FZO RS Naslovna

Razmotriti inicijative za ukidanje, smanjenje ili povrat PDV-a na lijekove

Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske insistira da se u što skorijem roku razmotre inicijative fondova zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, Federacije BiH i  Brčko Distrikta koje se odnose na smanjenje, ukidanje ili povrat PDV-a na lijekove i medicinska sredstva. Samo u zdravstvenom sistemu Republike Srpske u prošloj godini za PDV plaćeno je više od 100 miliona КM, što je gotovo jednako dvogodišnjim troškovima lijekova na recept!
Кada bi, prema našim procjenama, stopa PDV-a iznosila 5% umjesto sadašnjih 17%, troškovi za lijekove koje finansira Fond bili bi manji  za više od 20 miliona  КM godišnje.
Bosna i Hercegovina je jedina zemlja u okruženju koja ima samo jednu, standardnu  poresku stopu koja se primjenjuje na sve proizvode, uključujući i lijekove i ta poreska stopa je daleko najveća u regionu. Za razliku od BiH, ostale zemlje iz okruženja imaju opštu i posebnu, povlaštenu stopu po kojoj se, između ostalog, tretiraju i lijekovi. Dok je stopa PDV-a u BiH jedinstvena i iznosi 17%, primjera radi, u Hrvatskoj i Makedoniji poreska stopa na lijekove iznosi 5%, u Sloveniji 9,5%, u Srbiji 10%. Dakle, u BiH je čak tri puta  veća u odnosu na pojedine zemlje regiona.
Imajući u vidu da bi se smanjenjem, povratom ili ukidanjem stope PDV-a na lijekove omogućile značajne ''uštede'' u zdravstvenom sistemu, te da bi se taj novac mogao iskoristiti za dodatna unapređenja prava osiguranika i poboljšanje dostupnosti naročito skupih lijekova, FZO RS je u junu ove godine podnio inicijativu za smanjenje, ukidanje ili povrat PDV-a na lijekove. U inicijativi smo naveli, ukoliko nije moguće smanjenje stope PDV-a na lijekove, da je potrebno pronaći način da se sredstva uplaćena od strane zdravstvenih ustanova i FZO RS za PDV na lijekove vrate u sistem zdravstva, u cilju obezbjeđivanja bolje zdravstvene zaštite za naše osiguranike.Trenutno, FZO RS samo za lijekove i potrošni materijal za PDV plati oko 35 miliona КM.
Primjera radi, lijek za cističnu fibrozu košta oko 500.000 КM sa PDV-om, što znači da se za svaku ovu terapiju plati 70.000 КM za PDV.

Detaljnije

Nakon uplate doprinose, osiguranje 60 dana!

Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske radniku kada poslodavac uplati doprinose za zdravstveno osiguranje odobrava pravo na osiguranje dva mjeseca od posljednje uplate doprinosa, pod uslovom da redovno izmiruju svoje zakonske obaveze. Primjera radi, kada poslodavac uplati doprinose za avgustovsku platu, osiguranik je zdravstveno osiguran do kraja oktobra. Dakle, iz mjeseca u mjesec kako se uplaćuje doprinos, tako se produžava i osiguranje i radnici ga imaju u kontinuitetu, bez prekida. To znači da poslodavci imaju dovoljno vremena da izmire svoje zakonske obaveze i da ne čekaju posljednji čas na uštrb radnika koje je svoje doprinose zaradio.

Međutim, u praksi se upravo to dešava, da poslodavci čekaju posljednji momenat kako bi uplatili doprinose. U pravilu, sada bi trebalo da se uplaćuju doprinosi za avgust, a većinom se plaćaju tek za juli, a i sa tim uplatama se kasni jer se čeka zadnji dan u mjesecu ili čak početak narednog mjeseca, i onda se u praksi dešavaju problemi sa osiguranjem. Prema tome, razlog zašto se često početkom mjeseca javlja ''vakum'' i građani nemaju osiguranje jeste taj što poslodavci neblagovremeno izmiruju svoje obaveze. Dakle, Zakon o doprinosima Republike Srpske je jasan, obaveza uplate doprinosa nastaje onog momenta kada se isplati plata i da poslodavci uplaćuju doprinose kada isplaćuju i platu ne bi bilo nikakvih problema i radnici bi kontinuirano imali osiguranje.

Podsjećamo da je Zakonom o doprinosima precizirano da obaveze po osnovu doprinosa nastaju onog momenta kada se i isplati plata radnicima za mjesec koji je prijavio, što znači da je poslodavac dužan da prilikom isplate plate, uplati i doprinose ili eventualno do kraja mjeseca od momenta kada je uplatio platu. Isto tako, zakon je definisao da u slučaju da poslodavac uopšte ne isplati platu za mjesec koji je prijavio, dužan je da u roku od 60 dana uplati doprinose. 

