Prema podacima Agencijе za sertifikaciju, akreditaciju i unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite RS,  bolnice u RS su u toku mjeseca jula uradile 11.072 dijagnostičko – terapijskih usluga koje se plaćaju po DTS modelu, odnosno po slučaju. Ukupna vrijednost urađenih usluga po ovom modelu plaćanja iznosi 13.569,40 bodova, a vrijednost boda za mjesec jul iznosi 679,49076.
Izvještaj o broju urađenih usluga sa bodovima za mjesec jul u svim bolnicama dostupan je na internet stranici u linku ''Plaćanja -  bolnice''.

Svaki uređen sistem podrazumijeva određene procedure. Međutim, administracija je sklona da u tome pretjera i da proceduru pretvori u ozbiljnu prepreku koja ostvarenje nekog prava veoma iskomplikuje, a ponekad čak učini i nemogućim. Svjestan takve sklonosti svake administracije, pa i vlastite, Fond zdravstvenog osiguranja već nekoliko godina pomno analizira procedure propisane njegovim opštim aktima i uklanja sve ono što je suvišno i što nepotrebno komplikuje put pacijenta do ostvarenja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja. Najznačajniji dosadašnji efekti ove aktivnosti, prikazani su u tabeli, a značajnija pojednostavljenja procedura, naročito kod korišćenja konsultativno-specijalističke zdravstvene zaštite u bolnicama, trebalo bi očekivati uskоro.

Detaljnije

Iako je prošlo tek dva mjeseca od kako su imenovani zaštinici prava, prema dosadašnjim analizama, evidentno je da su osiguranici, ali i zdravstveni radnici, zaštitnike prava dočekali sa oduševljenjem.
Naime, prema analizama koje su rađene nakon prvog mjeseca rada zaštitnika prava, potvrđeno je da osigurana lica još ne poznaju najbolje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i da se zaštitnicima prava najčešće obraćaju upravo radi toga. Osigurana lica, između ostalog, najčešće su se interesovala za način refundacije troškova, kako da ostvare pravo na banjsko liječenje, ko je oslobođen participacije i slično.

Detaljnije

Opšta bolnica u Gradišci od 1. jula  počela je da zbrinjava pacijente kojima je neophodna  palijativna njega, a za osigurana lica usluge ovog vida zdravstvene zaštite finansira Fond zdravstvenog osiguranja RS. Tim povodom danas je menadžment Bolnice Gradiška organizovao okrugli sto na kojem su učesnici upoznati sa ovom novinom u zdravstvenom sistemu RS. Na okruglom stolu učestovali su predstavnici Fonda zdravstvenog osiguranja RS, Kliničkog centra i drugih zdravstvenih ustanova, Centra za socijalni rad Gradiška i drugi.  
Naime, Centar za palijativnu njegu Bolnice Gradiška je prvi ovakav centar u RS, u kojem će se zbrinjavati teško oboljeli osiguranici iz cijele RS koje nije moguće izliječiti, ali im je moguće osigurati kvalitetniji i dostojanstveniji život bez bola i patnje. 

Detaljnije

Novi Pravilnik o korištenju zdravstvene zaštite izvan RS, koji je usvojio Upravni odbor Fonda zdravstvenog osiguranja RS prije nešto više od mjesec dana, danas je stupio na snagu. Ovim pravilnikom značajno su pojednostavljene procedure korištenja zdravstvene zaštite izvan RS, što uključuje i zdravstvenu zaštitu za vrijeme privremenog boravka u inostranstvu (godišnji odmor i sl.)
Najveća novost kada je u pitanju privremeni boravak u inostranstvu iz privatnih razloga (poput turističkih) odnosi se na zdravstveno stanje osiguranog lica, kao uslovu za dobijanje ino obrasca. Naime, za razliku od dosadašnje prakse kada je osigurano lice prije odlaska na put moralo tražiti potvrdu od porodičnog ljekara da ne boluje od akutnih ili hroničnih bolesti, bolest više nije prepreka za dobijanje ino obrasca pod uslovom da je zdravstveno stanje osiguranog lica stabilno i da ne zahtjeva da odmah po dolasku u inostranstvo koristi zdravstvenu zaštitu. Pravilnikom je propisano da će ubuduće porodični doktor na uvjerenju u kojem upisuje ocjenu zdravstvenog stanja osiguranog lica, samo zaokružitu opciju «sposoban za put» ili «nije sposoban za put». Novost je i to što ovo uvjerenje više neće morati da potpisuje i direktor doma ozdravlja, već je dovoljan potpis porodičnog doktora.

Detaljnije