FZO RS Odnosi s javnošću Vijesti FZO RS slavi 31 godinu postojanja: Novi podzakonski akti donijeli i nova prava

Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske danas slavi svoj 31 rođendan, a u proteklom periodu doneseno je niz novih podzakonskih akata koji su sistematičnijim pristupom omogućili nova prava i pojednostavljenje procedure, a sve u cilju unapređenja kvaliteta zdravstvene zaštite. Budući da je u septembru prošle godine Republika Srpska dobila  novi Zakon o obaveznom zdravstvenom osiguranju i to nakon 23 godine, Fond je aktivno radio na donošenju novih  podzakonskih akata koji prateći zakonski okvir daju novi pristup ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu i proširenje paketa prava, sa samo jednim ciljem - postići efikasnost i kvalitet. Tako su osiguranici kroz obavezno zdravstveno osiguranje dobili neke nove mogućnosti, poput finansiranja nove zdravstvene usluge - čuvanja reproduktivnih ćelija (onkofertilitet), posebno značajne za oboljele od malignih bolesti, finansiranje senzora za djecu do 18 godina starosti koji boluju od dijabetesa tip jedan, nova prava za pacijente sa stomom, te za osiguranika sa Daunovim sindromom. S obzirom na to da je jedan od ciljeva FZO RS promovisanje i informisanje osiguranika o pravima, jer samo tako se može povećati svijest o važnosti zdravstvenog osiguranja, FZO RS priprema i nove vodiče kroz prava iz zdravstvenog osiguranja. Svaki vodič biće posvećen određenom segmentu zdravstvenog osiguranja kako bi osiguranici znali koja su prava, način ostvarivanja tih prava, ali i kome mogu da se obrate za pomoć u slučaju eventualnih nejasnoća i problema kod ostvarivanja prava u praksi. Budući da i novi zakon kao i podzakonski akti donose brojne novine, cilj je da osiguranici na jednom mjestu mogu da pronađu sve što ih interesuje u vezi prava iz zdravstvenog osiguranja.

Inače, Fond zdravstvenog osiguranja Republike osnovan je Odlukom Skupštine Republike Srpske 27. jula 1992. godine, u skladu sa tadašnjim Zakonom o zdravstvenom osiguranju Republike Srpske.

FZO RS je javna institucija koja sprovodi obavezno zdravstveno osiguranje u Srpskoj, rukovodeći se načelima solidarnosti, uzajamnosti i jednakosti. Organizacionu strukturu Fonda čine Direkcija, šest sektora i osam filijala organizovanih po teritorijalnom principu (Banjaluka, Prijedor, Doboj, Bijeljina, Istočno Sarajevo, Zvornik, Trebinje i Foča) koje u svom sastavu imaju poslovnice i ekspoziture.

Fond zdravstvenog osiguranja RS finansira se od doprinosa za zdravstveno osiguranje, koji su glavni izvor prihoda Fonda, te iz drugih izvora, poput budžeta Republike, po međunarodnim konvencijama i dr. Više od 80 odsto prihoda Fonda je od doprinosa za zdravstveno osiguranje radnika, te su, praktično, zaposleni ti koji ''nose'' cjelokupan zdravstveni sistem. U Republici Srpskoj, odnosno Bosni i Hercegovini, za sada ne postoje dodatni izvori finansiranja zdravstvenog sistema, što je neminovno za dugoročnu održivost zdravstvenog sistema. U Republici Srpskoj je širok spektar prava iz zdravstvenog osiguranja i iako zemlje okruženja izdvajaju znatno više za zdravstveno osiguranje, po pravima Srpska ne zaostaje za tim zemljama. Paket prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja čine pravo na zdravstvenu zaštitu i pravo na naknadu plate za vrijeme privremene spriječenosti za rad (bolovanja). Sva prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja dostupna su svim osiguranim licima pod jednakim uslovima i ne zavise od visine uplaćenog doprinosa za zdravstvenog osiguranje

Prava iz zdravstvenog osiguranja Fond u kontinuitetu proširuje, što je dokaz i protekla godina, te se iz godine u godinu u naš zdravstveni sistem uvode nove procedure liječenja, nove terapije, a konstantno se radi i na pojednostavljenju procedura kako bi osiguranici svoja prava koristili na što jednostavniji i brži način. Tako da uprkos ograničenim prihodima, Fond uspijeva da konstantno unapređuje kvalitet i dostupnost zdravstvene zaštite građana Srpske, prvenstveno zahvaljujući racionalnom poslovanju i upravljanju svim troškovima, što je i dovelo do ovih poslovnih rezultata.