FZO RS Propisi Uputstva
 • Uputstvo o postupanju sa prijavom korupcije i obezbjeđenju zaštite lica koja prijavljuju korupciju u FZO RS. Dokument
 • Uputstvo o primjeni lijekova adalimumab, etanercept, infliksimab, golimumab, tocilizumab, vedolizumab, sekukinumab, tofacitinib i upadacitinib (Sl.glasnik RS, broj: 89/21)
 • I Z J A V A  o pristanku primjene lijeka adalimumab, etanercept, infliksimab, golimumab, tocilizumab, vedolizumab, sekukinumab, tofacitinib i upadacitinib. Obrazac
 • Z A H T J E V za odobravanje primjene (uvođenje u terapiju) lijekova  adalimumab, etanercept, infliksimab, golimumab, tocilizumab, vedolizumab, sekukinumab, tofacitinib i upadacitinib. Obrazac
 • Pravila šifriranja. Dokument
 • Uputstva o uslovima i postupku za odobravanje refundacije ("Službeni glasnik RS 55/17, 90/17, 111/17, 51/21)
 • UPUTSTVO O POPUNJAVANJU OBRAZACA za refundaciju naknade plate- bolovanja preko 30 dana
 • Uputstvo o postupku naknade štete – (Službeni glasnik RS 118/18)

Vodič kroz nove propise

 • Vodič kroz nove propise (namijenjeno zdravstvenim ustanovama) Dokument

 

Integrisani zdravstveni informacioni sistem

 • Uputstvo za delegiranu administraciju IZIS-a RS. Dokument
 • Uputstvo apotekama. Dokument