FZO RS Naslovna

Usvojen Program lijekova: Stotinu lijekova za najteža oboljenja

Upravni odbor Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, u skladu sa novim Zakonom o obaveznom zdravstvenom osiguranju, usvojio je Program lijekova koji se primjenjuju u ograničeno dostupnim količinama, a u okviru kojeg se nalazi 107 lijekova za najteža oboljenja.

Takođe, Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o načinu finansiranja Programa lijekova, a finansijska vrijednost ovih lijekova je 71,6 miliona KM za narednu godinu. Riječ je o lijekovima za rijetke bolesti, hronični hepatitis C, HIV, metastatski kolorektalni karcinom, metastatski karcinom prostate, melanom, limfocitnu leukemiju, metastatski karcinom pluća, rak dojke, multiplu sklerozu, reumatoidni artritis, Kronovu bolest i druga teška oboljenja. Ove lijekove FZO RS je ranije nabavljao i finansirao u okviru Posebnog programa Fonda, a pored ranije dostupnih lijekova u Program lijekova je uvršteno i osam novih terapija.

Naime, novim Zakonom je definisano da Upravni odbor Fonda, uz saglasnost resornog ministra, donosi Program lijekova. Lijekovi iz ovog programa se primjenjuju u ograničeno dostupnim količinama prema prioritetima koje listom čekanja u skladu sa medicinskim indikacijama, stručno-medicinskim i doktrinarnim stavovima određuje zdravstvena ustanova tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite u Republici Srpskoj, odnosno Univerzitetski klinički centar Republike Srpske. Dakle, ovi lijekovi dostupni su ograničenom broju pacijenata u skladu sa prioritetima koje odrede ljekari. Napominjemo da se u skladu sa finansijskim mogućnostima, iz godine u godinu, povećava broj pacijenata kojima su dostupne ove izuzetno skupe terapije. Primjera radi, trošak za samo jedan lijek koji se nabavlja za oboljele od cistične fibroze godišnje iznosi više od šest miliona KM.

Inače, u Program lijekova, pored ranije dostupnih, uvršteno je i osam novih lijekova koji će biti dostupni pacijentima kada se sprovede postupak javne nabavke. U pitanju su dvije nove terapije za multiplu sklerozu, te lijek za liječenje pacijenata sa multiplim mijelomom, karcinomom dojke, plaka psorijazom, limfomom, kao i novi farmaceutski oblik za liječenje diseminiranog multiplog mijaloma. Programom lijekova precizno su definisane medicinske indikacije kod kojih će se primjenjivati ovi lijekovi.

Podsjećamo, pored lijekova iz Programa lijekova, osiguranicima su dostupni i lijekovi sa listi Fonda, poput Liste lijekova koji se izdaju na recept, Osnovne bolničke liste, Liste citotoksičnih, bioloških i pratećih lijekova, kao i Liste lijekova u domovima zdravlja. Liste lijekova se revidiraju svake godine i u kontinuitetu se uvrštavaju novi lijekovi prateći svjetske smjernice i protokole liječenja, te je u proteklih pet godina osiguranicima obezbjeđeno više od 100 novih terapija. Poseban akcenat FZO RS je proteklih godina stavio na dostupnost savremenih, inovativnih terapija i neke od ovih terapija smo našim osiguranicima omogućili među prvima u regionu.

Svjetski dan borbe protiv HIV/AIDS-a

Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske finansira trenutno sedam lijekova za osiguranike zaražene virusom HIV-a i konstantno nastojimo da uvodimo nove, savremene terapije kako bismo dodatno unapređivali kvalitet i dostupnost zdravstvene zaštite oboljelih.

Tako je i u ovoj godini u okviru Programa lijekova uvršten novi antiretrovirusni lijek čija je prednost u povećanju terapijske efikasnosti prilikom primjene sa drugim dostupnim lijekovima. Takođe, i u prošloj godini uvrštena je nova efikasna terapija za pacijente sa HIV infekcijom koja ima fiksnu kombinaciju tri tablete  zahvaljujući kojoj oboljeli smanjuju unos dnevne količine tableta koje su im potrebne. Dakle, u kontinuitetu nastojimo da uvodimo nove terapije, a trenutno antiretrovirusne terapije prima oko 90 pacijenata u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske. Napominjemo da se lijekovi za HIV/AIDS nabavljaju u okviru Programa lijekova što znači da se primjenjuju u ograničeno dostupnim količinama prema prioritetima koje u skladu sa medicinskim indikacijama određuju ljekari UKC RS. Međutim, Fond svake godine ovaj program usklađuje sa svojim finansijskim planom i mogućnostima i nastojimo iz godine u godinu da lijekovi iz Programa lijekova budu dostupni što većem broju pacijenata, uključujući i oboljele od HIV-a.

