FZO RS Naslovna

Na listu lijekova uvršteni lijekovi i hrana za oboljele od rijetkih bolesti

Na Listu lijekova koji se izdaju na recept Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske za oboljele od rijetkih bolesti uvrštena su četiri nova lijeka, kao i hrana za posebne medicinske namjene. Pored ovih lijekova, i prošlog mjeseca je uvršteno 12 lijekova na listu A1 lijekova koji se izdaju na recept, takođe, za oboljele od rijetkih bolesti i pojedina druga teška oboljenja.  Na ovaj način su nastavljene aktivnosti započete nakon usvajanja novog Zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju, a u cilju da osigurana lica i dalje nesmetano ostvaruju svoja prava.

Što se tiče četiri nova lijeka, riječ je o lijekovima (feneterol, ipratropijum bromid, deflazakort tablete, perampanel tablete i acitretin kapsule) koji nisu registrovani u BiH, te su uvršteni na listu A1 lijekova koji se izdaju na recepta, a kako bi se i dalje omogućila refundacija troškova oboljelima od rijetkih bolesti koji koriste ove lijekove. Na listu A1 je, takođe, uvršten i lijek namijenjen pacijentima koji su na hemodijalizi (kalcijev acetat, magnezijev karbonat), kao i lijek baklofen za pacijente oboljele od cerebralne paralize, multiple skleroze i drugih oboljenja nervnog sistema. U pitanju su, dakle, neregistrovani lijekovi koje porodice oboljelih nabavljaju uglavnom u inostranstvu i naknadno od Fonda refundiraju troškove za te lijekove.

Naime, novim Zakonom o obaveznom zdravstvenom osiguranju Republike Srpske precizirano je u kojim slučajevima se može odobriti refundacija troškova zdravstvene zaštite i ona nije predviđena za lijekove koji se ne nalaze na listi lijekova koji se izdaju na recept. Svjesni potrebe da su za pojedina teška hronična oboljenja, poput za oboljele od rijetkih bolesti, potrebni i pojedini lijekovi koji nisu bili obuhvaćeni listom lijekova koji se izdaju na recept, Fond je uvrstio na listu pomenute lijekove.

Pored lijekova, na listu A lijekova koji se izdaju na recept je za oboljele od rijetkih bolesti, čiji je status potvrđen u Centru za rijetke bolesti, uvrštena i hrana za posebne medicinske namjene (fantomalt, MCT ulje, L-carnitin Fresenius, Neocate Junior, Milupa GA 2, Glycosade). Izmjenjena lista lijekova počeće da se primjenjuje osam dana nakon objavljivanja u Službenom glasniku Republike Srpske.

Detaljnije

Na više od 800 lokacija se koristi IZIS u Republici Srpskoj

Sve javne zdravstvene ustanove, bolnice i domovi zdravlja, kao i privatne ustanove koje imaju ugovor sa Fondom zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, uključujući i apoteke, uvezane su u Integrisani zdravstveni informacioni sistem (IZIS). Riječ je o ukupno 273 ustanovе. Ako uzmemo u obzir sve ambulante porodične medicine, kao i apoteke koje u jednom gradu imaju više lokacija, onda je taj broj daleko veći, tačnije na više od 800 lokacija se koristi IZIS.   
Primjera radi, od 1. avgusta 2021. evidentirano je 14,7 miliona posjeta u ovom sistemu na primarnom nivou,  realizovano je 13,5 miliona elektronskih recepata, kreirano je 6,2 miliona uputnica u IZIS-u, te 1,6 miliona nalaza.
Podsjećamo da su od ove godine u upotrebi samo elektronske zdravstvene kartice (stare zdravstvene knjižice više ne važe), a do sada je oko 892.000 osiguranih lica preuzelo svoje е kartice. Elektronska zdravstvena kartica je najbolja zaštita sistema i ličnih podataka pacijenata, jer se sa karticom pristupa elektronskom kartonu pacijenta, odnosno njegovim medicinskim podacima. Primjera radi, ljekar porodične medicine u domu zdravlja u kojem pacijent nije registrovan ne može da uđe u zdravstveni elektronski karton pacijenta bez pacijentove e kartice, a sve u cilju maksimalne zaštite podataka.
Osim e kartice, IZIS podrazumijeva i korišćenje eletronskih kartona, recepata i uputnica. Napominjeno da je primjena e recepata počela od aprila prošle godine, i ovaj segmnet IZIS-a se od samog početka uspješno sprovodi u praksi.
Elektronski recepti su znatni ubrzali proceduru propisivanja recepata.  Tako, primjera radi, pacijenti koji primaju kontinuiranu terapiju, a oslobođeni su plaćanja participacije, ne moraju ni da odlaze kod svog porodičnog ljekara, da se zakazuju i čekaju, već mogu u apoteci uz elektronsku karticu da podignu svoju terapiju.
Kada je riječ o zdravstvenim kartonima pacijenata, dosadašnji kartoni pacijenata zamijenjeni su elektronskim zdravstvenim kartonima, koji sadrže sve podatke o pacijentu na jednom mjestu, nezavisno od toga u kojoj zdravstvenoj ustanovi su prikupljeni (ambulanti porodične medicine, službi hitne pomoći, bolnici ili specijalističkoj ambulanti). Ljekari koji liječe pacijenta na jednom mjestu imaju uvid u pacijentovu istoriju liječenja, te važne podatke, poput podataka o alergijama, hroničnim oboljenjima, terapijama koje je primao itd. Dakle, e karton sadrži informacije od svih ljekara koji su uključeni u proces liječenja pacijenta. Zahvaljujući ovome, između ostalog, nije moguće da se desi dupliranje pregleda, jer urađen pregled u jednoj ustanovi, je automatski vidljiv i ljekarima koji liječe pacijenta u drugim ustanovama i drugim nivoima zdravstvene zaštite. Time se smanjuju i liste čekanja na pojedine preglede i dr.
Ovo su samo neke od brojnih prednosti koje IZIS donosi za koji očekujemo da će zdravstveni sistem učiniti efikasnijim i dostupnijim.  
Napominjemo da je integrisanje u IZIS zakonska obaveza, tako da su i zdravstvene ustanove koje nemaju ugovor sa Fondom obavezne da se integrišu u ovaj sistem i već se sprovode i te aktivnosti.

