FZO RS Odnosi s javnošću Vijesti Koje su sve mogućnosti bolovanja kada je dijete bolesno?

Pravo na privremenu spriječenost za rad zbog njege užeg člana porodice (djece ili partnera) propisano je Zakonom o obaveznom zdravstvenom osiguranju Republike Srpske, te je u Pravilniku o postupku utvrđivanja pripremene sprečenosti za rad, kao nižem podzakonskom aktu, takođe, uvrštena ova odredba.
Prema ovom Zakonu, pravo na njegu užeg člana porodice može se ostvariti u toku godine i to 15 kalendarskih dana po djetetu, ako je riječ o djeci do 15 godina starosti ili sedam dana za djecu, odnosno članove uže porodice koji su stariji od 15 godina. Dakle, broj dana se računa po djetetu, što znači da roditelj za svako dijete ima pravo na 15 dana ili sedam dana bolovanja. Primjera radi, jedan od roditelja koji imaju dvoje djece, ima pravo na 30 kalendarskih dana (računaju se i dani vikenda), oni sa više djece, imaju više i slično, a porodični doktor vodi evidenciju za koje dijete se uzima bolovanje.
Inače, članom uže porodice se smatraju i djeca i supružnici, a pravo se ostvaruje ukoliko je uži član porodice bolestan.
Pored ovog prava, omogućeno je i da roditelj/staratelj ima pravo na bolovanje ukoliko se dijete nalazi na bolničkom liječenju, pa sve dok traje to bolničko liječenje. Ovo pravo ima jedan od roditelja ili staratelja djeteta koji u bolnici boravi na preporuku ljekara koji je dijete uputio u bolnicu, u skladu sa važećim propisima. Napominjemo da ovo pravo imaju osiguranici čijem djetetu je odobreno bolničko liječenje u zdravstvenim ustanovama u Republici Srpskoj, ali i izvan granica Srpske. Dakle, pored 15 kalendarskih dana, omogućeno je i ovo pravo na bolovanje za vrijeme trajanja bolničkog liječenja djeteta, za koje nema ograničenja, i u te dane se ne računa pomenutih 15 dana za njegu djeteta.
Napominjemo da roditelji u slučaju teškog zdravstvenog stanja djeteta do 18 godina života (maligne bolesti, zbog teškog oštećenja moždanih struktura ili drugog teškog pogoršanja zdravstvenog stanja djeteta) imaju pravo na bolovanje do četiri mjeseca u toku kalendarske godine. Ovo pravo se ostvaruje na prijedlog zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa u kojoj se dijete liječi, a bolovanje otvara porodični doktor.
Кao što se vidi iz priloženog, postoji više osnova po kojem roditelj ima mogućnost da bude na bolovanju zbog njege djeteta.
Zakonom su, takođe, predviđene kategorije u kojim slučajevima se plata za vrijeme bolovanja isplaćuje 100 odsto, a u kojim 70 odsto. Dakle, za njegu djeteta koji boluje od maligne bolesti, plata roditelju za vrijeme bolovanja se isplaćuje u 100 odsto iznosu. Ova novina je uvedena upravo novim Zakonom o obaveznom zdravstvenom osiguranju koji je stupio na snagu u septembru 2022. godine.  U svim ostalim slučajevima, plata za vrijeme bolovanja zbog njege djeteta se  isplaćuje u iznosu od 70 odsto.
Dakle, ovo pravo je predviđeno Zakonom o obaveznom zdravstvenom osiguranju. Budući da je fokus javnosti upravo na ovih 15 dana, a svjesno se zanemaruju i druge mogućnosti koje su predviđene Zakonom, poput prava na bolovanje u slučaju da dijete leži u bolnici ili veći broj dana za roditelje teško bolesne djece. Prema tome, zakon je predvidio više mogućnosti odsustva sa posla u slučaju potrebe, posebno je važno da se naglasi da je za djecu sa težim oboljenjima omogućeno i duže bolovanje.