Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske radniku kada poslodavac uplati doprinose za zdravstveno osiguranje odobrava pravo na osiguranje dva mjeseca od posljednje uplate doprinosa, pod uslovom da redovno izmiruju svoje zakonske obaveze. Primjera radi, kada poslodavac uplati doprinose za avgustovsku platu, osiguranik je zdravstveno osiguran do kraja oktobra. Dakle, iz mjeseca u mjesec kako se uplaćuje doprinos, tako se produžava i osiguranje i radnici ga imaju u kontinuitetu, bez prekida. To znači da poslodavci imaju dovoljno vremena da izmire svoje zakonske obaveze i da ne čekaju posljednji čas na uštrb radnika koje je svoje doprinose zaradio.

Međutim, u praksi se upravo to dešava, da poslodavci čekaju posljednji momenat kako bi uplatili doprinose. U pravilu, sada bi trebalo da se uplaćuju doprinosi za avgust, a većinom se plaćaju tek za juli, a i sa tim uplatama se kasni jer se čeka zadnji dan u mjesecu ili čak početak narednog mjeseca, i onda se u praksi dešavaju problemi sa osiguranjem. Prema tome, razlog zašto se često početkom mjeseca javlja ''vakum'' i građani nemaju osiguranje jeste taj što poslodavci neblagovremeno izmiruju svoje obaveze. Dakle, Zakon o doprinosima Republike Srpske je jasan, obaveza uplate doprinosa nastaje onog momenta kada se isplati plata i da poslodavci uplaćuju doprinose kada isplaćuju i platu ne bi bilo nikakvih problema i radnici bi kontinuirano imali osiguranje.

Podsjećamo da je Zakonom o doprinosima precizirano da obaveze po osnovu doprinosa nastaju onog momenta kada se i isplati plata radnicima za mjesec koji je prijavio, što znači da je poslodavac dužan da prilikom isplate plate, uplati i doprinose ili eventualno do kraja mjeseca od momenta kada je uplatio platu. Isto tako, zakon je definisao da u slučaju da poslodavac uopšte ne isplati platu za mjesec koji je prijavio, dužan je da u roku od 60 dana uplati doprinose. 

Takođe, FZO RS je putem svoje internet stranice u linku „E servis“ omogućio građanima da u svakom trenutku mogu da provjere svoj status osiguranja, odnosno da li se za njih uplaćuju doprinosi. To je, upravo, omogućeno iz razloga da se radnici  pravovremeno informiše u vezi svog zdravstvenog osiguranja i da u slučaju negativnog statusa osiguranja kod svog poslodavca provjere o čemu se radi.

Svima u društvu bi trebao da bude zajednički interes da se poštuju zakonske obaveze, a ne da se blagonaklono odnosimo prema neplaćanju doprinosa i da se istovremeno od Fonda očekuje da krši Zakon i finansira zdravstvenu zaštitu i neosiguranih građana i to iz prihoda onih koji su doprinose uredno plaćali. Svaki radnik kome poslodavac ne uplaćuje doprinose koje je zaradio to može da prijavi nadležnim organima, jer je neplaćanje doprinosa krivično djelo, kao i Poreskoj upravi u čijoj je nadležnosti kontrola i naplata doprinosa.

Za šest mjeseci ove godine uvedeno je više novih prava iz zdravstvenog osiguranja, čime je Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske nastavio da u kontinuitetu unapređuje zdravstvenu zaštitu osiguranih lica.

Ovo je jedan od zaključaka Upravnog odbora Fonda koji je danas usvojio Izvještaj o realizaciji godišnjeg plana rada FZO RS od 1.1. do 30.6.2023. godine. U skladu sa strateškim ciljevima i planom rada, u posmatranom periodu, pored aktivnosti koje su bile usmjerene ka finansijskoj stabilnosti i upravljanju svim troškovima, akcenat je stavljen i na unapređenje kvaliteta i dostupnosti zdravstvene zaštite osiguranih lica. Tako je, između ostalog, u prvoj polovini godine uvršteno više novih lijekova na liste Fonda, što se posebno odnosi na lijekove za oboljele od rijetkih bolesti, za koje je na listu uvrštena i hrana za posebne medicinske namjene. Fond je počeo da finansira i novu zdravstvenu uslugu – zamrzavanje reproduktivnih ćelija kako bi oboljeli od malignih bolesti mogli nakon terapija i zračenja da postanu roditelji. Finansiranjem ove usluge uvedena je nova oblast– onkofertilitet koja ima za cilj da sačuva i produži fertilitet kod žena i muškaraca oboljelih od malignih bolesti. Takođe, u skladu sa novim Zakonom o obaveznom zdravstvenom osiguranju, FZO RS je počeo da refundira troškove trećeg pokušaja vantjelesne oplodnje u inostranstvu, nakon dva neuspjela pokušaja u Srpskoj. I u oblasti medicinskih sredstava proširena su određena prava osiguranika. Pored što su na Listu uvršteni senzori za kontinuirano mjerenje šećera za djecu do 18 godina koja boluju od dijabetesa tip 1, Fond je proširio i prava pacijenata koji koriste stome, a koji sada imaju pravo i na konveksne diskove. Cijene pojedinih medicinskih sredstava, poput pelena, su povećane kako osiguranici ne bi morali da doplaćuju ova sredstva usljed povećanja njihove cijene na tržištu. Kada je u pitanju medicinska rehabilitacija, novina je da i osiguranici sa Daunovim sindromom imaju sada ovo pravo i na rehabilitaciju mogu da idu kada god za to postoji potreba.