Novo pojednostavljenje procedura

Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske pojednostavio je proceduru odobravanja više zdravstvenih usluga za koje je ranije trebalo rješenje Fonda, a sada se ostvaruju na osnovu uputnice porodičnog doktora.

Riječ je o uslugama koje se rade u zdravstvenim ustanovama u Republici Srpskoj, poput tilt testa, usluge audiolingvističkog tretmana KSAFA aparatom za djecu do 18 godina, palijativne njege, za usluge za koje su angažovani ljekari stručnjaci iz inostranstva i druge. Ovo je još jedan primjer unapređenja u oblasti ostvarivanja prava koje je omogućeno novim Zakonom o obaveznom zdravstvenom osiguranju Republike Srpske.

Svi detalji o pojednostavljenju procedura, kao i koje su tačno zdravstvene usluge u pitanju, koja dokumentacije je potrebna i sl., dostupni su na našoj internet stranici u informaciji koju je Fond pripremio za osiguranike i zdravstvene radnike.

Primjera radi, za tilt test koji se preporučuje osiguranicima koji imaju nerazjašnjene vrtoglavice, pored prijedloga ljekara specijaliste ranije je trebalo i rješenje Fonda, a sada se ovo pravo ostvaruje na osnovu uputnice porodičnog doktora na prijedlog ljekara specijaliste odgovarajuće grane medicine. Isto se odnosi i na zdravstvenu uslugu audiolingvistički tretman KSAFA aparatom koji ostvaruju osigurana lica Fonda do 18 godina, djeca sa poremećajima impresivnog i ekspresivnog govora ili oštećenjem sluha udruženim sa poremećajima ponašanja, jezika i učenja.

Za neke složenije usluge, poput onih koje se rade u našim ustanovama uz angažovanje stručnjaka iz inostranstva, te za usluge iz oblasti oftalmologije, urologije, torakalne hirurgije i dječije urologije za koje je ranije bilo potrebno rješenje Fonda, sada se ovo pravo ostvaruje na osnovu bolničke uputnice porodičnog doktora i preporuke i mišljenja konzilijuma, tačnije tri doktora odgovarajuće specijalnosti.

Kada je riječ o palijativnoj njezi koja se pruža u bolnicama Gradiška i Nevesinje za ostvarivanje ovog prava, takođe, više nije potrebno rješenje Fonda. Naime, porodični doktor na osnovu otpusnog pisma sa preporukom za palijativnu njegu ili nalaza i mišljenja doktora medicine specijaliste, kao i potvrde ugovorene zdravstvene ustanove da za osigurano lice raspolaže smještajnim kapacitetom, izdaje bolničku uputnicu za ovu uslugu. 

Za zdravstvenu uslugu kao što je terapija hroničnog bola stimulacijom kičmene moždine namijenjen pacijentima koji imaju jak i neizdrživ neuropatski bol i koja se radi u Zavodu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“ potreban je prijedlog tima specijaliste iz ove zdravstvene ustanove. Na osnovu tog prijedloga porodični doktor izdaje bolničku uputnicu i više nije potrebno rješenje Fonda.

Dakle, sa ovim novinama skraćen je i pojednostavljen put ostvarivanja prava, jer osiguranici više ne moraju dokumentaciju predavati u poslovnicama Fonda i čekati da dobiju rješenje. To je još jedna potvrda da Fond nastoji, gdje god je to moguće, uklanjati administrativne barijere u cilju efikasnijeg ostvarivanja prava u praksi.