FZO RS Fond solidarnosti

Fond solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu


Fond solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu osnovan je krajem 2017. godine u Republici Srpskoj s ciljem da se u skladu sa Zakonom o Fondu solidarnosti prikupljaju dodatna finansijska sredstva kako bi se omogućila dijagnostika i liječenje djece u inostranstvu, kada to nije moguće u zdravstvenim ustanovama u Republici Srpskoj niti u drugim zdravstvenim ustanovama sa kojima Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske ima potpisan ugovor.Rad Fonda solidarnosti, odnosno njegovo osnivanje, status, djelatnost, organizacija, izvori i način prikupljanja sredstava, način raspodjele sredstava, te praćenje rada Fonda uređeni su Zakonom o Fondu solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu (Službeni glasnik RS 100/17, 103/17).Sredstva Fonda solidarnosti mogu se odobriti za dijagnostiku i liječenje u inostranstvu djece uzrasta do 18. godine života, koja su osigurana lica Fonda zdravstvenog osiguranja RS i državljani BiH. Da bi ostvarili ovo pravo roditelji/staratelji djece treba da podnesu Fondu zahtjev u skladu sa procedurom koja je definisana Pravilnikom o načinu, postupku, obliku, obimu i rokovima korišćenja sredstava Fonda solidarnosti (Službeni glasnik RS 72/19).O upućivanju djece na liječenje i dijagnostiku u inostranstvu odlučuje Stručna komisija Fonda solidarnosti, kao i Upravni odbor ovog Fonda, a rješenje donosi direktor Fonda.Sredstva za Fond solidarnosti prikupljaju se iz više izvora, i to:- Budžeta RS u iznosu od 0,025% ostvarenih poreskih i neporeskih prihoda u prethodnoj fiskalnoj godini, umanjenih za iznos doprinosa za socijalno osiguranje;- Posebnog doprinosa za solidarnost na teret budžetskih korisnika, javnih preduzeća, ustanova, organa uprave, upravnih organizacija u iznosu od 5% cijene kupljenog službenog putničkog vozila, osim vozila MUP-a i zdravstvenih ustanova;- Posebnog doprinosa za solidarnost u iznosu od 0,25% plate zaposlenog lica u RS;- Budžeta opština i gradova u iznosu od 0,025% ostvarenih poreskih i neporeskih prihoda u prethodnoj fiskalnoj godini.
Takođe, privredna društva, preduzetnici, pojedinci, međunarodne organizacije i drugi zainteresovani mogu i da doniraju novac ovom fondu za liječenje djece. Način uplate i prikupljanja sredstava preciziran je Uputstvom koje je dostupno na sajtu (u propisima), a na sajtu su, takođe, dostupni i brojevi računa, kao i primjeri uplatnica.
Za sve informacije o Fondu solidarnosti, koje ne pronađete na ovom sajtu,  možete nas kontaktirati na mejl fond.solidarnosti@zdravstvo-srpske.org  ili telefon 051 249 174. 

 

Građani se o Fondu solidarnosti mogu informisati i putem INFO LETAK