Pored uvođenja novih prava, pojednostavljene su i pojedine procedure kako bi osiguranici na što jednostavniji način koristili svoja prava. Tako su za određene usluge, poput tilt testa, palijativne njege i dr., za koje su ranije bila potrebna rješenja Fonda, sada dovoljne uputnice porodičnog doktora.

Kada je riječ o Integrisanom zdravstvenom informacionom sistemu, u IZIS je u prvoj polovini godine uključeno 267 zdravstvenih ustanova, javnih i privatnih. Za šest mjeseci ove godine ukupno je evidentirano 3,8 miliona posjeta u IZIS-u, izdato je 2,8 miliona recepata, 1,4 miliona uputnica i oko 550.000 nalaza. Takođe, rok važenja elektronskih zdravstvenih kartica je ukinut, tako da i one kartice koje su izrađivane ranije i na kojima je naznačen određeni rok, mogu da se koriste i nakon tog roka.

FZO RS će i u narednom periodu, u skladu sa finansijskim mogućnostima, nastojati da unapređuje zdravstvenu zaštitu osiguranih lica kroz uvođenje novih prava i dalje pojednostavljenje procedura. Da bi to i ostvarili neophodno je da se redovno plaćaju doprinosi za zdravstveno osiguranje, jer od njih se, praktično, finansira cjelokupni zdravstveni sistem. Takođe, i dalje insistiramo na potrebi uvođenja dodatnih izvora finansiranja zdravstvenog sistema, kako bi se osigurala dugoročna finansijska stabilnost sistema i odgovorilo na izazove koje nosi savremena medicina i zahtjeve naših osiguranika i zdravstvene struke.

