede prava. Zdravstvene ustanove po svojim komercijalnim cjenovnicima ovu uslugu mogu da naplate samo građanima koji nisu osiguranici Fonda.
Budući da predstoji period godišnjih odmora, podsjećamo osiguranike da za vrijeme privremenog boravka u inostranstvu mogu da koriste zdravstvenu zaštitu o trošku Fonda u slučaju da im zatreba hitna medicinska pomoć, i to u onim zemljama sa kojima BiH ima potpisane sporazume o socijalnom osiguranju. Međutim, veoma je važno da prije polaska na put osigurano lice od svog porodičnog doktora dobije uvjerenje o zdravstvenom stanju, odnosno o sposobnosti za put. Na osnovu tog uvjerenja, nadležne poslovnice FZO RS izdaju odgovarajući ino obrazac, koji se ne naplaćuje.
Ino obrazac se, kada je u pitanju privremeni boravak u inostranstvu iz privatnih razloga, može izdati za period do 60 dana u toku jedne godine. Sa ino obrascem osiguranici Fonda za vrijeme privremenog boravka u inostranstvu ne bi trebalo da plaćaju zdravstvenu uslugu ako im zatreba hitna, neodložna medicinska pomoć, odnosno troškove će snositi FZO RS. Zbog toga, još jednom naglašavamo značaj da prije odlaska na putovanje osiguranici izvade odgovarajući obrazac, jer bez njega će morati da plate i hitnu zdravstvenu zaštitu u inostranstvu, a nije moguća ni refundacija troškova bez obrasca.
Inače, BiH ima potpisane sporazume o socijalnom osiguranju sa Srbijom, Crnom Gorom, Hrvatskom, Makedonijom, Slovenijom, Mađarskom, Turskom, Holandijom, Austrijom, Njemačkom, Italijom, Rumunijom, Belgijom, Češkom  i Luksemburgom. Prije polaska u ove zemlje osiguranici mogu da dobiju ino obrasce. Takođe, i osiguranici koji putuju u Poljsku, Slovačku  i  Veliku Britaniju imaju pokrivene troškove hitne medicinske pomoći, s tim da za ove zemlje FZO ne izdaje obrasce, jer je međunarodnim sporazumima drugačije regulisano (treba da pokažu BH pasoš).
Napominjemo da se ino obrascem ne mogu pokriti troškovi ''ciljanog'' odlaska u inostranstvo radi liječenja i ino obrazac važi u onim zdravstvenim ustanovama koje su u sistemu javnog zdravstva, odnosno koje imaju ugovore sa zdravstvenim osiguranjem zemlje u kojoj se boravi.

Održan sastanak sa nacionalnim koordinatorom za multiplu sklerozu

Zamjenik direktora Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske Aleksandar Sekulić sa saradnicima održao je danas sastanak sa dr Sanjom Grgić, nacionalnim koordinatorom za multiplu sklerozu, na kojem je razgovarano o dostupnosti terapija u Srpskoj za oboljele od ove bolesti.

Sastanak je održan u okviru priprema Fonda za novi program lijekova za narednu godinu. Naime, cilj Fonda je da uključi sve relevantne sudionike, a kako bismo kreirali i predložili program koji, uz ograničene finansijske mogućnosti, u najvećoj mogućoj mjeri može da odgovori potrebama struke i pacijenata. Dr Grgić je predstavnike Fonda informisala i o nedavno održanom kongresu Jugoistočne Evrope o multiploj sklerozi, ističući da Srpska po inovativnim terapijama koje su dostupne kod nas ne zaostaje u odnosu na druge zemlje i da su u proteklim godinama učinjeni iskoraci kada je u pitanju dijagnostika i liječenje oboljelih. Takođe, ona je ukazala na potrebu povećanja broja pacijenata na ovim terapijama. Predstavnici Fonda su istakli da je cilj ovog konsultativnog sastanka upravo da se sagleda trenutno stanje i realne potrebe, a kako bi se nastojalo da se za sljedeću godinu omogući dostupnost terapija za veći broj pacijenata. Podsjećamo, sredstva za finansiranje lijekova iz Programa lijekova obezbjeđuju se u budžetu Republike i radi se o izuzetno skupim terapija, dostupnim za ograničen broj pacijenata, za rijetka i druga teška oboljenja čiji troškovi premašuju mogućnosti obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Inače, FZO RS je nedavno održao sastanak i sa predstavnicima Udruženja oboljelih od multiple skleroze, takođe, sa namjerom da se evidentiraju i njihovi zahtjevi i potrebe, te kako bismo partnerski radili na unapređenju zdravstvene zaštite oboljelih od ove bolesti.

Fond u potpunosti finansira hitnu zdravstvenu zaštitu

Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske u potpunosti finansira hitnu zdravstvenu zaštitu u službama hitne pomoći za sve stanovništvo - osigurane i neosigurane građane. To znači da su građani oslobođeni i plaćanja participacije, jer FZO RS u cijelosti finansira hitne zdravstvene usluge.

Budući da nam se često javljaju građani sa pitanjem da li se u službama hitne pomoći naplaćuje participacija, napominjemo da se hitna zdravstvena zaštita ugovora za sve stanovništvo (osigurane i neosigurane), te je Fond finansira u potpunosti.

Ukoliko se desi da se naplati participacija ili puna cijena usluge u hitnim slučajevima, osiguranik ima mogućnost da podnese zahtjev za refundaciju troškova, ali i da podnese prijavu povrede prava kako bi kontrolori Fonda mogli da utvrde zbog čega je usluga naplaćena.

Pozivamo građane da koriste sve mehanizme predviđene za zaštitu prava, poput prijave povrede prava ne samo kada je riječ o eventualno naplaćenoj participaciju u hitnim slučajevima, nego i ukoliko smatraju da se neko od zakonom definisanih prava ne poštuje u praksi. Prijave povrede prava su konkretni instrumenti zaštite interesa osiguranih lica i načini da kontrolori Fonda utvrde da li je u zdravstvenoj ustanovi došlo do kršenja prava. Takođe, osiguranici uvijek mogu da kontaktiraju i zaštitnike prava osiguranih lica u svim filijalama Fonda ukoliko sumnjaju da je prekršeno neko njihovo pravo iz zdravstvenog osiguranja ili ukoliko im je potrebna informacija, savjet i slično.

Inače, Fond zdravstvenog osiguranja pripremio je i izmjene Pravilnika o postupku korišćenja zdravstvene zaštite u Republici Srpskoj kojim se definišu i rokovi važenja uputnica za bolničko liječenje koje propisuju ljekari u službama hitne pomoći ili doktori medicine iz specijalističko-konsulativne zdravstvene zaštite. Tako da su sada predloženim izmjenama rokovi važenja ovih uputnica, koje se izdaju u hitnim situacijama, 24 sata, dok i dalje uputnica izdata od strane porodičnog doktora za bolničko liječenje važi 30 dana.

Prijedlog pravilnika koji predviđa pomenute izmjene usvojio je nedavno i Upravni odbor FZO RS, a trebalo bi da stupi na snagu osmog dana od objave u Službenom glasniku RS.