Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske za lijek „progesteron“ (utrogestan) i „didrogesteron“ koji se nalaze na Listi A lijekova koji se izdaju na recept precizirao je medicinsku indikaciju kako bi i svim ženama koje se nalaze u postupku vantjelesne oplodnje bilo omogućeno propisivanje ovog lijeka na recept, ukoliko im je potreban.

Ovu izmjenu danas je usvojio i Upravni odbor Fonda zdravstvenog osiguranja RS, a ona je donesena na prijedlog udruženja porodica koje se bore sa sterilitetom i počeće da se primjenjuje 15. januara naredne godine.

Iako su se i ranije ovi lijekovi na recept u određenim slučajevima mogli propisivati i ženama koje su u postupku vantjelesne oplodnje, i to pod indikacijom „prevencija ponavljanih pobačaja“, u cilju preciznosti i da spriječimo sve eventualne nedoumice u praksi, Fond je konkretnije precizirao indikacije za ovaj lijek. Tako da pored ranijih indikacija -prijetećeg pobačaja, opasnosti od prijevremenog porođaja, prevencije ponavljanih pobačaja, navedena je i indikacija da se lijek može propisati „u postupku vantjelesne oplodnje“. Fond na ovaj način želi da maksimalno pojednostavi procedure propisivanja lijekova na recept i da spriječi sva eventualna nerazumijevanja u praksi, a budući da su izmjene usvojene na prijedlog udruženja pacijenata, to je još jedna potvrda da Fond uvažava potrebe osiguranika i svakodnevno analizira primjenu propisa u praksi.  Napominjemo da ove lijekove na recept propisuju ginekolozi koji imaju ugovor sa Fondom, odnosno koji imaju šifru za propisivanje lijekova na recept.  Podsjećamo da je Fond još 2018. godine počeo da finansira lijek „utrogestan“ i time značajno finansijski rasteretio trudnice, jer se ovaj lijek veoma često propisuje.

Pored ove novine, UO FZO RS je danas takođe usvojio još jednu izmjenu koja ima za cilj poboljšati dostupnost lijeka „dornaza alfa rastvor za raspršivanje“ kojeg koriste oboljeli od cistične fibroze. Naime, ovaj lijek Fond nabavlja putem javnih nabavki i za oboljele od cistične fibrize dostupan je u Univerzitetsko - kliničkom centru Republike Srpske. 

Budući da ovaj lijek uglavnom koriste djeca, pa da roditelji sa djecom samo zbog lijeka ne bi putovali do UKC RS, Fond je omogućio da se ovaj lijek za oboljele od ove bolesti ubuduće podiže u apoteci u mjestu prebivališta oboljelih. Ova izmjena koju je inicirao Savez za rijetke bolesti Republike Srpske će, takođe, početi da se primjenjuje od 15. januara 2022. godine.

Dakle, navedene izmjene su nastale kao produkt saradnje Fonda i predstavnika udruženja pacijenata, jer Fond kontinuirano analizira sve prijedloge i sugestije osiguranika, jer smatramo da se samo kulturom dijaloga između institucija i predstavnika udruženja mogu prevazići svi izazovi, a zdravstveni sistem na taj način činiti još boljim.

Fond je proteklih mjeseci intenzivnije otvorio svoja vrata, te je održano niz sastanaka sa predstavnicima udruženja pacijenata, zdravstvenih radnika, poslodavaca, jer nam je cilj da razgovorom i slušanjem  „druge strane“ minimalizujemo i pronađemo rješenja za sve pojave koje bi mogle prouzrokovati nezadovoljstvo, a to je ujedno i put za unapređenje i poboljšanje kvaliteta zdravstvene zaštite.

