FZO RS Naslovna

Iskoristiti prelazni period za izmirenje obaveza

Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, u skladu sa odlukom Vlade, omogućio je da zdravstveno osiguranje od danas pa u narednih 60 dana imaju i građani koji nisu osigurani, ali su obavezni da u ovom prelaznom periodu regulišu svoje osiguranje, odnosno da poslodavci izmire svoje zakonske obaveze.

Naime, Vlada Republike Srpske je donijela odluku da se građanima koji su ostali bez zdravstvenog osiguranja nakon ukidanja vanredne situacije omogući da koriste prava iz oblasti zdravstvene zaštite u prelaznom periodu do 60 dana.

Međutim, ova odluka ne znači da poslodavci ne treba da izmiruju svoje obaveze niti da građani ne treba da regulišu svoj status osiguranja. Sada je potrebno da poslodavci shvate da im se izlazi u susret i da iskoriste ovaj prelazni period da izmire svoje zakonske obaveze kako ne bi ispaštali radnici i njihove porodice. Takođe, pozivamo i građane, koji i nakon tri godine nisu regulisali svoj status osiguranja,  da je krajnje vrijeme da se po nekom od brojnih predviđenih osnova prijave na osiguranje, jer je bilo više nego dovoljno vremena da regulišu svoj status osiguranja.

Inače, Zakonom o obaveznom zdravstvenom osiguranju RS i Zakonom o doprinosima jasno je definisano ko koju kategoriju građana prijavljuje na osiguranje i ko je dužan da plaća doprinose (radnike prijavljuje i za njih doprinose plaća poslodavac, za penzionere Fond PIO i dr.). Tako da je rok od 60 dana period koji poslodavci treba da iskoriste kako bi u Poreskoj upravi provjerili pravo stanje svojih obaveza kada su u pitanju doprinosi za zdravstveno osiguranje. Napominjemo da FZO RS kada se uplate doprinosi tu uplatu u sistemu vidi dan ili dva nakon uplate, zbog čega je važno da se doprinosi plaćaju pravovremeno, odnosno kako je predviđeno zakonom, a ne u zadnji čas. Važno je i da osiguranici znaju da kada se uplate doprinosi, Fond "pušta" osiguranje na period od dva mjeseca. Prema tome, poslodavci imaju dovoljno vremena da obaveze izmiruju na vrijeme, kako bi osigurana lica imala u kontinuitetu osiguranje.

Napominjemo da je Fond u protekle tri godine zbog vanredne situacije finansirao zdravstvenu zaštitu i za neosigurane građane, ali smo konstantno pozivali građane da regulišu svoj status osiguranja i da se ne oslanjaju na vanrednu situaciju, kako ne bi ostali bez prava iz zdravstvenog osiguranja po okončanju vanredne situacije. Takođe, konstantno smo ukazivali da to što finansiramo zdravstvenu zaštitu i za neosigurane građane ne znači da poslodavci ne treba da izvršavaju svoje zakonske obaveze i da plaćaju doprinose. Međutim, evidentno je da je i među poslodavcima došlo do ''opuštanja'' u proteklom periodu i da mnogi nisu redovno plaćali doprinose, zbog čega je veliki broj radnika po okončanju vanredne situacije ostao bez zdravstvenog osiguranja. Takođe, ni pojedini građani u proteklom periodu nisu vodili računa o statusu svog osiguranja ili o statusu osiguranja djece, zbog čega nisu mogli da ostvaruju prava po okončanju vanredne situacije dok nisu regulisali osiguranje. Zbog toga, još jednom pozivamo i poslodavce i građane da regulišu svoje obaveze i status osiguranja, kako po okončanju i ovog prelaznog perioda ne bi ponovo ostali bez osiguranja.

Podsjećamo, prema Zakonu o obaveznom zdravstvenom osiguranju uslov za korišćenje prava na zdravstvenu zaštitu na teret obaveznog zdravstvenog osiguranja jeste redovna uplata doprinosa, bez izuzetaka.

