FZO RS Propisi Uputstva

Ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu:

Ambulantna radiološka dijagnostika- KT i MR

  • Uputstvo o načinu i postupku utvrđivanja i vođenja Liste čekanja na ambulantne usluge radiološke dijagnostike - kompjuterizovane tomografije -KT i magnetne rezonance -MR. Dokument
  • Uputstvo- Aplikacija za naručivanje MR i KT pregleda. Dokument
  • MR uputnica
  • KT uputnica
  • Izjava

 

Pravo na refundaciju:

 

Privremena spriječenost za rad:

Uputstvo o sadržaju medicinske i finansijske dokumentacije za povrat isplaćene naknade plate i novčane naknade ( Sl. glasnik 43/23)

 

Naknada štete:

  • Uputstvo o postupku naknade štete – (Službeni glasnik RS 118/18)

 

Integrisani zdravstveni informacioni sistem

  • Uputstvo za delegiranu administraciju IZIS-a RS. Dokument
  • Uputstvo apotekama. Dokument

 

Šifriranje zdravstvenih ustanova i doktora medicine

 

Prijava korupcije

  • Uputstvo o postupanju sa prijavom korupcije i obezbjeđenju zaštite lica koja prijavljuju korupciju u FZO RS. Dokument