FZO RS Odnosi s javnošću Vijesti Refundacija troškova zdravstvene zaštite: U kojim slučajevima je moguća?

Novim Zakonom o obaveznom zdravstvenom osiguranju Republike Srpske, koji je počeo da se primjenjuje krajem septembra 2022. godine precizirano je u kojim slučajevima se može odobriti refundacija troškova zdravstvene zaštite. Cilj svih novina je unapređenje oblasti zdravstvenog osiguranja, a pored većih prava, jasnije su definisane i odgovornosti i obaveze svih učesnika zdravstvenih procesa.

Kada se može podnijeti zahtjev za refundaciju?

-Kada zdravstvena ustanova naplati zdravstvenu uslugu koju finansira obavezno zdravstveno osiguranje;

-Kada zdravstvena ustanova koja ima ugovor sa FZO RS naplati participaciju osiguraniku koji je oslobođen plaćanja ove obaveze;

-Kada zdravstvena ustanova koja ima ugovor sa FZO RS ne raspolaže potrebnim sanitetskim ili ugradbenim materijalima pa ih osiguranik sam kupi;

-Kada medicinsko sredstvo koje Fond finansira nije dostupno u zdravstvenim ustanovama koje imaju ugovor sa FZO RS.

Kada se refundiraju troškovi kada je riječ o lijekovima?

-          Kada se zdravstvena ustanova koja ima ugovor sa FZO RS pismeno izjasni da nije raspolagala lijekom koji se nalazi na listama lijekova koje finansira Fond, kako u domovima zdravlja tako i na bolničkoj listi lijekova ili listi citotoksičnih, bioloških i pratećih lijekova;

-          Kada konzilijum bolnice da pismenu preporuku za primjenu lijeka koji se ne nalazi na listama lijekova koje finansira FZO RS;

-          Kada lijek koji se nalazi na Listi lijekova koji se izdaju na recept nije dostupan u apotekama koje imaju ugovor sa FZO RS.

__________________________________

VAŽNO:  U ostalim slučajevima ne postoji mogućnost refundacije troškova zdravstvene zaštite! To se odnosi i na lijekove iz Programa lijekova za koje nisu moguće refundacije.

__________________________________

Šta je potrebno priložiti prilikom zahtjeva za refundaciju troškova zdravstvene zaštite?

-          Zahtjev osiguranog lica za refundaciju troškova korišćenja zdravstvene zaštite (ovaj zahtjev je dostupan u svim poslovnicama Fonda i popunjava se na licu mjesta poslovnicama);

-          Kopiju medicinske dokumentacije iz koje se vidi da je osiguranom licu preporučena i pružena zdravstvena usluga ili preporučen lijek, santitetski materijal, medicinsko sredstvo i drugo;

-          Originalan račun sa specifikacijom (ukoliko se prilaže fiskalni račun, na poleđini računa je potrebno da davalac usluge napiše ime i prezime osiguranika i ovjeri ga pečatom ustanove);

-          Originalan dokument o izvršenom plaćanju sa imenom osiguranika (nota račun, priznanica);

-          Foto-kopiju kartice tekućeg računa kod nadležne banke.

Zahtjev za refundaciju se može podnijeti u roku od godinu dana od kada je osiguranik platio neku zdravstvenu uslugu ili lijek. Refundacija se odobrava osiguranom licu pod uslovom da je uplatilac doprinosa izmirio sve dospjele obaveze  za doprinose za obavezno zdravstveno osiguranje i da su troškovi zdravstvene zaštite plaćenim vlastitim sredstvima. Osiguranici se pismenim putem, rješenjem Fonda, obavještavaju da li je njihov zahtjev za refundaciju odobren  ili ne. Takođe, osiguranici imaju pravo da podnesu žalbu na  rješenje u nadležnoj poslovnici Fonda, ukoliko nisu zadovoljni odlukom i to u roku od 15 dana od prijema rješenja.