 

Uplata doprinosa uslov za korišćenje zdravstvene zaštite

Budući da je Vlada Republike Srpske ukinula vanrednu situaciju u Republici Srpskoj, Fond zdravstvenog osiguranja ponovo poziva građane koji nemaju zdravstveno osiguranje da u nadležnim poslovnicama Fonda regulišu svoj status. Takođe, pozivamo i poslodavce da poštuju zakon i uplaćuju doprinose za zdravstveno osiguranje, kako bi osiguranici koji su prijavljeni na osiguranje mogli nesmetano da koriste svoja prava. Naime, prema Zakonu o obaveznom zdravstvenom osiguranju, uslov za korišćenje prava na zdravstvenu zaštitu na teret obaveznog zdravstvenog osiguranja jeste redovna uplata doprinosa, bez izuzetaka.

Podsjećamo da je Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske tri godine, tačnije, od početka pandemija virusa korona finansirao zdravstvene usluge i za neosigurane građane u javnim zdravstvenim ustanovama, za šta je izdvojeno više od 150 miliona KM, i po tome smo bili jedinstveni u regionu, budući da nijedna zemlja ovo nije uradila.

Sa proglašenjem kraja pandemije virusa korona i vanredne situacije, Fond više nema osnova da finansira zdravstvene usluge za neosigurane građane, te je izuzetno važno  da se građani koji nisu zdravstveno osigurani prijave na osiguranje, kako bi i dalje mogli da nesmetano koriste zdravstvenu zaštitu. Napominjemo da je Fond kontinuirao pozivao građane da regulišu svoj status i da im „oslonac“ ne bude vanredna situacija, a konstantno smo ukazivali i da vanredna situacija ne znači da poslodavci ne moraju da uplaćuju doprinose za zdravstveno osiguranje.

Podsjećamo da je Zakon o obaveznom zdravstvenom osiguranju dao brojne mogućnosti prijave na zdravstveno osiguranje, upravo kako bi građani imali što više osnova za zdravstveno osiguranje. Pored 17 osnova prijave na osiguranje, postoje i druge mogućnosti prijave i to po osnovu godina života, posebnog društvenog statusa ili specifičnog oboljenja, ukoliko građani nemaju drugi osnov za prijavu (djeca, lica starija od 65 godina, oboljeli od malignih bolesti, hemofilije, dijabetesa, multiple skleroze, lica koja žive sa HIV infekcijom, oboljeli od rijetkih bolesti, lica sa invaliditetom, lica bez prihoda i dr.). Na ovaj način su zaštićene najugroženije kategorije građana, koje su od posebnog medicinsko-socijalnog značaja i ova lica ne bi trebalo da budu izvan zdravstvenog osiguranja, ali je važno da se prijave na osiguranje, a doprinosi za njih se uplaćuju iz budžeta Republike. Za informacije u vezi sa prijavom na osiguranje i potrebnom dokumentacijom građani mogu kontaktirati poslovnice Fonda, kao i naše zaštitnike prava. Kontakt telefoni su dostupni na internet stranici Fonda, na kojoj se, takođe, nalazi i informacija o potrebnoj dokumentaciji za prijavu na zdravstveno osiguranje.

Napominjemo da lica koja se prijavljuju na osiguranje kao lica bez prihoda ne moraju da donose iz Poreske uprave potvrdu o visini prihoda, jer FZO RS ima pristup ovoj evidenciji Poreske uprave.

Novine u oblasti bolovanja

Novi Pravilnik o postupku utvrđivanja privremene spriječenosti za rad koji je počeo da se primjenjuje donosi novine kada je u pitanju odobravanja bolovanja za njegu djeteta mlađeg od 18 godina kod kojeg je UKC RS ustanovio potrebu njege zbog teškog oštećenja zdravstvenog stanja usljed oštećenja moždanih struktura, malignih bolesti i drugih teških oboljenja, jer sada ovo bolovanje propisuje porodični doktor i više nije potrebno rješenje Fonda.

Naime, prema Zakonu o obaveznom zdravstvenom osiguranju Republike Srpske, kao i pomenutim pravilnikom, zaposleni roditelji djece sa navedenim zdravstvenim problemima imaju pravo na bolovanje u trajanju od četiri mjeseca u toku tekuće godine na prijedlog ustanove tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite. Za razliku od ranije kada je bilo potrebno da se za odobravanje ovog bolovanja preda dokumentacija u nadležnu poslovnicu Fonda i gdje je osiguranik na kućnu adresu dobijao rješenje Fonda o odobravanju ovog prava, novim pravilnikom, a na osnovu pomenutog zakona, definisano je da sada to bolovanje propisuje porodični doktor na prijedlog tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.