Takođe, FZO RS je putem svoje internet stranice u linku „E servis“ omogućio građanima da u svakom trenutku mogu da provjere svoj status osiguranja, odnosno da li se za njih uplaćuju doprinosi. To je, upravo, omogućeno iz razloga da se radnici  pravovremeno informiše u vezi svog zdravstvenog osiguranja i da u slučaju negativnog statusa osiguranja kod svog poslodavca provjere o čemu se radi.

Svima u društvu bi trebao da bude zajednički interes da se poštuju zakonske obaveze, a ne da se blagonaklono odnosimo prema neplaćanju doprinosa i da se istovremeno od Fonda očekuje da krši Zakon i finansira zdravstvenu zaštitu i neosiguranih građana i to iz prihoda onih koji su doprinose uredno plaćali. Svaki radnik kome poslodavac ne uplaćuje doprinose koje je zaradio to može da prijavi nadležnim organima, jer je neplaćanje doprinosa krivično djelo, kao i Poreskoj upravi u čijoj je nadležnosti kontrola i naplata doprinosa.

Novim pravima unaprijeđena zdravstvena zaštita

Za šest mjeseci ove godine uvedeno je više novih prava iz zdravstvenog osiguranja, čime je Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske nastavio da u kontinuitetu unapređuje zdravstvenu zaštitu osiguranih lica.

Ovo je jedan od zaključaka Upravnog odbora Fonda koji je danas usvojio Izvještaj o realizaciji godišnjeg plana rada FZO RS od 1.1. do 30.6.2023. godine. U skladu sa strateškim ciljevima i planom rada, u posmatranom periodu, pored aktivnosti koje su bile usmjerene ka finansijskoj stabilnosti i upravljanju svim troškovima, akcenat je stavljen i na unapređenje kvaliteta i dostupnosti zdravstvene zaštite osiguranih lica. Tako je, između ostalog, u prvoj polovini godine uvršteno više novih lijekova na liste Fonda, što se posebno odnosi na lijekove za oboljele od rijetkih bolesti, za koje je na listu uvrštena i hrana za posebne medicinske namjene. Fond je počeo da finansira i novu zdravstvenu uslugu – zamrzavanje reproduktivnih ćelija kako bi oboljeli od malignih bolesti mogli nakon terapija i zračenja da postanu roditelji. Finansiranjem ove usluge uvedena je nova oblast– onkofertilitet koja ima za cilj da sačuva i produži fertilitet kod žena i muškaraca oboljelih od malignih bolesti. Takođe, u skladu sa novim Zakonom o obaveznom zdravstvenom osiguranju, FZO RS je počeo da refundira troškove trećeg pokušaja vantjelesne oplodnje u inostranstvu, nakon dva neuspjela pokušaja u Srpskoj. I u oblasti medicinskih sredstava proširena su određena prava osiguranika. Pored što su na Listu uvršteni senzori za kontinuirano mjerenje šećera za djecu do 18 godina koja boluju od dijabetesa tip 1, Fond je proširio i prava pacijenata koji koriste stome, a koji sada imaju pravo i na konveksne diskove. Cijene pojedinih medicinskih sredstava, poput pelena, su povećane kako osiguranici ne bi morali da doplaćuju ova sredstva usljed povećanja njihove cijene na tržištu. Kada je u pitanju medicinska rehabilitacija, novina je da i osiguranici sa Daunovim sindromom imaju sada ovo pravo i na rehabilitaciju mogu da idu kada god za to postoji potreba.

Pored uvođenja novih prava, pojednostavljene su i pojedine procedure kako bi osiguranici na što jednostavniji način koristili svoja prava. Tako su za određene usluge, poput tilt testa, palijativne njege i dr., za koje su ranije bila potrebna rješenja Fonda, sada dovoljne uputnice porodičnog doktora.

Kada je riječ o Integrisanom zdravstvenom informacionom sistemu, u IZIS je u prvoj polovini godine uključeno 267 zdravstvenih ustanova, javnih i privatnih. Za šest mjeseci ove godine ukupno je evidentirano 3,8 miliona posjeta u IZIS-u, izdato je 2,8 miliona recepata, 1,4 miliona uputnica i oko 550.000 nalaza. Takođe, rok važenja elektronskih zdravstvenih kartica je ukinut, tako da i one kartice koje su izrađivane ranije i na kojima je naznačen određeni rok, mogu da se koriste i nakon tog roka.

FZO RS će i u narednom periodu, u skladu sa finansijskim mogućnostima, nastojati da unapređuje zdravstvenu zaštitu osiguranih lica kroz uvođenje novih prava i dalje pojednostavljenje procedura. Da bi to i ostvarili neophodno je da se redovno plaćaju doprinosi za zdravstveno osiguranje, jer od njih se, praktično, finansira cjelokupni zdravstveni sistem. Takođe, i dalje insistiramo na potrebi uvođenja dodatnih izvora finansiranja zdravstvenog sistema, kako bi se osigurala dugoročna finansijska stabilnost sistema i odgovorilo na izazove koje nosi savremena medicina i zahtjeve naših osiguranika i zdravstvene struke.