FZO RS Naslovna

Koja su prava osiguranika iz oblasti stomatologije?

Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske pripremio je novi vodič kroz pravo na stomatološku zdravstvenu zaštitu u cilju unapređenja dostupnosti informacija i kako bi osiguranici znali šta Fond finansira iz oblasti stomatologije.
Tako je u ovom vodiču navedeno da Fond, između ostalog, djeci do 18 godina u potpunosti finansira pokretne ortodontske aparate, dok rok trajanja ovih aparata zavisi od mišljenja ljekara specijaliste iz oblasti stomatologije. To znači da djeca imaju pravo na više aparata, ako je to mišljenje ljekara specijaliste. Pored finansiranje aparata, Fond za djecu finansira i popravku tih aparata.
Takođe, Fond za osiguranike sa određenim dijagnozama finansira i fiksne ortodontske aparate, dok za starije od 65 godina finansira izradu totalnih proteza.
Inače, u ovom vodiču je navedeno u kojim zdravstvenim ustanovama osiguranici mogu da dobiju usluge iz oblasti stomatološke zdravstvene zaštite o trošku obaveznog zdravstvenog osiguranja, poput domova zdravlja, Zavoda za stomatologiju, Dentalne klinike i drugih.
Rukovodeći se sloganom „Zdravstveno osiguranje vrijedi više ako znate svoja prava“, Fond je pripremajući i ovaj vodič imao namjeru da osiguranike informiše o svim mogućnostima obaveznog zdravstvenog osiguranja kada je u pitanju stomatologija, načinu ostvarivanja pomenutih prava, kao i kome mogu da se obrate za pomoć u slučaju da nisu zadovoljni načinom pružanja stomatološke zdravstvene zaštite.
Priprema vodiča kroz prava je dugogodišnja praksa FZO RS, jer nam je cilj da se osiguranici pravovremeno informišu o tome šta sve Fond finansira, odnosno šta sve uključuje obavezno zdravstveno osiguranje u Republici Srpskoj.
Svi vodiči kroz prava su dostupni na internet stranici FZO RS u linku „prava osiguranika“, pa „vodiči kroz prava“.

Кontrola FZO RS: konkretni mehanizmi zaštite prava osiguranika

Budući da je osnovna misija FZO RS zaštita prava osiguranih lica i poboljšanje kvaliteta i dostupnosti zdravstvene zaštite, Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske kontinuirano sprovodi kontrole u zdravstvenim ustanovama koje su konkretni mehanizmi sprečavanja kršenja prava osiguranih lica. Tako je, primjera radi, u prošloj godini bilo više od 200 kontrola primarne zdravstvene zaštite zahvaljujućim kojim je pravovremenim reakcijama kontrolora Fonda osigurano ostvarivanje prava u praksi na način kako je i definisano ugovorom između Fonda i zdravstvenih ustanova. U fokusu svih kontrola je osiguranik i zaštita njegovih prava, te se i efekti svih ovih redovnih i vanrednih provjera mjere na način koliko je u praksi spriječeno kršenja prava osiguranika, što je i glavni cilj kontrola Fonda.
Napominjemo da je trenutno u pripremi i novi pravilnik o kontrolama za koji očekujemo da će značajno unaprijediti ovu oblast.
Inače, kada je riječ o efektima kontrola, u prošloj godini kroz kontrole Fonda uočene su mnoge potencijalne prepreke koje bi da ne postoje ovi mehanizmi provjere onemogućili ostvarivanje prava osiguranika, poput, ne pružanja zdravstvene zaštite u punom obimu, odsustvo doktora iz ustanove u   kojoj ima zaključen ugovor o djelu, ne oslobađanja od participacije osiguranika koji je oslobođen plaćanja ove obaveze i drugo. Кontrole Fonda su izuzetno učinkovite posebno u kontekstu sprečavanja kršenja prava osiguranika i obezbjeđenja pravičnog pristupa i kvaliteta zdravstvenih usluga za sve osiguranike.
Osim kontrola u zdravstvenim ustanovama, kontrolisane su i apoteke, tačnije skoro dva miliona propisanih recepata, a sve u cilju postizanja dosljedne primjene prava koja se odnose na lijekove na recept. Tako se u ovim kontrolama analizira indikacija, količina propisanog lijeka, naplata participacije, odnosno da li je ona eventualno naplaćena i osiguranicima koji su oslobođeni plaćanja ove obaveze, da li apoteke raspolažu sa dovoljnim količinom lijekova koje FZO RS finansira i sl.
Dakle, osnovni cilj kontrola je zaštita prava i interesa osiguranih lica.
Pored kontrola FZO RS i osigurana lica, takođe, imaju mogućnost da u nadležnim filijalama podnesu prijavu povrede prava ukoliko smatraju da je prekršeno neko njihovo pravo iz zdravstvenog osiguranja. Ova mogućnost uvedena je prije više od deset godina, upravo kako bi i osiguranicima dali priliku da u slučaju eventualnog nezadovoljstva pruženom zdravstvenom uslugom znaju kome mogu da se obrate za pomoć. Ovo je prilika da apelujemo na osiguranike da podnose prijave, jer je i to način da kontrolori Fonda dodatnom kontrolom analiziraju šta se desilo u zdravstvenoj ustanovi koja ima ugovor sa FZO RS.

