FZO RS Osiguranje Zdravstvena knjižica
Zdravstvena knjižica je  dokument kojim se dokazuje svojstvo osiguranika, odnosno osiguranog lica, uz  ličnu kartu, odnosno odgovarajuću ispravu kojom se utvrđuje identitet. 
Zdravstvena knjižica vrijedi ukoliko je  ovjerena. Sa neovjerenom zdravstvenom knjižicom nije moguće ostvarivati zdravstvenu zaštitu niti druga prava iz zdravstvenog osiguranja na teret sredstava Fonda. Lica koja ne mogu dokazati svojstvo osiguranika, odnosno osiguranog lica, ili kod sebe nemaju ovjerenu zdravstvenu knjižicu, sama snose troškove zdravstvene zaštite, osim u slučaju hitne medicinske pomoći.
Knjižica se ovjerava na osnovu dokaza da je obveznik doprinosa uplatio sve dospjele obaveze po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje do 20-og u mjesecu za prethodni mjesec. Izuzetak su, djeca do 15 godina, trudnice, porodilje do navršene godine dana, odnosno 18 mjeseci života novorođenčeta i teško oboljeli radnici, kojima se ovjera knjižice ne uslovljava plaćenim doprinosom. 
Zdravstvena knjižica se, u pravilu, ovjerava za period od mjesec dana. Međutim, pojedinim kategorijama osiguranih lica, knjižica se ovjerava na duži period, ili samo jednom, kao što je slučaj sa penzionerima. Kod penzionera Republike Srpske, zdravstvena knjižica se ovjerava samo nakon što je neko lice steklo status penzionera i po tom osnovu bude prijavljeno na zdravstveno osiguranje. Nakon toga, penzioner će prilikom korišćenja prava iz zdrvstvenog osiguranja, ovjerenu knjižicu dokazivati posljednjim čekom o isplaćenoj penziji, koji je dokaz da je za njega i članove domaćinstva koji se preko njega prijavljeni na osiguranje, uplaćen doprinos. Precizni podaci u vezi s dužinom perioda na koji se ovjerava zdravstvena knjižica pojedinim kategorijama osiguranih lica, dati su u tabli. Tabela