FZO RS Odnosi s javnošću Najčešća pitanja

Koje usluge ''pokriva'' zdravstveno osiguranje?

Prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja čine pravo na zdravstvenu zaštitu i pravo na naknadu plate za vrijeme privremene spriječenosti za rad (bolovanja).  Pravo na zdravstvenu zaštitu obuhvata: preventivnu zdravstvenu zaštitu, hitnu medicinsku pomoć, preglede i liječenje kod porodičnog doktora, u bolnicama i klinikama u Republici Srpskoj i u inostranstvu, konsultativno-specijalističku zdravstvenu zaštitu, medicinsku rehabilitaciju, ortopedska i druga pomagala, dijagnostiku, obaveznu imunizaciju, lijekove, sanitetski prevoz, liječenje u kući osiguranog lica, palijativnu njegu i dr.

Dakle, sve ove usluge koje spadaju u obavezno zdravstveno osiguranje za osigurana lica finansira FZO RS, s tim da osiguranici koji nisu oslobođeni plaćanja participacije jednim dijelom i lično učestvuju u troškovima (plaćaju participaciju).

Pravo na novčane naknade obuhvata pravo na naknadu plate za vrijeme privremene spriječenosti za rad, odnosno za vrijeme bolovanja. Naknadu za prvih 30 dana bolovanja isplaćuje poslodavac, a za bolovanje duže od 30 dana naknadu plate refundira Fond zdravstvenog osiguranja poslodavcima.

Koja je procedura za ostvarivanje prava na vantjelesnu oplodnju?

Fond zdravstvenog osiguranja RS od sredine 2018. godine finansira tri pokušaja vantjelesne oplodnje. Zahtjevi za vantjelesnu oplodnju se podnose u nadležnim poslovnicama FZO RS, a neophodno je priložiti prijedlog ginekologa za vantjelesnu oplodnja, te kopiju vjenčanog lista ili izjavu da se par nalazi u vanbračnoj zajednici najmanje dvije godine. Inače, vantjelesna oplodnja se odobrava parovima koji prirodnim putem ne mogu da ostvare potomstvo, odnosno uslov je da je dokazan sterilitet para ili jednog od partnera.

FZO RS u cjelosti finansira dva postupka vantjelesne oplodnje ženama do 40 godina starosti, ženama od 41. do navršene 42 godine Fond finansira 50% troškova. Ženama koje su starije od 42 godine, ukoliko rode dijete postupkom vantjelesne oplodnje, Fond u cjelosti refundira troškove. Ugovor za pružanje ove usluge osiguranicima Fonda zaključen je sa privatnom zdravstvenom ustanovom ''Medico's'' iz Banjaluke. Ukoliko se procedura ne može sprovesti u ZU ''Medico's'', uz prijedlog ove ustanove, Fond refundira troškove vantjelesne oplodnje koja je rađena u ustanovama izvan RS, u skladu sa našim cjenovnikom.

Ova oblast je uređena Pravilnikom o sadržaju, obimu i načinu ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu, koji je dostupan na sajtu.

Da li je moguće promijeniti izabranog doktora i koja je procedura?

U periodu od oktobra do kraja decembra svake godine osiguranici imaju mogućnost da promijene svog izabranog doktora porodične medicine, kao i pedijatra ili ginekologa, na jednostavan način -  bez navođenja razloga promjene. Dakle, svi koji žele da promijene doktora, iz bilo kojeg razloga, trebalo bi da to učine u ''redovnom'' periodu koji je predviđen za promjene izabranog doktora, odnosno od 1. oktobra do 31. decembra. U ovom periodu i procedura promjene je jednostavnija, a potrebno je da osiguranici popune odgovarajuće obrasce kod novoizabranog doktora i da ih ovjere u Fondu.  Inače, doktora je moguće promijeniti i mimo za to predviđenog perioda, ali samo u određenim okolnostima, odnosno neophodno je imati i navesti opravdan razlog promjene u skladu sa pravilnikom koji reguliše ovu oblast, kao npr. usljed promjene mjesta prebivališta, odsustva izabranog doktora u dužem periodu itd.

Građani se za tim porodične medicine mogu da registruju u domovima zdravlja ili u privatnim ambulantama porodične medicine sa kojima Fond ima potpisan ugovor.

Koliko se umanjuje plata za vrijeme bolovanja?

Fond zdravstvenog osiguranja isplaćuje naknadu plate od 70% do 90% od osnova. Naknada plate u iznosu od 70% refundira se kada je uzrok bolovanju bolest ili povreda; medicinsko ispitivanje; njega oboljeg člana porodice. Naknada plate u visini od 90% isplaćuje se u slučaju da je bolovanje posljedica zarazne bolesti i u slučaju darivanja organa i tkiva. Plata se ne umanjuje za cijeli mjesec, ukoliko radnik nije bio cijeli mjesec na bolovanju, već samo za one dana kada radnik zbog bolovanja nije bio na poslu.

Da li se umanjuje plata kada se trudnica nalazi na bolovanju (čuva trudnoću)?

Bolovanje za vrijeme trudnoće se tretira kao i bolovanje iz bilo kog drugog razloga, pa se, prema tome, i plata umanjuje kao što je objašnjeno u prethodnom odgovoru. Treba razlikovati bolovanje u toku trudnoće, zbog ''čuvanja'' trudnoće i porodiljsko odsustvo. Za vrijeme porodiljskog odsustva (koje može da se otvori najranije 28 dana prije predviđenog termina poroda i traje 12, odnosno 18 mjeseci) porodilja prima punu platu, koju poslodavcu nadoknađuje Fond za dječiju zaštitu.