Osiguranici Fonda zdravstvenog osiguranja do kraja decembra imaju mogućnost da na sasvim jednostavan način promijene svog porodičnog doktora, pedijatra ili ginekologa.
Podsjećamo da svake godine u takozvanom redovnom periodu oktobar – decembar građani imaju mogućnost da izaberu, odnosno promijene ljekara bez navođenja razloga promjene.
Dakle, ukoliko neko iz bilo kojeg razloga želi da promijeni izabrane doktore najbolje bi bilo da to uradi sada, odnosno do kraja godine, jer je procedura mnogo jednostavnija. Naime, potrebno je samo da popune odgovarajuće obrasce  kod novoizabranog doktora i da ih ovjere u Fondu, pri tome nisu obavezni da navode razloge promjene porodičnog doktora, pedijatra ili ginekologa.
Izuzetno je značajno da se izbor ili promjena doktora izvrši do kraja godine, odnosno prije potpisivanja ugovora između Fonda i domova zdravlja za narednu godinu, jer od broja registrovanih lica zavisi i koliko će koji dom zdravlja dobiti sredstava.
Takođe, kod novoizabranog doktora osiguranici mogu da odlaze od početka naredne godine, izuzev ukoliko novi doktor radi u istoj zdravstvenoj ustanovi kao i prethodni, tada nije potrebno čekati narednu godinu.
Inače, doktora je moguće promijeniti i mimo za to predviđenog perioda, ali samo u određenim okolnostima i tada je procedura komplikovanija, odnosno neophodno je navesti opravdan razlog promjene u skladu sa pravilnikom koji reguliše ovu oblast, kao npr. usljed promjene mjesta prebivališta, odsustva izabranog doktora u dužem periodu itd.
Podsjećamo da  građani mogu da izaberu porodičnog doktora, ginekologa ili pedijatra u onim zdravstvenim ustanovama (javnim i privatnim) koje sa Fondom imaju potpisan ugovor, dok mjesto prebivališta već odavno nije uslov za izbor porodičnog doktora.
Spisak svih zdravstvenih ustanova koje sa Fondom imaju potpisan ugovor dostupan je na našoj internet stranici  www.zdravstvo-srpske.org, a građani se dodatno mogu informisati u svim našim poslovnicama, kao i kod zaštitnika prava osiguranih lica Fonda zdravstvenog osiguranja RS.

U organizaciji Centra za mame sinoć je u Banjaluci organizovana konferencija pod nazivom "Želim biti mama" na kojoj su, između ostalih, učestvovali i predstavnici Fonda zdravstvenog osiguranja RS, budući da Fond još od 2007. godine finansira vantjelesnu oplodnju. Osim toga, Fond u potpunosti finansira zdravstvenu zaštitu trudnica, kao i sve preglede i liječenja koja se odnose na planiranje porodice ali i na liječenje steriliteta, te porođaj ili prekid trudnoće iz medicinskih razloga.
„ Drago nam je da smo ovim pozivom prepoznati kao institucija koja konkretnim mjerama doprinosi unapređenju reproduktivnog zdravlja i na ovaj način pruža podršku pronatalitetnoj politici Republike Srpske“, istakla je portparol Fonda Darija Filipović Ostojić koja je sa zaštitnicom prava osiguranih lica Goranom Marić učestvovala na ovoj konferenciji.
Podsjećamo da Fond finansira tri pokušaja vantjelesne oplodnje za parove koji prirodnim putem ne mogu da dobiju bebu. Pored toga, od 2017. godine, počeo da finansira i novu uslugu - čuvanje embriona na dvije godine, dok su ranije naši osiguranici morali da sami plaćaju ovu uslugu. Zahvaljujući uvođenju ove procedure, parovi ne moraju da prolaze kompletan proces vantjelesne oplodnje.
Napominjemo da je Fond zdravstvenog osiguranja RS u pandemiji virusa korona donio odluku da u slučaju prekidanja postupka vantjelesne oplodnje zbog infekcije korona virusom, par ima pravo da ponovi postupak vantjelesne, znači ne gube pravo na jedan pokušaj.

Detaljnije

Da  zdravstveni sistem prepoznaje važnost i pruža podršku u borbi protiv AIDS-a najbolje pokazuje podatak i da je Fond zdravstvenog osiguranja nedavno na Poseban program nabavke uvrstio novi antivirusni lijek „emtricitabin, rilvipirin, tenofovir, disoproksil“,  film tablete za liječenje odraslih pacijenata sa HIV infekcijom  sa kojim se postiže efikasnost u liječenju.

Prednost ovog lijeka u odnosu  na dostupne lijekove za terapiju HIV-a ogleda se u tome, jer je riječ o efikasnijoj terapiji koja ima fiksnu kombinaciju tri tablete  zahvaljujući kojoj će oboljeli od AIDS-a smanjiti unos dnevne količine tableta koje su im potrebne za liječenje. Ovaj lijek, budući da se nabavlja putem javnih nabavki, u bolnicama će biti dostupan nakon sprovedenog tenderskog postupka onim pacijentima koji imaju preporuku UKC RS.

