FZO RS Naslovna
 • Uputstvo za delegiranu administraciju IZIS-a RS. (Službeni glasnik RS 65/18, 99/19)
 • Uputstvo o funkcionisanju, upravljanju rizikom i bezbjednošću IZIS-a. Dokument
 • Pravilnik o izgledu i sadržaju identifikacione elektronske kartice. Dokument
 • IZIS podsistemi. Dokument
 • Primjer personalizovane kartice. Dokument
 • Politika bezbjednosti IZIS-a. Dokument
 • Potvrda o preuzimanju elektronske zdravstvene kartice. Dokument
 • Pravilnik o utvrđivanju svojstva osiguranog lica, matičnoj evidenciji, zdravstvenoj knjižici i elektronskoj zdravstvenoj kartici. Dokument
 • Pravilnik o izgledu i sadržaju identifikacione elektronske kartice zdravstvenog radnika. Dokument
 • Sigurnosno tehnički obrazac. Dokument
 • Uredba o IZIS-u. Dokument
 • Uputstvo za delegiranu administraciju IZIS-a. Dokument
 • Tehnički preduslovi integracije sa IZIS-om. Dokument
 • Uputstvo o funkcionisanju, upravljanju rizikom i bezbjednošću IZIS-a. Dokument
 • Zahtjev za izdavanje - zamjenu elektronske zdravstvene kartice. Dokument
 • Dopis zdravstvenim ustanovama- implementacija IZIS-a. Dokument
 • Operativni plan IZIS-a. Dokument
 • Zahtjev za E karticu