U petak, 01.02.2008. godine, obajvljen je javni poziv za ugovaranje usluge mamografskog pregleda žena u Republici Srpskoj. Na javni poziv mogu da se jave sve zdravstvene ustanove, iz državnog i privatnog sektora, koje mogu da pruže ovu uslugu i koje imaju odebrenje za rad.
Javni poziv je u funkciji realizacije Projekta prevencije karcinoma dojke. Realizacija projekta je počela u septembru prošle godine, a trajaće do 2009. godine. Za sada se besplatan mamografski pregled za žene iznad 40 godina obavlja u Istočnoj Hercegovini, Domu zdravlja u Laktašima i u ambulanti smještenoj u zgradi Medicinske elektronike u Banjoj Luci. 
Potpisivanjem ugovora sa ustanovama koje se prijave na javni poziv, a ispunjavaju propisane uslove, steći će se uslovi da besplatan mamografski pregled bude dostupan i u drugim područjima Republike Srpske.

Danas je počelo potpisivanje ugovora sa šesnaest preduzeća i radionica koje se bave proizvodnjom i isporukom ortopedskih pomagala. Sa njih šest Fond će potpisati ugovor za cijelu 2008. godinu, dok je za ostalih deset ponuđen ugovor na pola godine. Svima, koji do 30.06. otklone evidentirane nedostatke, biće omogućeno produženje ugovora do kraja godine, a sa onima koji to ne urade, ugovor o poslovno saradnji biće raskinut. Inače, ugovaraju se samo one usluge koje su navedene u rješenju o registraciji, koje je izdala Agencija za lijekove.
Potpisivanju ugovora za isporuku ortopedskih pomagala prethodilo je objavljivanje javnog poziva u kome su bili navedeni uslovi koje treba da ispune oni sa kojima će Fond ući u poslovnu saradnju. Posebna komisija, koju je imenovao direktor Fonda, izvršila je neposrednu kontrolu ispunjenosti uslova svih koji su se prijavili na javni poziv. Komisija je kontrolisala prostornu, tehničku, kadrovske i drugu osposobljenost za proizvodnju i isporuku ortopedskih pomagala (zapisnik komisije je objavljen na internet stranici Fonda).
Primjena ugovora o isporuci ortopedskih pomagala biće pod stalnom kontrolom. Kontrola će se provoditi najmanje jednom mjesečno, a odnosiće se, prije svega, na kvalitet pomagala i rokove njihove isporuke. Kontrala će biti praćena i ispitivanjem zadovoljstva osiguranika isporučenim pomagalima.

Počelo je potpisivanje ugovora sa apotekama, koje će u ovoj godini za osiguranike Fonda izdavati lijekove sa Pozitivne liste. Sa apotekama koje ispunjavaju sve kriterijume, ugovor će se potpisati na godinu dana, dok je ostalim apotekama ponuđen ugovor na tri mjeseca. Ovim apotekama je data mogućnost da u roku od tri mjeseca ispune preostale kriterijume i time steknu uslov za potpisivanje ugovora za cijelu godinu.
U odnosu na prethodne godine, u ovogodišnjim ugovorima ima značajnih promjena. Najznačajnija promjena se odnosi na činjenicu da je u ovoj godini Fond izabrao apoteke na osnovu javnog poziva, odnosno na osnovu kriterijuma koji su tim pozivom precizirani. Ova poslovna godina je karakteristična i po većem broju apoteka kojima je ponuđen ugovor o poslovnoj saradnji. Osiguranici Fonda moći će da podignu lijekove na recept u oko 190 apoteka širom Republike Srpske. Novost su i odredbe koje se odnose na pooštrenu kontrolu provođenja ugovora sa apotekama. Između ostalog, potpisivanjem ugovora apoteke preuzimaju obavezu da osiguranicima Fonda učine dostupnim lijekove sa pozitivne liste čiju cijenu Fond priznaje u punom iznosu. 
Imajući u vidu dosadašnje iskustvo i pritužbe osiguranika, Fond će posvetiti posebnu pažnju kontroli upravo ove odredbe iz ugovora. Naime, zbog činjenice da su apoteke većinom imale lijekove sa liste, ali od proizvođača čije su cijene više od one koju priznaje Fond, osiguranici su često morali da doplaćuju razliku u cijeni. To je, naravno, izazivalo njihovo nezadovoljstvo, posebno onih koji su oslobođeni plaćanja participacije, jer su razliku u cijeni uglavnom poistovjećivali sa participacijom.
Spisak apoteka u kojima će osiguranici Fonda moći da podignu lijekove na recept, biće objavljen na internet stranici Fonda nakon što ugovori budu potpisani.