Osim ovog lijeka, zdravstveno osiguranje za ove osiguranike u potpunosti finansira još nekoliko lijekova koji osiguranici ne podižu u apotekama, nego su dostupni u Univerzitetsko- kliničkom centru RS gdje se, inače, liječе svi oboljeli od HIV - a, odnosno iz cijele Republike Srpske. 

Podsjećamo da zdravstvenu zaštitu osiguranika Fonda zdravstvenog osiguranja RS koji su zaraženi virusom ХИВ-а u potpunosti finansira Fond, jer je riječ o kategoriji osiguranih lica koja je oslobođena plaćanja participacije za sve ono što spada u obavezno zdravstveno osiguranje.  Inače, svim stanovnicima u Republici Srpskoj koji imaju neku od zaraznih bolesti, uključujući i HIV  uvijek se pruži neophodna zdravstvena zaštita, bez obzira da li se radi o osiguranim licima ili ne, jer je riječ o specifičnim bolestima od posebno socijalno-medicinskog značaja. Takođe, ovoj kategoriji osiguranika se uvijek ovjeri zdravstvena knjižica bez obzira da li je za njih uplaćen doprinos za zdravstveno osiguranje.

Takođe, nedavnim izmjenama Zakona o zdravstvenom osiguranju RS,  tačnije od prošle godine, omogućeno je da zaraženi od HIV-a mogu po osnovu svoje bolesti biti zdravstveno osigurani ukoliko ne postoji nijedna druga mogućnost, što ranije nije bio slučaj. Zdravstveni sistem je i na ovaj način prepoznao važnost njihovog liječenja i da u svakom trenutku imaju zdravstveno osiguranje.

Budući i da je Zakonom o zdravstvenoj zaštiti RS precizirano je da se na nivou Republike obezbjeđuje zdravstvena zaštita pod jednakim uslovima populacionim i nozološkim grupama od posebnog socijalno-medicinskog značaja, u koje spadaju, između ostalih, i lica koja žive sa HIV infekcijom, tako da Fond nastoji da pravima iz obaveznog zdravstvenog osiguranja ovoj kategoriji osiguranika maksimalno olakša, a zdravstvenu zaštitu učini što dostupnijom.

Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, pored kohlearnih implantata, počeo je i da finansira i procesor zvuka za korisnike kohlearnog implant sistema, odnosno zamjenu postojećih procesora, jer su izmjene Pravilnika o pravu na medicinska sredstva stupile na snagu.

Zahvaljujući ovoj odluci, podsjećamo da će Fond za djecu do 15 godina  u potpunosti finansirati zamjenu postojećih procesora koja koštaju više od 17.000 KM, dok će roditelji djece od 15 do 18 godina partcipirati u troškovima zamjene ovih procesora u iznosu od 5 odsto, a lica starija od 18 godina sa 10 odsto.

Fond je na prijedlog Udruženja roditelja djece sa kohlearnim implantom „Čujem – govorim“  u Pravilnik o pravu na medicinska sredstva uvrstio i procesor zvuka za korisnike kohlearnog implant sistema za sve starosne skupine.

Zamjena postojećih procesora je od izuzetnog značaja za osiguranike koji imaju ugrađene kohlearne implantate zahvaljajući kojim im je poboljšan sluh, jer u slučaju kvara bilo kog dijela aparata, korisnici u potpunosti gube sluh.

Inače, pravo na zamjenu postojećih procesora na period od sedam godina ostvaruje se na prijedlog konzilijuma specijalista otorinolaringologa ustanove tercijarnog nivoa i rješenjem Fonda.  Usluga zamjene postojećih procesora  se,  takođe,  pruža u Univerzitetsko-kliničkom centru RS.

Podsjećamo da je Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske u martu prošle godine počeo da finansirа kohlearnе implantate za djecu sa oštećenim sluhom, tako da je sa finansiranjem i zamjenom postojećih procesora, učinjen  još jedan pomak u poboljšanju uslova liječenja osiguranika koji imaju zdravstvene probleme sluha. Napominjemo i da trošak ugradnje kohlearnog implanta za jednog osiguranika iznosi oko 32.000 KM, a ova usluga se pruža u UKC RS. 

Kohlearni implantati se uglavnom ugrađuju djeci sa urođenom obostranom gluvoćom, kao i djeci sa progresivnim postlingvalnim gubitkom sluha ili stanja nakon menignitisa. Sve dosadašnje studije su pokazale da zahvaljujući ovom aparatu djeca imaju uredno razvijen govor, redovno pohađaju školu i aktivni su članovi društvene zajednice.