FZO RS Dokumenti Planovi rada
                           

Suzbijanje korupcije, u najširem smislu, obuhvata mjere i aktivnosti koje onemogućavaju zloupotrebe javnih ovlašćenja radi pribavljanja lične koristi i koje doprinose povjerenju građana u javne institucije. Tako definisan pojam, upućuje i na ključne mehanizme suzbijanja korupcije. Dokument

 

Na sjednici Upravnog odbora Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, održanoj 17.04. ove godine, usvojen je Strateški plan razvoja Fonda do 2012. godine. Strateškim planom je definisano 5 strateških ciljeva: usaglasiti prihode i troškove obaveznog osiguranja; obavezno osiguranje učiniti dostupnim svim građanima; doprinijeti razvoju kvalitetne, efikasne i dostupne zdravstvene zaštite; usavršiti principe ugovaranja i uvesti nove mehanizme plaćanja zdravstvenih usluga; izgraditi moderan i efikasan Fond zdravstvenog osiguranja.

Realizacija ovih strateških ciljeva za efekat, pored ostalog, trebalo bi da ima: rast prihoda od 10 % na godišnjem nivou, definisane izvore finansiranja programa zdravstvene zaštite stanovništva za svaku godinu, sve stanovništvo obuhvaćeno obaveznim osiguranjem, dostupniju zdravstvenu zaštitu, pojednostavljene procedure ostvarivanja prava iz zdravstvenog osiguranja, povećano zadovoljstvo pacijenata radom zdravstvenih ustanova i Fonda, uveden ISO sistem kvaliteta u radu Fonda itd.

Realizacijom Strateškog plana trebalo bi da se ostvari vizija poslovne politike Fonda, koja potencira tri segmenta: zadovoljstvo osiguranika, zadovoljstvo poslovnih partnera i Fond među najboljim javnim institucijama.
Integralni tekst Strateškog plana objavljen je na internet stranici Fonda (dokumenti). Dokument