FZO RS Propisi Uputstva
  • Uputstvo o postupanju sa prijavom korupcije i obezbjeđenju zaštite lica koja prijavljuju korupciju u FZO RS. Dokument
  • Uputstvo o primjeni lijekova adalimumab, etanercept, infliksimab, golimumab, tocilizumab, vedolizumab i sekukinumab («Službeni glasnik RS» 073/20)
  • I Z J A V A  o pristanku primjene lijeka adalimumab, etanercept, infliksimab, golimumab, tocilizumab, vedolizumab ili sekukinumab. Obrazac
  • Z A H T J E V za odobravanje primjene (uvođenje u terapiju) lijekova  adalimumab, etanercept, infliksimab, golimumab, tocilizumab, vedolizumab i sekukinumab. Obrazac
  • Pravila šifriranja. Dokument
  • Uputstva o uslovima i postupku za odobravanje refundacije ("Službeni glasnik RS 55/17, 90/17, 111/17
  • Uputstvo o postupku naknade štete – (Službeni glasnik RS 118/18)

Vodič kroz nove propise

  • Vodič kroz nove propise (namijenjeno zdravstvenim ustanovama) Dokument

 

Integrisani zdravstveni informacioni sistem

  • Uputstvo za delegiranu administraciju IZIS-a RS. Dokument