Senzore za kontinuirano mjerenje šećera za djecu do 18 godina koja boluju od dijabetesa tip 1 ubuduće će finansirati Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske.
Naime, od sutra počinju da se primjenjuju izmjene Pravilnika o uslovima i postupku za obezbjeđivanje medicinskih sredstava, a kojim su senzori uvršteni u medicinska sredstva koja finansira obavezno zdravstveno osiguranje. Senzori, pored toga što omogućavaju bezbolno mjerenje šećera bez bockanja, korisnicima, odnosno roditeljima, olakšavaju da praćenjem podataka o nivou šećera u stvarnom vremenu kontinuirano upravljaju dijabetesom i po potrebi pravovremeno reaguju. Ovo medicinsko sredstvo u mnogome olakšava život oboljelima i njihovim porodicama, a naročito je značajno za najmlađe pacijente koji samostalno ne mogu da prepoznaju simptome hipoglikemije.
Kako je predviđeno Pravilnikom, Fond će finansirati senzore za očitavanje kontinuiranog mjerenja šećera koji traju sedam dana, kao i senzore koji traju 14 dana, u zavisnosti koji senzori budu preporučeni pacijentima. Kada su u pitanju senzori koji se koriste sedam dana, Fond će finansirati 52 senzora godišnje po osiguraniku, odnosno 26 komada godišnje senzora koji se koriste 14 dana.
Napominjemo da, uprkos uvođenju senzora, djeca će uz senzore i dalje imati pravo i na određen broj trakica za mjerenje šećera u krvi, što inače nije praksa u drugim zemljama koje finansiraju senzore, jer u tim slučajevima obično ne finansiraju i trakice.
Pravo na senzore za kontinuirano mjerenje šećera u krvi djeca oboljela od dijabetesa tip 1 do 18 godina ostvarivaće na osnovu prijedloga specijaliste pedijatra endokrinologa, koji uz prijedlog izdaje i nalog i to za šestomjesečne potrebe. Na osnovu tog prijedloga i zahtjeva osiguranika, FZO RS će donositi rješenje, a nalog će se realizovati u apotekama. Takođe, na osnovu analize tržišta i razgovora sa predstavnicima pacijenata, formirana je i cijena za ovo medicinsko sredstvo, vodeći računa da osiguranici u okviru definisane cijene mogu da dobiju odgovarajući senzor, bez doplate. Dakle, FZO RS će u potpunosti finansirati ovo medicinsko sredstvo, budući da su djeca do 18 godina oslobođena plaćanja participacije. U slučaju da u apotekama sa kojima FZO RS ima potpisane ugovore pacijenti ne uspiju da ostvare pravo na senzore koji su im preporučeni, zbog eventualnih problema sa snabdjevenošću apoteka senzorima, biće omogućene refundacije troškova ovog medicinskog sredstva. Podsjećamo da je u BiH registrovano nekoliko vrsta senzora, ali očekujemo da će uvrštavanjem ovog medicinskog sredstva u prava osiguranika, rasti zainteresovanost i drugih proizvođača da svoje aparate registruju i u BiH, čime bi se omogućila bolja dostupnost i veći izbor senzora za pacijente.
Fond za oboljele od dijabetesa u potpunosti finansira insuline, trakice za mjerenje šećera, lancete, špriceve, igle, aparate za brzo određivanje glukoze u krvi, određen broj insulinskih pumpi, te potrošne materijala za insulinske pumpe. Oboljeli od dijabetesa su oslobođeni plaćanja participacije kod liječenja osnovne bolesti i komplikacija. Uvrštavanjem senzora u prava osiguranika učinjen je još jedan značajan iskorak u pravima iz zdravstvenog osiguranja oboljelih od dijabetesa, kojim se znatno unapređuje zdravstvena zaštita i poboljšava kvalitet života djece oboljele od dijabetesa tip 1, ali i njihovih roditelja. Zahvaljujemo se predstavnicima udruženja pacijenata koji su u proteklom periodu intenzivno sarađivali sa Fondom i koji su svojim iskustvima i sugestijama dali značajan doprinos uvođenju senzora u prava koja finansira FZO RS.

U Republici Srpskoj zaštićene su najugroženije kategorije građana i za njihovu zdravstvenu zaštitu sredstva se obezbjeđuju u budžetu Republike. Prema tome, ne stoje navodi da ''sistem'' ne štiti ugrožene kategorije građana. Primjera radi, Zakon o obaveznom zdravstvenom osiguranju je omogućio da se djeca, ako su roditelji nezaposleni, na osiguranje mogu prijaviti po osnovu godina života; lica starija od 65 godina, ako nemaju drugi osnov osiguranja, mogu se prijaviti po osnovu godina; trudnice koje su nezaposlene i čiji supružnici (ili vanbračni partner) nisu zaposleni, mogu da se prijave po osnovu trudnoće (kao i porodilje i žene u procesu planiranja porodice); oboljeli od malignih i drugih teških oboljenja, ako nemaju drugi osnov, mogu da se prijave na osiguranje po osnovu oboljenja, nezaposleni kao lica bez prihoda i dr. Za sve ove kategorije sredstva za finansiranje zdravstvene zaštite obezbjeđuje Republika. Dakle, ''sistem'' je zaštitio ugrožene i najosjetljivije kategorije građana i za njih obezbijedio zdravstvenu zaštitu na teret budžeta Republike Srpske. Trudnica koja je zaposlena ne bi smjela biti ugrožena kategorija, jer ona radi i zaradila je svoju platu, kao i svoje doprinose i poslodavac je obavezan da ih u njeno ime uplaćuje, kao i za sve druge radnike. Pri tome, svaki radnik ima mogućnost da u slučaju neplaćanja doprinosa poslodavca prijavi nadležnim organima, jer je to krivično djelo. Apsurdno je očekivati da se za građane koji su zaposleni zdravstvena zaštita obezbjeđuje iz javnih prihoda ili prihoda onih za koje se plaćaju doprinosi, jer kakva poruka bi se time poslala za oko 800.000 osiguranih lica za koje se plaćuju doprinosi?! Svima u društvu bi trebao da bude zajednički interes da se poštuju zakonske obaveze, a ne da se blagonaklono odnosimo prema neplaćanju doprinosa i da se istovremeno od Fonda očekuje da krši Zakon i finansira zdravstvenu zaštitu i neosiguranih građana i to iz prihoda onih koji su doprinose uredno plaćali.