Objavljen je javni poziv za ugovaranje stomatološke zaštite za osiguranike Fonda. Na poziv mogu da se jave ustanove i ordinacije iz javnog i privatnog sektora, koje ispunjavaju propisane kriterijume. Ovim se prvi put otvara mogućnost da osiguranici Fonda sa ovjerenom zdravstvenom knjižicom dobiju stomatološku zaštitu, i u privatnoj ordinaciji, pod istim uslovima kao i u domu zdravlja. 
Zainteresovane ustanove mogu da konkurišu za cjelokupni paket usluga stomatološke zaštite koju finansira Fond ili za pojedinu od usluga, kao što su npr. usluge ortodoncije, protetike itd.
Javni poziv se odnosi i na usluge preventivne stomatologije, čiji je sadržaj definisan projektom prevencije bolesti usta i zuba. Ovaj projekat, kojeg će finansirati Fond, realizovaće se u naredne dvije godine, a njime će biti obuhvaćena sva djeca od 6 i 12 godina, kao i sve trudnice. Pored prevencije, projekat predviđa i sanaciju karijesa kod djeca ovog uzrasta, te program edukacije o pravilnom održavanju higijene usta i zuba i zdravoj ishrani. U realizaciju projekta biće uključene zdravstvene ustanove, škole i mediji. 
Statistika kaže da su u svijetu bolesti usta i zuba po broju oboljelih, a i po troškovima ispred kardiovaskularnih i malignih oboljenja. Ovi podaci govore o značaju ovog projekta, koji u krajnjem treba da utiče na promjenu ovakve statistike u Republici Srpskoj.
Usluge stomatološke zaštite koje finansira Fond definisane su Pravilnikom o sadržaju i obimu prava iz zdravstvenog osiguranja, koji se nalazi na internet stranici Fonda. Na internet stranici je i javni poziv u kome su navedeni kriterijumi koje moraju da ispunjavaju ustanove i ordinacije sa kojima će Fond ugovarati stomatološku zaštitu.

Na inicijativu Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske je pokrenuo projekat stručnog usavršavanja zdravstvenih radnika Republike Srpske. Projekat daje akcenat stručnom usavršavanju za medicinske, terapijske i dijagnostičke procedure koje se ne rade u zdravstvenim ustanovama RS ili se rade, ali nisu dostignuti potrebni standardi. Cilj projekta je dostizanje evropskih standarda u kvalitetu zdravstvene zaštite i izgradnja zdravstvenog sistema koji će u sve većoj mjeri isključivati potrebu liječenja naših pacijenata u inostranstvu.
Realizacija projekta je počela u septembru prošle godine kada je Fond objavio javni poziv na koji su mogli da konkurišu svi zainteresovani zdravstveni radnici. Prijavilo se njih oko 200, ali to nije konačan broj s obzirom da projekat podrazumijeva kontinuiran proces stručnog usavršavanja. 
Najveći broj kandidata, njih 120, izrazilo je želju da stručno usavršavanje bude provedeno u zdravstvenim ustanovama Srbije. Za njih bi to usavršavanje trebalo da počene uskoro jer je komisija Fonda privela kraju sve neophodne pripreme.
Prema riječima prof. dr. Nenada Babića, izvršnog direktora Sektora za zdravstvo u Fondu zdravstvenog osiguranja, komisija je nedavno posjetila Klinički centar Srbije, VMA, Institut «Banjica», Klinički centar Zvezdara, Institut za reumatologiju, Kliniku za dečije bolesti u Tiršovoj, Pokrajinsku bolnicu u Novom Sadu, te institute u Sremskoj Kamenici. Zahtjev za stručno osposobljavanje našeg medicinskog kadra je sa zadovoljstvom prihvaćen uz izraženu spremnost da to bude osnov i buduće saradnje. 

Detaljnije