Možemo li koristiti zdravstveno osiguranje za vrijeme godišnjeg odmora u inostranstvu i koja je procedura?

Osigurana lica Fonda zdravstvenog osiguranja RS za vrijeme privremenog boravka u inostranstvu mogu da koriste hitnu zdravstvenu zaštitu o trošku obaveznog zdravstvenog osiguranja u zemljama sa kojima Bosna i Hercegovina ima potpisane sporazume o socijalnom osiguranju, i to u skladu sa međunarodnim sporazumima i propisima Fonda. Takođe, i državljani tih zemalja mogu da koriste zdravstvenu zaštitu za vrijeme njihovog boravka u RS, odnosno BiH. Osiguranici koji iz privatnih razloga (turistički i sl.) putuju u neku od zemalja sa kojom BiH ima potpisan sporazum treba da prije puta u nadležnoj poslovnici Fonda izvade odgovarajući obrazac i to na osnovu potvrde porodičnog ljekara o zdravstvenom stanju, odnosno sposobnosti za put. Po dolasku u zemlju u koju putuju osiguranici treba da se jave tamošnjem zdravstvenom osiguranju, koje će im izdati odgovarajuću potvrdu. Ino obrazac se može izdati i hroničnim bolesnicima pod uslovom da je porodični doktor potvrdio da je stanje njihove bolesti stabilno i da im, po dolasku u inostranstvo, neće biti potrebno liječenje. Ino obrazac u ovim slučajevima se može izdati za ukupno 60 dana u toku godine. Obrazac nije alternativa putnom osiguranju koje pokriva više rizika u odnosu na ino obrazac koji vrijedi samo u slučaju hitne, neodložne medicinske pomoći. Takođe, ino obrazac ne pokriva troškove ciljanog, planiranog odlaska u inostranstvo radi liječenja.

Sa kojim zemljama BiH ima sporazume o socijalnom osiguranju i drugim detaljima, možete se informisati na sajtu u linku ''Ino osiguranje'', kao i u Pravilniku o korišćenju zdravstvene zaštite izvan RS.

Može li osiguranik FZO RS da se liječi i izvan RS?

Osigurana lica Fonda zdravstvenog osiguranja RS imaju pravo na liječenje u zdravstvenim ustanovama izvan RS (uglavnom u Srbiji i FBiH) i to, u pravilu, onda kada se liječenje ne može sprovesti u zdravstvenim ustanovama u RS. Na liječenje izvan RS osiguranici se upućuju u one zdravstvene ustanove izvan RS koje sa Fondom imaju potpisan ugovor (spisak dostupan na sajtu).

Procedura je da naša bolnica u kojoj je pacijent liječen, odnosno konzilijum ljekara, da prijedlog da se liječenje nastavi u nekoj od ustanova izvan RS. Prijedlog razmatra i odluku o upućivanju na liječenje izvan RS donosi komisija Fonda. Nakon toga, osiguraniku se izdaje rješenje, na osnovu kojeg će mu porodični ljekar izdati i uputnicu. Osiguranicima kojima je odobreno liječenje izvan RS u ustanovama koje imaju ugovor sa Fondom, Fond finansira troškove u cjelosti, izuzev participacije koju plaćaju osiguranici koji nisu oslobođeni plaćanja ove obaveze.

FZO RS, osim liječenja u ustanovama izvan RS sa kojima Fond ima potpisane ugovore,  učestvuje u finansiranju troškova liječenja (uglavnom do 30%) i u ustanovama u inostranstvu sa kojima nemamo ugovore (Austrija, Njemačka, Italija...), onda kada se liječenje ne može sprovesti u zdravstvenim ustanovama u RS i izvan RS sa kojima Fond ima potpisan ugovor.

Da li jedan od supružnika koji je strani državljanin može da ostvari zdravstveno osiguranje preko bračnog partnera koji je osiguranik FZO RS?

Strani državljani mogu da se na zdravstveno osiguranje prijave preko supružnika, kao članovi uže porodice, ali je prije toga potrebno da od Kancelarije za strance BiH dobiju dozvolu o privremenom boravku u BiH i to po osnovu sklapanja porodice. Takođe,  supružnik koji želi da se prijavi na zdravstveno osiguranje neophodno je da se odjavi sa osiguranja zemlje iz koje dolazi.  Potvrdu Kancelarije za strance BiH, kao i potvrdu da nema zdravstveno osiguranje zemlje iz koje dolazi, te kopiju vjenčanog lista, predaje u nadležnu poslovnicu Fonda kako bi se prijavio na osiguranje kao član porodice našeg osiguranika.

Koja dokumenta su potrebna za refundaciju troškova zdravstvenih usluga ili lijekova?

Osigurano lice FZO RS može da preda zahtjev za refundaciju troškova korišćenja zdravstvene zaštite u nadležnu poslovnicu Fonda. Neophodno je da se uz zahtjev za refundaciju troškova, koji popunjavaju radnici FZO na licu mjesta, u nadležnoj poslovnici Fonda priloži i kopija medicinske dokumantacije iz koje se vidi da je neka usluga ili lijek preporučen. Takođe, potrebno je priložiti originalan račun (dokaz o plaćanju na ime osiguranika sa specifikacijom -fiskalni račun, nota račun, priznanica...), fotokopiju kartice tekućeg računa kod nadležne banke, te ponijeti zdravstvenu knjižicu na uvid.

Zahtjev za refundaciju se može podnijeti u roku od tri godine od vremena kada je osiguranik platio neku zdravstvenu uslugu, lijek ili medicinsko sredstvo.