Napominjemo da Fond zdravstvenog osiguranja nije zakonodavac, već obezbjeđuje i sprovodi obavezno zdravstveno osiguranje primjenjujući Zakon o obaveznom zdravstvenom osiguranju. Zakonom je propisano da je uslov za korišćenje prava na zdravstvenu zaštitu na teret obaveznog zdravstvenog osiguranja redovna uplata doprinosa, bez izuzetaka. Fond svojim pravilnicima ne može da omogući veća prava od onih predviđenih Zakonom. Podsjećamo, u izradi novog Zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju, koji se primjenjuje od kraja septembra prošle godine, učestvovale su sve relevantne strane, uključujući udruženja pacijenata, strukovna udruženja itd., a usvojen je u Narodnoj skupštini Republike Srpske u okviru koje je i Zakonodavni odbor koji razmatra usklađenost nacrta i prijedloga svih zakona sa Ustavom.

Zakonom o obaveznom zdravstvenom osiguranju RS i Zakonom  o doprinosima RS jasno je definisano ko koju kategoriju građana prijavljuje na osiguranje i ko plaća doprinose tako da je i jasno ko je i odgovoran u slučaju neredovne uplate doprinosa. Zaposlene građane na osiguranje prijavljuje poslodavac koji je dužan da za tu kategoriju građana, pored plate,  uplaćuje doprinose i druge zakonske obaveze koje radnik u okviru svoje bruto plate i zaradio. To se odnosi na trudnice, kao i za sve ostale građane koji su po osnovu zaposlenosti, dakle rada, prijavljeni na zdravstveno osiguranje.

Svaki radnik kome poslodavac ne uplaćuje doprinose koje je zaradio to može da prijavi kontrolnim organima u čijoj je nadležnosti kontrola i uplata doprinosa. Svima u društvu bi trebalo da bude u interesu da se poštuju zakonske obaveze, jer ako se za nekoga koji radi i dobijaju mjesečnu platu, ne uplaćuju doprinosi, njegovo liječenje bi se trebalo, onda,  finansirati od onoga za koje se doprinosi redovno uplaćuju. Napominjemo da se preko jednog nosioca osiguranja, recimo radnika, na zdravstveno osiguranje mogu prijaviti svi drugi članovi porodice ( partner/ djeca) ako nemaju nijedan osnov, što dovoljno pokazuje koliko je sistem solidaran i da se samo jednim mjesečnim doprinosom,  bez obzira o kom iznosu je riječ,  mogu liječiti svi članovi porodice koji za zdravstvo ne izdvajaju ništa.

Podsjećamo da je Fond više od tri godine, tačnije od 13. marta 2020. godine , pa sve dok je trajala vanredna situacija u RS finansirao zdravstvenu zaštitu za sve građane ( osigurane i neosigurane) i korišćenje zdravstvene zaštite nije bilo uslovljeno plaćanjem doprinosa za šta je izdvojeno više od 150 miliona KM. I ova odluka Vlade RS i FZO RS bila je jedinstvena u regionu, jer niko nije finansirao zdravstvenu zaštitu za sve građane. I dok je trajala vanredna situacija, kao i ova odluka Vlade RS kada je ponovo dat rok za građane i poslodavce da do 31. jula izmire svoje obaveze i regulišu svoj status osiguranja niko, uključujući i ugrožene kategorije građane nije postavljao pitanje zašto poslodavac ne uplaćuje doprinose, niti su se interesovali za svoj status osiguranja, iako ih je Fond kontinuirao pozivao da provjere svoj status.  Niko se za ove tri godine  nije pitao kako zdravstveno  osiguranje uopšte funkcioniše, da li poslodavci uplaćuju doprinose i od čega „živi“ zdravstveni sistem, kako se liječe trudnice, djeca, iako Fond u svim svojim javnim nastupima ukazuje na neophodnost uplate doprinosa za nesmetano funkcionisanje zdravstvenog sistema, finansiranje lijekova, liječenja i drugo.

Budući da su nakon ukidanja vanredne situacije, mnogi građani ostali bez zdravstvenog osiguranja,  Vlada RS dala je još jednu šansu i omogućila prelazni rok da se izmire sve obaveze. I dok je trajala ova odluka, takođe, niko nije postavljao pitanje da li su poslodavci u međuvremenu izmirili svoje obaveze po osnovu doprinosa. Čak šta više, to je učinio Fond koji je uputio dopis svim poslodavcima gdje ih je između ostalog upozorio da je neuplata dopriosa krivično djelo.

Detaljnije