FZO RS Osiguranje Prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja

Prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja su propisana Zakonom o zdravstvenom osiguranju i opštim aktima Fonda zdravstvenog osiguranja. Paket prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja čine pravo na zdravstvenu zaštitu i pravo na naknadu plate za vrijeme privremene spriječenosti za rad (bolovanja). Sva prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja dostupna su svim osiguranim licima pod jednakim uslovima i ne zavise od visine uplaćenog doprinosa za zdravstvenog osiguranje.

Prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja:

Pravo na zdravstvenu zaštitu obuhvata:

 • preventivnu zdravstvenu zaštitu
 • hitnu medicinsku pomoć
 • preglede i liječenje kod porodičnog doktora, u bolnicama i klinikama u Republici Srpskoj i u inostranstvu
 • konsultativno-specijalističku zdravstvenu zaštitu
 • medicinsku rehabilitaciju
 • ortopedska i druga pomagala
 • dijagnostiku, obaveznu imunizaciju, lijekove, sanitetski prevoz, liječenje u kući osiguranog lica, palijativnu njegu.

 

Pravo na novčane naknade obuhvata pravo na naknadu plate za vrijeme privremene spriječenosti za rad, odnosno za vrijeme bolovanja. Zakonom i izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju propisano je da naknadu za prvih 30 dana bolovanja isplaćuje poslodavac, a za bolovanje duže od 30 dana, najduže 12 mjeseci, naknadu plate refundira Fond zdravstvenog osiguranja poslodavcima.

U kom se procentu isplaćuje naknada plate?

Fond zdravstvenog osiguranja isplaćuje naknadu plate od 70% do 90% od osnova. Naknada plate u iznosu od 70% refundira se kada je uzrok bolovanju bolest ili povreda; medicinsko ispitivanje; njega oboljeg člana porodice. Naknada plate u visini od 90% isplaćuje se u slučaju da je bolovanje posljedica zarazne bolesti i u slučaju darivanja organa i tkiva.

Šta čini osnov za obračun naknade?

Osnov za obračun naknade čini neto plata koju bi radnik primio za redovan rad, s tim da osnov za obračun naknade ne može biti veći od plate na koju se obračunava i uplaćuje doprinos za zdravstveno osiguranje.

Ko odobrava bolovanje?

Bolovanje do 30 dana za sva osigurana lica odobrava porodični doktor. Bolovanja koja traju duže od 30 dana odobrava komisija za bolovanja.


Kada nije moguće ostvariti pravo na naknadu plate?

Pravo na naknadu plate za vrijeme bolovanja nije moguće ostvariti u sljedećim okolnostima:

 • ako je nesposobnost za rad namjerno prouzrokovana;
 • ako je nesposobnost za rad prouzrokovana pijanstvom;
 • ako osigurano lice namjerno sprečava ozdravljenje;
 • ako bez opravdanog razloga osigurano lice odbija liječenje;
 • ako se iz neopravdanih razloga ne javi u predviđenom terminu porodičnom doktoru, odnosno Komisiji za ocjenu privremene nesposobnosti,
 • ako se za vrijeme bolovanja bavi aktivnosšću kojom ostvaruje prihod;
 • ako prima naknadu zarade po drugim propisima;


Na koji period se odobrava bolovanje radi njege oboljelog člana porodice?

Po tom osnovu bolovanje se može odobriti:

 • 7 dana u toku jedne godine, za njegu oboljelog člana porodice starijeg od 15 godina;
 • 15 dana u toku jedne godine za njegu oboljelog člana porodice mlađeg od 15 godina;
 • 4 mjeseca u toku godine, za njegu teško oboljelog djeteta do 18 godina života i
 • roditeljima ili starateljima djece kojima je odobren boravak uz dijete koje se nalazi na bolničkom liječenju, dok traje liječenje u bolnici.


Kojim je propisima uređeno pravo na naknadu plate za vrijeme bolovanja?

Ovo pravo je propisano Zakonom o zdravstvenom osiguranju, a bliže je uređeno Pravilnikom o ostvarivanju prava na naknadu plate za vrijeme privremene nesposobnosti za rad.