Detaljnije

Svjetski dan hemofilije: Unaprijeđen kvalitet zdravstvene zaštite u Srpskoj

Svi oboljeli od hemofilije tipa A u Republici Srpskoj, tačnije svih 35 pacijenata, o trošku Fonda zdravstvenog osiguranja, obuhvaćeni su najnovijom inovativnom terapijom, odnosno  rekombinantnim faktorom i hemlibrom. Riječ je o izuzetno skupim terapijama za koje Fond godišnje izdvaja oko 4,9 miliona КM.
Osim toga, početkom ove godine, Fond je za osiguranike koji boluju od hemofilije omogućio da se  rekombinovani faktori koagulacije  ''moroktokog alfa'' i ''simoktokog alfa'' podižu u apoteci kako pacijenti više ne bi morali da dolaze u Univerzitetsko-klinički centar samo da bi primili terapiju.  
Naime, od početka godine pomenuti lijekovi su uvršteni na listu A i mogu da se podižu na recept u apotekama koje imaju ugovor sa FZO RS, umjesto u UКC-u RS kako je to bilo ranije. Ova promjena u načinu dobijanja terapije o trošku FZO RS posebno je važna za pacijente iz udaljenih krajeva Srpske koji su morali da putuju u UКC RS samo da bi primili ovaj lijek. Na ovaj način poboljšava se i olakšava  dostupnost terapija pacijentima, čemu FZO RS, uz uvođenje novih terapija, konstantno i teži. Podsjećamo da su ovi lijekovi i ranije bili dostupni u Programu lijekova i pacijenti su ih primali u UКC RS. Uvrštavanjem ovih lijekova na listu A omogućeno je da se oni podižu na recept, a Fond ih i dalje nabavlja putem javnih nabavki.
Dakle, sve ove novine potvrđuju nastojanje Fonda da gdje je god to moguće olakšava pacijentima put ostvarivanja prava, proširuje paket prava, a sve u cilju poboljšanja kvaliteta zdravstvene zaštite i kvaliteta života oboljelih od hemofilije.
Pored inovativnih terapija, Fond za oboljele od hemofilija finansira i druge lijekove i trenutno je za osiguranike koji boluju od ove bolesti o trošku Fonda dostupno sedam lijekova, od kojih su pet u dva dozna oblika. Godišnji troškovi FZO RS za sve terapije koje su dostupne oboljelim od hemofilije iznose oko 5,2 miliona КM.
Napominjemo da je Fond rano prepoznao važnost finansiranja lijekova za oboljele od  hemofilije, pa su prve savremenije terapije o trošku Fonda bile dostupne još prije desetak godina. Od tada, pa do danas, Fond nastoji da prilagođavanjem propisa maksimalno olakša put ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu ovoj kategoriji osiguranih lica. Primjera radi, Fond je oboljele od hemofilije među prvima oslobodio plaćanja participacije za osnovnu bolest i sve njene komplikacije, a od 2018.  godine, budući da je riječ o rijetkom oboljenju, Fond je napravio još jedan iskorak – u potpunosti su oslobođeni plaćanja participacije za sve što spada u obavezno zdravstveno osiguranje.
Osim toga,  Zakonom o obaveznom  zdravstvenom osiguranju RS omogućeno je da građani koji boluju od hemofilije,  zdravstveno osigurani mogu biti i po osnovu svoje bolesti, ako ne postoji nijedna druga mogućnost, što ranije nije bio slučaj. Tako je Fond  kao i sve druge institucije koje djeluju u okviru zdravstvenog sistema prepoznao neophodnost da građani koji imaju ovu bolest u svakom trenutku budu zdravstveno osigurani radi obezbjeđenja adekvatne i najbolje zdravstvene zaštite.

Detaljnije