FZO RS Odnosi s javnošću Vijesti Na više od 800 lokacija se koristi IZIS u Republici Srpskoj

Sve javne zdravstvene ustanove, bolnice i domovi zdravlja, kao i privatne ustanove koje imaju ugovor sa Fondom zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, uključujući i apoteke, uvezane su u Integrisani zdravstveni informacioni sistem (IZIS). Riječ je o ukupno 273 ustanovе. Ako uzmemo u obzir sve ambulante porodične medicine, kao i apoteke koje u jednom gradu imaju više lokacija, onda je taj broj daleko veći, tačnije na više od 800 lokacija se koristi IZIS.   
Primjera radi, od 1. avgusta 2021. evidentirano je 14,7 miliona posjeta u ovom sistemu na primarnom nivou,  realizovano je 13,5 miliona elektronskih recepata, kreirano je 6,2 miliona uputnica u IZIS-u, te 1,6 miliona nalaza.
Podsjećamo da su od ove godine u upotrebi samo elektronske zdravstvene kartice (stare zdravstvene knjižice više ne važe), a do sada je oko 892.000 osiguranih lica preuzelo svoje е kartice. Elektronska zdravstvena kartica je najbolja zaštita sistema i ličnih podataka pacijenata, jer se sa karticom pristupa elektronskom kartonu pacijenta, odnosno njegovim medicinskim podacima. Primjera radi, ljekar porodične medicine u domu zdravlja u kojem pacijent nije registrovan ne može da uđe u zdravstveni elektronski karton pacijenta bez pacijentove e kartice, a sve u cilju maksimalne zaštite podataka.
Osim e kartice, IZIS podrazumijeva i korišćenje eletronskih kartona, recepata i uputnica. Napominjeno da je primjena e recepata počela od aprila prošle godine, i ovaj segmnet IZIS-a se od samog početka uspješno sprovodi u praksi.
Elektronski recepti su znatni ubrzali proceduru propisivanja recepata.  Tako, primjera radi, pacijenti koji primaju kontinuiranu terapiju, a oslobođeni su plaćanja participacije, ne moraju ni da odlaze kod svog porodičnog ljekara, da se zakazuju i čekaju, već mogu u apoteci uz elektronsku karticu da podignu svoju terapiju.
Kada je riječ o zdravstvenim kartonima pacijenata, dosadašnji kartoni pacijenata zamijenjeni su elektronskim zdravstvenim kartonima, koji sadrže sve podatke o pacijentu na jednom mjestu, nezavisno od toga u kojoj zdravstvenoj ustanovi su prikupljeni (ambulanti porodične medicine, službi hitne pomoći, bolnici ili specijalističkoj ambulanti). Ljekari koji liječe pacijenta na jednom mjestu imaju uvid u pacijentovu istoriju liječenja, te važne podatke, poput podataka o alergijama, hroničnim oboljenjima, terapijama koje je primao itd. Dakle, e karton sadrži informacije od svih ljekara koji su uključeni u proces liječenja pacijenta. Zahvaljujući ovome, između ostalog, nije moguće da se desi dupliranje pregleda, jer urađen pregled u jednoj ustanovi, je automatski vidljiv i ljekarima koji liječe pacijenta u drugim ustanovama i drugim nivoima zdravstvene zaštite. Time se smanjuju i liste čekanja na pojedine preglede i dr.
Ovo su samo neke od brojnih prednosti koje IZIS donosi za koji očekujemo da će zdravstveni sistem učiniti efikasnijim i dostupnijim.  
Napominjemo da je integrisanje u IZIS zakonska obaveza, tako da su i zdravstvene ustanove koje nemaju ugovor sa Fondom obavezne da se integrišu u ovaj sistem i već se sprovode i te aktivnosti.