FZO RS Odnosi s javnošću Vijesti Penzioneri s najnižom penzijom i višestruki dobrovoljni davaoci krvi više ne plaćaju participaciju

Penzioneri sa najnižom penzijom u RS i dobrovoljni davaoci krvi koji su najmanje deset puta dali krv su dvije nove kategorije osiguranih lica koje ne participiraju u troškovima zdravstvene zaštite.
Ove izmjene, koje je usvojio Upravni odbor Fonda, objavljene su u Službenom glasniku RS i njihova primjena je počela 12. maja.
Naime, Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju i obimu prava na zdravstvenu zaštitu i participaciju precizirano je da se ličnog učešća u troškovima zdravstvene zaštite (participacije) trajno oslobađaju dobrovoljni davaoci krvi koji su krv dali 10 i više puta. U odnosu na dosadašnju praksu, razlika se ogleda u tome što se ova kategorija dobrovoljnih davalaca krvi više ne uslovljava time da od poslednjeg darivanja nije protekao period duži od jedne godine. Dobrovoljni davaoci krvi, koji su krv dali manje od 10 puta, takođe su oslobođeni plaćanja participacije,  ali pod  uslovom da od posljednjeg davanja krvi nije proteklo više od godinu dana.
Pravilnikom je propisano i da se participacije oslobađaju penzioneri koji primaju najnižu penziju prema propisima RS, a koja trenutno iznosi 160 KM. Među kategorijama koje su oslobođene participacije u troškovima zdravstvene zaštite do sada nije postojala kategorija penzionera, ali je ta populacija većim dijelom oslobođena participacije po osnovu godina života. Usvojenom izmjenom, koja je takođe u primjeni od 12. maja, obuhvaćena je populacija penzionera mlađih od 65 godina, koji primaju najnižu penziju. 
Oslobađanje od plaćanja participacije odnosi se na sve usluge zdravstvene zaštite, koje su obuhvaćene paketom prava iz zdravstvenog osiguranja, lijekove sa liste A, ortopedska i druga pomagala, fizikalnu rehabilitaciju. Izuzetak su samo lijekovi sa liste B, u čijoj cijeni participiraju svi osiguranici bez izuzetka.
Porodični doktor je dužan  da na uputnici, ili receptu, naznači da je osigurano lice oslobođeno plaćanja participacije i po kojem osnovu, i da to ovjeri faksimilom, potpisom i pečatom zdravstvene ustanove.