U povodu Svjetskog dana borbe protiv HIV/AIDS-a, podsjećamo da zdravstvenu zaštitu osiguranika koji su zaraženi virusom HIV-a ili koji su oboljeli od AIDS-a u potpunosti finansira Fond, jer je riječ o kategoriji osiguranika koja je oslobođena plaćanja participacije za sve ono što spada u obavezno zdravstveno osiguranje. Prema tome, pored lijekova, FZO RS za oboljele finansira potrebne preglede, liječenja i dr.  Napominjemo da je HIV zaraženim i oboljelim od AIDS-a uvijek dostupna zdravstvena zaštita jer za njih ostvarivanje prava iz zdravstvenog osiguranja nije uslovljeno uplatom doprinosa. Isto tako, od 2020. godine omogućeno je da oboljeli mogu po osnovu svog oboljenja biti zdravstveno osigurani, ukoliko nemaju drugi osnov osiguranja. Zdravstveni sistem je i na ovaj način prepoznao važnost njihovog liječenja i da u svakom trenutku imaju zdravstvenu zaštitu.

Nedavno je u cilju osiguranja kvalitetne zdravstvene usluge, kao i standardizacije dijagnostike i terapije HIV-a i AIDS-a, prezentovan novi Klinički vodič za tretman HIV-a i AIDS-a, kao i Protokol o savjetovanju i testiranju na HIV, čime je u Republici Srpskoj dodatno unaprijeđeno liječenje oboljelih. Inače, u Srpskoj se u kontinuitetu sprovodi epidemiloški nadzor i liječenje osoba sa HIV/AIDS-om, a posebnu pažnju potrebno je posvetiti prevenciji i ranom otkrivanju inficiranih virusom HIV-a.

Pokrenut postupak nabavke lijekova za rijetke bolesti za narednu godinu

Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske pokrenuo je otvoreni postupak za nabavku posebnog programa lijekova za rijetke bolesti za narednu godinu, a vrijednost ove nabavke je oko 11 miliona KM sa PDV-om.

Za narednu godinu planirano je da se nabavi devet lijekova za osam rijetkih oboljenja, kao što su cistična fibroza, Pompeova bolest, mukopolisaharidoza tip 2 i 4, Gošeova bolest tip 1, Gošeova bolest tip 1 ili 3, Hanterov sindrom, Morkio A sindrom, kao i lijek za liječenje akutnih napada angioedema.

Budući da potpisani ugovori za ovu godinu ističu u januaru naredne godine, FZO RS je već sada pokrenuo novu proceduru kako bi se pravovremeno obezbijedili lijekovi za pomenute rijetke bolesti i za 2023. godinu. Na ovaj način u Republici Srpskoj obezbjeđuje se kontinuitet dostupnosti nekih od najsavremenijih u svijetu dostupnih lijekova za oboljele od rijetkih oboljenja. Inače, u pitanju su većinom izuzetno skupi lijekovi, te trošak za samo jedan lijek koji se nabavlja za oboljele od cistične fibroze (koji imaju najmanje jednu mutaciju F508 del u genu) godišnje iznosi više od šest miliona KM. Vjerujemo da će biti zainteresovanih dobavljača koji ispunjavaju sve potrebne kriterije u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH, te da će nabavka biti uspješno realizovana u predviđenim rokovima.

Stalni napredak u medicini i farmaciji dovodi do konstantnog otkrivanja novih oboljenja, kao i novih lijekova što je veliki finansijski izazov i za najrazvijenije zemlje svijeta. FZORS nastoji da u okviru raspoloživih sredstava, uprkos jednom izvoru prihoda, osiguranicima obezbijedi što veći broj novih lijekova naročito za najugroženije kategorije.

 

Detaljnije