Napominjemo da se ovo bolovanje može iskoristiti po potrebi tokom godine, odnosno ne mora u kontinuitetu u trajanju od četiri mjeseca. Ukoliko roditelj želi u kontinuitetu da iskoristi pravo na ovo bolovanje, nakon 30 dana bolovanja, potrebno je dostaviti dokumentaciju nadležnoj prvostepenoj komisiji za ocjenu privremene nesposobnosti za rad preko 30 dana.

Takođe, novim zakonom je omogućeno da roditelji djece sa malignim oboljenjem imaju pravo na neto platu u iznosu od 100 odsto za vrijeme bolovanja za razliku od ranije kada je iznosila 70 odsto.

Podsjećamo da pored ovog prava na bolovanje, zaposleni roditelji imaju mogućnost bolovanja za njegu djeteta ili užeg člana porodice u trajanju do 15 dana po djetetu na godišnjem nivou (ako je riječ o djetetu mlađem od 15 godina) i sedam dana (ako je riječ o djetetu starijem od 15 godina). Takođe, pravo na bolovanje roditelji imaju i u slučaju bolničkog liječenja djeteta( u pratnji djeteta),  sve dok dijete leži u bolnici, nezavisno da li se radi o liječenju u zdravstvenim ustanovama u Republici Srpskoj ili izvan Srpske.

Osim pomenute novine, novim zakonom, pa samim tim i Pravilnikom, precizirano je i da je obaveza osiguranika koji se nalaze na bolovanju da se svakih 15 dana javlja svom porodičnom doktoru radi obavljanja kontrolnih pregleda, izuzev osiguranika koji se nalaze na bolničkom liječenju. Ova odredba u zakonu ugrađena je na prijedlog UKC RS, a Pravilnikom je definisano da, ukoliko se osiguranik ne javi na kontrolni pregled, odnosno ne opravda svoj izostanak, porodični doktor može da ocijeni da je osiguranika sposoban za rad.

Inače, novi Pravilnik o postupku utvrđivanja privremene sprječenosti za rad usvojio je Upravni odbor FZO RS, budući da je u septembru prošle godine stupio na snagu Zakon o obaveznom zdravstvenom osiguranju, te je obaveza Fonda da donese i sve nove podzakonske akte koje proizilaze iz ovog zakona. Ostale odredbe pravilnika su ostale iste kao i u prethodnom pravilniku, te poslodavci i dalje imaju mogućnost vanredne ocjene bolovanja, kao i mogućnost vanredne kontrole bolovanja. Što se tiče vanredne ocjene bolovanja, zakonom je propisano da je obaveza porodičnog doktora da informiše poslodavaca o ishodu vanredne ocjene.

Takođe, u cilju što bržeg oporavka i sprječavanja pogoršanja zdravstvenog stanja osiguranika i ovim pravilnikom je definisano da osiguranik za vrijeme trajanja bolovanja ne smije napustiti mjesto stalnog prebivališta, osim kada odlazi porodičnom doktoru ili kada je upućen na dijagnostičke preglede i liječenja koja se nalaze van mjesta prebivališta. Isto tako, da bi se spriječilo da bolovanja traju duže nego što je neophodno, porodični doktor ne mora da čeka 12 mjeseci kako bi osiguranika uputio na ocjenu radne sposobnosti komisije Fonda PIO RS, nego je taj period skraćen na šest mjeseci neprekidne nesposobnosti za rad, izuzev kada je riječ o trudničkim bolovanjima. Osim toga, u cilju jednostavnijeg tumačenja propisa u praksi, i u ovom pravilniku, kao i u zakonu, jasno je definisano i da se bolovanje može da otvori tek nakon pregleda osiguranika kod ljekara iz odgovarajuće zdravstvene ustanove koja ima ugovor sa Fondom i koji se egzaktno izjasnio da osiguranik nije sposoban za rad.

Inače, novi pravilnika dostupan je na internet stranici FZO RS  sa svim propratnim obrascima kao i novim doznakama za bolovanja. Nove doznake će svakako pojednostaviti rad porodičnog doktora budući da preciznije definišu dijagnoze, te će i poslodavci znati decidno u kojim slučajevima se plata isplaćuje u punom iznosu za vrijeme bolovanja radnika.