FZO RS Odnosi s javnošću Vijesti Usvojen Zakon o obaveznom zdravstvenom osiguranju

Narodna skupština Republike Srpske usvojila je Zakon o obaveznom zdravstvenom osiguranju koji donosi više novina kojima će se značajno proširiti prava pacijenata i unaprijediti oblast obaveznog zdravstvenog osiguranja, a samim tim i zdravstvene zaštite građana.

Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske uz resorno ministarstvo je intenzivno radio na izradi ovog zakona imajući u vidu sva naša dosadašnja iskustva u radu, te smo nastojali da se kroz ovaj zakon, pored unapređenja prava, otklone i određene nedoumice koje su se javljale u praksi prilikom primjene ranijeg zakona, te da se izmijene odredbe koje su se u dosadašnjoj primjeni pokazale kao ne najbolje rješenje.

Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić zahvalio se Fondu zdravstvenog osiguranja, ističući da je uz Ministarstvo FZO RS dao najveći doprinos izradi ovog zakona i omogućio niz novih prava građanima Srpske. Riječ je o zakonu kojeg je podržala i stručna javnost jer predstavlja veliki iskorak, budući da je adekvatno odgovorio na sve potrebe i nove izazove zdravstvenog sistema. Pored struke, svoje primjedbe i sugestije su davala i udruženja pacijenta i oni su dali značajan doprinos u izradi ovog zakona koji je, dakle, prilagođen potrebama i građana i struke i savremenog zdravstvenog sistema.

Jedna od značajnijih novina koja je predviđena Zakonom jeste da će djeca do navršenih 18, umjesto sadašnjih 15 godina, biti oslobođena plaćanja participacije. Takođe, za razliku od sadašnjih propisa, roditelji djece do 15 godina će uz odgovarajuće medicinske indikacije moći biti u pratnji djeteta koje se nalazi na bolničkom liječenju, dok je sada starosna granica djeteta 6 godina. Novina je i da će Fond finansirati pratnju roditelja ili usvojitelja lica starijeg od 18 godina  kojem je utvrđena potpuna poslovna nesposobnost. U skladu sa proširenjem prava djeci do 18 godina, proširena su i prava iz oblasti stomatološke zdravstvene zaštite (pokretni ortodonski aparat biće dostupan djeci do 18 godina), a utvrđen je i širi obim prava licima oboljelim od rijetkih bolesti.

Pored toga, oboljelima od malignih bolesti za vrijeme bolovanja, kao i trudnicama koje su na bolovanju zbog čuvanja trudnoće, plata za vrijeme privremene nesposobnosti za rad će se isplaćivati u 100% iznosu, umjesto sadašnjih 70%. Plata u punom iznosu za vrijeme bolovanja će se isplaćivati i licima koja su na bolovanju zbog darivanja tkiva, organa i ćelija, dok je do sada taj procenat bio 90%. Jedna od novina je i mogućnost refundacije neto plate za vrijeme privremene nesposobnosti za rad i za osiguranike koji obavljaju privrednu, preduzetničku ili profesionalnu djelatnost, što po dosadašnjem zakonu nije bio slučaj.

Zakonom o obaveznom zdravstvenom osiguranju, između ostalog, preciznije je definisana i oblast lijekova, medicinskih sredstava, vantjelesne oplodnje kao i brojne druge oblasti, čime se pacijentima obezbjeđuju još veća prava i bolja zdravstvena zaštita.

Pored toga što je omogućeno da nakon dva neuspjela pokušaja parovi mogu, ukoliko žele, da treći pokušaj vantjelesne oplodnje urade negdje izvan Srpske, novim zakonom utvrđeno je i pravo trudnicama kod kojih postoje medicinske indikacije na neinvazivni prenatalni test, što je inicirala predsjednica Republike. Dakle, Zakon naročito prepoznaje one najosjetljivije kategorije društva i vodilo se računa da se njima omogući što dostupnija i kvalitetnija zdravstvena zaštita i da imaju još veća prava. Zakonom je precizirano i da se penzioneri koji imaju većinski radni staž u Republici Srpskoj na zdravstveno osiguranje prijavljuje po osnovu penzije koje su ostvarili u Srpskoj, bez obzira što dio penzije primaju i iz inostranstva.

Ovim zakonom unapređuje se sistem obaveznog zdravstvenog osiguranja i u smislu detaljnijeg pravnog uređivanja i usklađivanja sa novinama u sistemu zdravstvene zaštite, poput integrisanog zdravstvenog informacionog sistema i dr.

Podsjećamo da je prethodni Zakon o obaveznom zdravstvenom osiguranju Republike Srpske donesen još 1999. godine i pretrpio je brojne izmjene. Novi Zakon stupa na snagu osam dana nakon objavljivanja u Službenom glasniku Republike Srpske.